Písek

 
 

Projekt Vzdělání pro všechny výhodou 3V

Podzim v předškolních a školních klubech NADĚJE

Podzim v předškolních a školních klubech NADĚJE

24.11.21

Čas neuvěřitelně letí také u nás v NADĚJI. Není to dlouho, co skončilo léto a prázdniny a byl zahájen nový školní rok, který se přehoupl do listopadových podzimních dní.

 


Více...
 
Podzim v předškolních a školních klubech NADĚJE

Čas neuvěřitelně letí také u nás v NADĚJI. Není to dlouho, co skončilo léto a prázdniny a byl zahájen nový školní rok, který se přehoupl do listopadových podzimních dní.

Předškolní kluby a školní kluby doučování pokračují ve svých projektových činnostech, pomáhají dětem předškolního věku a žákům základních škol, s cílem maximálně podpořit děti v jejich dovednostech, znalostech, aktivitách a zabránit školnímu neúspěchu. Díky projektu ESF Vzdělání pro všechny výhodou, zkr. 3V, registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718, můžeme s těmito dětmi pracovat. Projekt umožňuje realizovat předškolní přípravu dětí, aby lépe zvládly nástup do běžné mateřské školy, zejména poslední povinný ročník docházky a po té nástup do 1. třídy základní školy. Snažíme se, aby přechod z MŠ na ZŠ zvládly s co nejmenšími obtížemi. Spolupracujeme s rodiči, mateřskými a základními školami v Písku a dalšími institucemi. S některými rodiči  již předem řešíme další možnou podporu dětí v případě, že je zřejmé, že  „předškolák“ má nějaký specifický problém, který by mohl ztěžovat jeho cestu při nástupu do ZŠ a při plnění školní docházky např. vada řeči, ADHD, poruchy učení aj.

I tento školní rok k nám nově během měsíce září a října přišlo do předškolních klubů 8 dětí. Celkem projekt za dobu své dvouleté existence podpořil 58 dětí předškolního věku od 3 do 5 (6) let věku.

Pandemie covidu 19, uzavírání škol a distanční výuka si vybrala jistě svou daň na psychickém zdraví dětí, při tvoření sociálních vazeb ve školách, ale i na úrovni znalostí zejména dětí z lokalit. V době pandemie, která neustále trvá, plní školní kluby doučování své poslání na maximum. Do klubů si přicházejí děti procvičit probírané učivo, které nemají zažité, napsat domácí úkoly, učit se na testy. Se školními dětmi se probírá v českém jazyce často čtení a porozumění přečtenému textu, gramatika, v matematice násobilka, ale probírají se  i ostatní předměty jako je chemie, fyzika, dějepis, zeměpis či angličtina. Mladším dětem z 1. stupně ZŠ dělá problém samotné čtení a psaní. Nemají zvládnuté správné držení tužky, problém je také motorika či soustředěnost dětí. Do školních klubů nově přišlo na podzim dalších 7 žáků a celkem projekt za dobu své realizace podpořil 110 žáků. Předškolní kluby a školní kluby doučování poskytují své služby zdarma.  

Další významnou podzimní událostí pro naši organizaci je výročí založení pobočky spolku NADĚJE v Písku. Tento rok slavíme 20 let od vzniku písecké pobočky, která se po celou dobu věnuje práci s dětmi v nízkoprahových klubech pro děti  mládež, v předškolních a školních klubech. NADĚJE pomáhá sociálně slabým rodinám prostřednictvím sociálně aktivizačních služeb, jednotlivcům v rámci terénního programu, distribuuje potravinovou pomoc. Poskytuje sociální poradenství, spravuje ubytovnu, kde nabízí sociální podporu rodinám, které pomoc potřebují a snaží se řešit svou situaci. V rámci dvacetiletého výročí písecká NADĚJE uspořádala 5. 10. 2021 akci „NADĚJE dětem“.

V dalším období, jestli epidemiologická situace dovolí, je naplánováno pro děti a rodiče několik dalších aktivit. Jedná se o již probíhající  pravidelné návštěvy dětí v dětském oddělení knihovny či cvičení a tancování v tanečním studiu či jiné podzimní či předvánoční akce. Děti nadále tvoří pro seniory dárečky, výzdobu na pokoje i nástěnky prostor, které každý měsíc osobně předávají prostřednictvím sociálních pracovníků zařízení,  když stále nemohou seniory potěšit osobně svým vystoupením s nacvičeným pásmem básniček a písniček. Pro rodiče jsou připraveny rodičovské kluby a besedy.

Více informací o daném projektu  zjistíte na webových stránkách spolku NADĚJE: https://www.nadeje.cz/pisek/projekt_vzdelani_pro_vsechny_vyhodou_3v

 

Zpracovala Mgr. Petra Martíšková, koordinátorka projektu 3V


Méně...
 
Kluby doučování spolku NADĚJE fungovaly v době uzavření škol více než na 100%

Kluby doučování spolku NADĚJE fungovaly v době uzavření škol více než na 100%

26.05.21

Písecký spolek NADĚJE dlouhodobě pracuje s dětmi předškolního věku, žáky základních škol a obecně s mládeží ve městě Písku. Také v době nouzového stavu a nekončící pandemie Covid 19 pomáhala NADĚJE dětem a rodinám v této nelehké době. Právě uzavření základních škol a výuka dětí distanční formou ukázala míru důležitosti, kterou činnost NADĚJE pro děti a pro mnohé rodiny představuje. Přestože byly uzavřeny základní školy, školní kluby doučování realizované v rámci projektu Vzdělání pro všechny výhodou (zkr. 3V), fungovaly stále.


Více...
 
Kluby doučování spolku NADĚJE fungovaly v době uzavření škol více než na 100%

 

Písecký spolek NADĚJE dlouhodobě pracuje s dětmi předškolního věku, žáky základních škol a obecně s mládeží ve městě Písku. Také v době nouzového stavu a nekončící pandemie Covid 19 pomáhala NADĚJE dětem a rodinám v této nelehké době. Právě uzavření základních škol a výuka dětí distanční formou ukázala míru důležitosti, kterou činnost NADĚJE pro děti a pro mnohé rodiny představuje. Přestože byly uzavřeny základní školy, školní kluby doučování realizované v rámci projektu Vzdělání pro všechny výhodou (zkr. 3V), fungovaly stále. V praxi to znamenalo zamezit kontaktu více lidí a dětí ve skupině. Doučování probíhalo, dle zavedeného časového rozpisu, v počtu jeden lektor na jedno dítě. Všichni měli při doučování roušky, později i respirátory. V učebnách byla neustále otevřená okna a veškeré povrchy byly pravidelně dezinfikovány.

I přes všechna tato přijatá opatření to byla náročná doba. Od března 2021 probíhalo doučování pouze na objednání. Děti si předem rezervovaly dny a časy, ideálně s předstihem na čtrnáct dní, pokud měly zájem docházet denně. Po příchodu jim lektoři pomáhali s orientací v učivu, vypracovávat úkoly, pracovní listy, vysvětlovali probírané učivo s následným procvičováním. Lektoři nabízeli i možnost tisknutí materiálů ze školy. Dětem, které projevily zájem o pomoc s odevzdáváním vyplněných zadání, byly materiály skenovány a odesílány vyučujícím mailem. Probíhala vzájemná komunikace lektorů s učiteli, lektoři zprostředkovávali dětem zpětnou vazbu od učitelů. Také se povedlo kontaktovat a motivovat ke spolupráci rodiny s dětmi, které zpočátku se školami nespolupracovaly. Zájem dětí o pomoc s doučováním a psaním domácích úkolů byl enormní, převyšoval možnosti týmu lektorů. Provozní hodiny v učebnách byly upraveny, do doučování se zapojily i sociální pracovnice NZDM Ostrov, aby se mohli při doučování vystřídat všichni zájemci a děti zvládly plnit zadané úkoly a učivo.  

Žáci měli také možnost spojit se přes počítače NADĚJE v klubech doučování se svou třídou v rámci online výuky a zapojit se tak do vyučování. Měli šanci vidět své spolužáky, paní učitelku či pana učitele a komunikovat s nimi, být členy třídního kolektivu. Cílem bylo podpořit tyto sociálně ohrožené děti, aby nedošlo k jejich vyčlenění ze skupiny – ze třídy, do které nemohly nyní chodit. A díky tomu, že nemají doma počítačové vybavení, mobil či internetovou síť, to tak mohlo být.   

Na lektory klubů doučování se obraceli také samotní pedagogové základních škol v Písku, kteří prostřednictvím pracovníků NADĚJE hledali možnosti, jak zapojit také některé děti ze sociálně slabých rodin, které se školou nekomunikovaly. Distanční výuky se neúčastnily a nikdo nevěděl, jak probíhá či neprobíhá výuka a plnění povinné školní docházky. Důvodem jejich nezapojení do distanční výuky je často neadekvátní sociální či ekonomické zázemí rodiny. Tyto děti za to nemohou a je potřeba podat jim pomocnou ruku, aby nepropadaly sítem vzdělávání.  Základní školy v Písku - Základní škola T. G. Masaryka, Základní škola Tomáše Šobra a Základní škola J. K. Tyla jsou partnery projektu, v rámci kterého je doučování žákům základních škol poskytováno. Lze říci, že NADĚJE má velmi dobré vztahy se všemi školami v Písku, s cílem pomoci sociálně ohroženým dětem a rodinám stabilizovat situaci v oblasti výchovy a vzdělávání. Výhodou se ukázalo nastavení dobrých vztahů a komunikace mezi neziskovou organizací a školami.

Do dubna 2021 se do projektu zapojilo 116 dětí ze základních škol z města Písku, které využily pomoc s doučováním a s distanční výukou. Původně projekt počítal se zapojením 50 žáků základních škol. V rámci pandemie, nouzového stavu a dlouhodobému opakovanému uzavírání a otevírání základních škol se do projektu zapojilo tolik dětí. Zájem tedy více než dvojnásobně převýšil plánovaný počet žáků, kteří by měli zájem na doučování pravidelně docházet. Z daného údaje je vidět, jak je situace pro děti a rodiče náročná a z dlouhodobého hlediska neudržitelná. I tento projekt má své kapacity a další nárůst není možné personálně, ale ani z hlediska provozního zázemí udržet. Pomoc s doučováním byla a je poskytována žákům zdarma. Aktivita doučování je hrazena v rámci projektu podpořeného Evropskou unií s názvem Vzdělání pro všechny výhodou (zkr. 3V), registrační číslo projektu je CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718.

 

Manažerka projektu 3V Mgr. Petra Martíšková a vedoucí práce s dětmi Hana Šefránková

 


Méně...
 

Regionální konference pro Jihočeský kraj „START ZE ZADNÍ ŘADY,“ sociální aspekty vzdělávání a možnosti podpory znevýhodněných dětí

26.05.21

Písecká pobočka NADĚJE se zúčastnila ve středu 14. dubna 2021 online regionální konference pro Jihočeský kraj s názvem:

„START ZE ZADNÍ ŘADY,“ sociální aspekty vzdělávání a možnosti podpory znevýhodněných dětí


Více...
 

Písecká pobočka NADĚJE se zúčastnila ve středu 14. dubna 2021 online regionální konference pro Jihočeský kraj s názvem:

„START ZE ZADNÍ ŘADY,“ sociální aspekty vzdělávání a možnosti podpory znevýhodněných dětí

 

Na konferenci byla představena prezentace vedoucí pobočky Mgr. Andrey Štorkové s názvem:
Když Vás NADĚJE podrží aneb spolupráce neziskovky s rodinou a školou při podpoře sociálně znevýhodněných romských žáků

 

Více informací o konferenci na odkazu: https://www.socialni-zaclenovani.cz/konference-jihocesky-kraj/

 

 


Méně...
 
Předškoláci z NADĚJE natočili video vzkaz

Předškoláci z NADĚJE natočili video vzkaz

30.12.20

Současná koronavirová situace ovlivňuje naše životy, společná setkávání, omezuje sociální kontakty. Před měsícem jsme se mohli vidět s našimi přáteli v Diakonii Blanka alespoň na terase zimní zahrady. Děti vyráběly přání, vánoční obrázky a věnečky pro výzdobu pokojů, dveří a nástěnek jako dárky k potěšení. Nacvičovaly pásmo básniček a písniček. Moc se těšily na setkání.


Více...
 
Předškoláci z NADĚJE natočili video vzkaz

 

Současná koronavirová situace ovlivňuje naše životy, společná setkávání, omezuje sociální kontakty. Před měsícem jsme se mohli vidět s našimi přáteli v Diakonii Blanka alespoň na terase zimní zahrady. Děti vyráběly přání, vánoční obrázky a věnečky pro výzdobu pokojů, dveří a nástěnek jako dárky k potěšení. Nacvičovaly pásmo básniček a písniček. Moc se těšily na setkání. Tentokrát nám ale středeční ranní telefonát oznámil, že se nemůžeme vidět. Jak to ale dětem vysvětlit, aby situaci pochopily? Mysl pracovala na plné obrátky a došlo na kompromis. Slovo dalo slovo a domluvili jsme se na předání dárečků v blízkosti předškolního klubu na Nábřeží. Další improvizací bylo natočení videa s několika básničkami pro seniory. Mobil sice na začátku trochu pokulhával, ale nakonec se podařilo několik básniček natočit. Video záznam jsme doplnili titulky a poslali seniorům do Diakonie, kde bude vystoupení dětí promítnuto za pomoci dataprojektoru na plátno. Děti třech dětských klubů Margaretka, Chaloupka a Klíček doufají, že video a dárky k výzdobě prostor a přes padesát dárečků odloučené seniory potěší. Po vystoupení děti předaly dárky, které vyrobily. Popřály pevné zdraví a krásné svátky! Pro podpoření předvánoční atmosféry si děti zapálily prskavky.

V písecké NADĚJI je od 1. 7. 2019 a bude do 30. 6. 2022 realizován projekt Evropské unie „Vzdělání pro všechny výhodou“ s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718. Cílem projektu je pomoc předškolním dětem a žákům se sociálním znevýhodněním. Předškoláci se v dětských klubech mohou scházet, vzdělávat a tvořit obdobně jako v mateřské škole. Za běžného chodu klubů navštěvujeme s dětmi knihovnu, muzeum, Sladovnu, kde probíhají interaktivní programy pro děti. Jezdíme také na výlety, pořádáme různé akce pro děti.  Vystoupení dětí v domovech pro seniory mají velký  význam pro mezigenerační vztahy v dnešní době a vytvářejí pozitivní vazby mezi jednotlivými generacemi. Lektorky dětských klubů mohou také radit rodičům v otázkách vzdělávání a zdraví jejich dětí. Školákům pomáháme se zvládnutím probíraného učiva, děti si zde píší domácí úkoly, připravují referáty, procvičují učivo. Lektorky spolupracují s píseckými školami, aby pomoc dětem při vzdělávání byla co nejúčinnější a individuální.

 

Za NADĚJI

Hana Šefránková, vedoucí práce s dětmi a mládeží

 


Méně...
 
Projekt 3V pomáhá dětem a žákům se sociálním znevýhodněním na území města Písku

Projekt 3V pomáhá dětem a žákům se sociálním znevýhodněním na území města Písku

25.11.20

Písecký spolek NADĚJE dlouhodobě pracuje s dětmi a mládeží v rámci zajišťování sociálních služeb nízkoprahového centra pro děti a mládež v Písku. Vedle této činnosti jsou realizovány také aktivity zaměřené na vzdělávání dětí, jak předškolního věku, tak žáků základních škol. Vzdělávací aktivity pro děti a žáky jsou často podpořeny projekty financovanými z ESF.


Více...
 
Projekt 3V pomáhá dětem a žákům se sociálním znevýhodněním na území města Písku

 

Písecký spolek NADĚJE dlouhodobě pracuje s dětmi a mládeží v rámci zajišťování sociálních služeb nízkoprahového centra pro děti a mládež v Písku. Vedle této činnosti jsou realizovány také aktivity zaměřené na vzdělávání dětí, jak předškolního věku, tak žáků základních škol. Vzdělávací aktivity pro děti a žáky jsou často podpořeny projekty financovanými z ESF.

Spolek NADĚJE dále připravuje programy pro děti, které jsou zaměřené na smysluplné trávení volného času jako prevence různých patologických jevů. Práce spolku spočívá také v podpoře rodičů v podobě poskytování poradenských služeb, doprovodů při jednání s úřady či školami atd.

 

Spolek NADĚJE, pobočka Písek je podporována Evropskou unií, prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.  Díky podpoře z EU je na území města Písku realizován projekt s názvem Vzdělání pro všechny výhodou (zkráceně 3V), registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718. Projekt 3V probíhá na území města Písku od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2022. Cílem projektu je podpora dětí a žáků se sociálním znevýhodněním. V rámci projektu je realizováno několik klíčových aktivit, jako je předškolní vzdělání dětí ve třech neformálních předškolních klubech (Chaloupka, Klíček a Margaretka) a práce s rodiči těchto dětí v podobě pořádání rodičovských klubů a besed. Dále provozování školních klubů doučování s cílem zmírnit důsledky školní neúspěšnosti žáků z různých důvodů (špatné sociální podmínky pro přípravu dětí, různé poruchy učení či fyzický, mentální nebo sociální handicap). Díky finanční podpoře z ESF jsou všechny aktivity pro děti předškolního věku a žáky základních škol poskytovány zdarma.

 

Projekt počítá také s aktivitami, které budou zaměřeny na veřejnost s cílem informovat o tématu inkluze. Kromě toho bude v měsíci dubnu 2021 uspořádána konference s názvem „Problematika vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit“ se zaměřením na sociální vyloučení a inkluzivní vzdělávání jako jeden z podpůrných přístupů práce s dětmi ze sociálně  vyloučených lokalit. Pro veřejnost a školy je naplánována výstava práce dětí a žáků z předškolních a školních klubů NADĚJE.

 

Samotný projekt bude téměř v polovině své realizace. Do této doby bylo podpořeno v neformálním předškolním vzdělávání  30dětí a v rámci doučování 55 žáků základních škol.

 

Jak uvádí paní Ing. Taťána Mládková ze Svazku obcí regionu Písecko:“ Projekt Vzdělání pro všechny výhodou (3V) není pouze nahodilou projektovou aktivitou realizovanou v Písku. Spolek NADĚJE je členem pracovních skupin v rámci Místního akčního plánování rozvoje vzdělávání na Písecku II (MAP II Písecko). Neformální předškolní kluby jako je předškolní klub Chaloupka v lokalitě Svatoplukova, předškolní klub Klíček nově na adrese Roháčova ulice nedaleko pošty a také předškolní klub Margaretka na nábřeží 1. máje patří strategicky do sítě aktérů ve vzdělávání v rámci tohoto projektu. Do aktivit je samozřejmě zahrnuta i činnost bezplatného doučování pro žáky základních škol, kteří potřebují zvýšenou podporu a individuální přístup“.

 

I projekt Vzdělání pro všechny výhodou, zkr. 3V  se díky současné situaci šíření viru covid-19 střetává s mnoha překážkami, ale i přesto se snažíme pomáhat zejména žákům ze základních škol, které se potýkají s distančním vyučováním. Žáci často nemají přístup k počítačové technice, neumí s ní dobře pracovat a bez pomoci nejsou schopni zpracovat zadané domácí úkoly. Pomáháme např. s tiskem zadaných úkolů, s jejich zpracováním, zpětným odesláním  učitelům, s vysvětlením a procvičováním probírané látky při dodržování všech hygienických pravidel, aby nedocházelo k šíření nákazy. Využíváme při doučování výuku face to face v počtu jeden lektor na jednoho žáka. Rodičům je k dispozici osobní, telefonické či online poradenství v otázkách vzdělávání dětí předškolního i školního věku.

 

Více informací o daném projektu  zjistíte na webových stránkách spolku NADĚJE: https://www.nadeje.cz/pisek/projekt_vzdelani_pro_vsechny_vyhodou_3v

 

Zpracovala: Mgr. Petra Martíšková, manažerka projektu 3V

 


Méně...
 
Výuka v NADĚJI pokračuje

Výuka v NADĚJI pokračuje

10.11.20

Podzimní nepříznivý vývoj epidemie koronaviru ovlivnil zcela určitě chod některých rodin. Distanční výuka ve školách dostala děti do podobné situace jako na jaře. Jsou doma, izolované od spolužáků a učitelů. A rodiče řeší připojení do různých systémů škol k online vyučování. Školy zvládly přípravu na další vlnu epidemie koronaviru v letním období, proškolily své pedagogy, vytvořily krizové plány. Učitelé se tak mohou dětem věnovat v online prostředí. Rodiny mohou být bez možnosti připojení k internetu, mají - li více dětí, bývá problém s připojením k výuce. S učitelem a spolužáky může být třeba připojeno pouze jedno dítě v případě, že rodina vlastní a dobře ovládá chytrý telefon.


Více...
 
Výuka v NADĚJI pokračuje

 

Podzimní nepříznivý vývoj epidemie koronaviru ovlivnil zcela určitě chod některých rodin. Distanční výuka ve školách dostala děti do podobné situace jako na jaře. Jsou doma, izolované od spolužáků a učitelů. A rodiče řeší připojení do různých systémů škol k online vyučování. Školy zvládly přípravu na další vlnu epidemie koronaviru v letním období, proškolily své pedagogy, vytvořily krizové plány. Učitelé se tak mohou dětem věnovat v online prostředí. Rodiny mohou být bez možnosti připojení k internetu, mají - li více dětí, bývá problém s připojením k výuce. S učitelem a spolužáky může být třeba připojeno pouze jedno dítě v případě, že rodina vlastní a dobře ovládá chytrý telefon. 

Rodiny, které potřebují poradit s výukou dětí, mají v Písku možnost využít pomoci neziskové organizace, spolku NADĚJE. Lektoři čtyř školních klubů středisek NADĚJE pomohou dětem se zadáním ze školy. Dohledají chybějící úkoly, zprostředkují naskenování vypracovaných úkolů učitelům. Lektorky komunikují s učiteli telefonicky nebo mailem. Je možné se obrátit na NADĚJI i s žádostí o pomoc s kontaktováním nekomunikujících rodin.

Školní kluby nabízí dětem doučování v době od 12 - 16h. za dodržování přísných hygienických opatření. V současné situaci po domluvě termínu a času, aby se zabránilo kontaktu dětí ve větším množství  a také je větší klid na práci dítěte s lektorem. Kapacity školních klubů zatím nejsou naplněny a proto je stále možno přijímat nové zájemce o pomoc s výukou a doučováním. Pokud rodiče nemají možnost zajistit dětem přístup k zadání, stačí mít hesla do školních systémů nebo jméno pedagoga a lektorky pomohou rodičům zadání zajistit. Ideálním stavem je, když děti mají s sebou na doučování aktovky se svými sešity a učebnicemi a dalšími potřebnými učebními pomůckami a může se začít doučovat. V klubech jsou k dispozici psací a rýsovací potřeby, počítače, tiskárna se skenerem. Není tedy žádným oříškem např. zadané pracovní listy vytisknout a naskenovat paní učitelce, vypracovat se staršími dětmi referáty nebo prezentace. Vzdělávání dětí v dětských  klubech NADĚJE je zajištěno prostřednictvím projektu  3V - Vzdělání pro všechny výhodou (registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718), podpořeného z Evropské unie, v rámci operačního programu OP VVV na období od 1.7.2019 do 30.6.2022. Lektorky klubů kromě vzdělávání dětí a komunikace se školami pomáhají rodinám i při jednáních s jinými institucemi jako např. PPP, SPC, OSPOD nebo logopedy. Po domluvě se školou a rodiči můžou pomoct s distribucí učebnic, sešitů či pracovních listů. Dětem se v našich klubovnách dostane maximální podpory lektorek při mimoškolní přípravě. Po domluvě se zde mohou děti přes počítač připojit i na sociální sítě a sdílet tak nějaký čas s kamarády a spolužáky.

Z pohledu lektorek se osvědčilo, když učitelé dětem zadávají práci na týden dopředu. Dítě se tak nemusí zdržovat hledáním zadání a může pracovat téměř okamžitě po příchodu na doučování. Co má dělat má u nás vytisknuto a splněné se odškrtává. Také je skvělé, když učitelé určí u mladších dětí na prvním stupni jasné priority na příklad v českém jazyce a matematice a vybírají pro děti podstatné učivo. Určitě děti velmi motivuje zpětná vazba od učitele a důslednost pedagogů při odevzdávání splněných zadání. Nadále je nabízeno poradenství rodičům, dětem i pedagogům prostřednictvím telefonických a emailových kontaktů lektorek klubů  uvedených na webových stránkách písecké NADĚJE (pod záložkami sekce děti a mládež). Kontakty na lektorky mohou rodiče získat i u vedení škol a třídních učitelů, kam byly zaslány letáčky elektronickou cestou.  

Dětem od tří do šesti let se neuzavřely ani předškolní kluby NADĚJE (Chaloupka, Klíček a Margaretka). Fungují v náročném období s omezením denní kapacity na šest dětí. Omezeny jsou z pochopitelných důvodů setkání rodičů v rámci rodičovských klubů a besedy s odborníky ve vzdělávání. Rodiče však o aktivity projektu 3V nepřijdou, budou nabízeny v náhradních termínech. Stále jsou rodičům jednotlivě poskytovány poradenské služby a konzultace o jejich dětech.

Předškolní děti přišly v říjnu o plánovanou akci v knihovně. Moc se těšily, připravovaly si pohádku O veliké řepě, opakovaly třídění a poznávání ovoce a zeleniny, poznávaly podzimní plody a též se učily pásmo básniček s podzimní tématikou. Snažení dětí mělo být ke konci října završeno s novou paní lektorkou lekcí v dětském oddělení knihovny s obdobným obsahem. Bohužel Městská knihovna do odvolání zrušila pravidelné programy i vzdělávací lekce. Nevadí, budeme se těšit na lekci v příznivější době.

Nacvičovaná pásma básniček a písniček děti chodí předvádět i do seniorských domů v Písku. Tyto návštěvy našich dětí se těší veliké oblibě, jelikož dochází ke kontaktu generací. Děti po vystoupení s pásmem ještě obcházejí jednotlivé seniory s aktivitami na jemnou motoriku, kdy úkol nejprve vysvětlí, ukážou a pak dají seniorům možnost si činnost vyzkoušet. O tyto programové akce obě strany nyní přicházejí a tak došlo po vzájemné dohodě aktérů k náhradnímu řešení. Děti v předškolních klubech vytvoří seniorům přáníčka s podzimní tématikou a senioři na oplátku pro děti vytvoří dárečky. Fantazii se meze nekladou!  K předání dojde v listopadu a prvními obdarovanými budou senioři Diakonie Blanka. Všechno je začátkem nového školního roku jinak, ale nevadí. Budeme čekat na další vývoj epidemiologické situace a těšit se na vzájemné osobní setkání se seniory!

 

Za NADĚJI

Hana Šefránková, vedoucí práce s dětmi a mládeží


Méně...