Písek

 
 

Vzdělání pro všechny výhodou 3V

Končí projekt 3V

Končí projekt 3V

29.06.22

Projekt 3V je na konci a jako poslední svou aktivitu představil veřejnosti výstavu s názvem „Ve vzdělávání a tvoření – úspěšní jsme s NADĚJÍ“

Spolek NADĚJE v Písku v posledních třech letech realizoval projekt s názvem Vzdělání pro všechny výhodou, zkrácené označení projektu 3V. Registrační číslo projektu je CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718.

 


Více...
 
Končí projekt 3V

 

Daný projekt byl podpořen v rámci ESF a jeho Operačního programu pro vědu, výzkum a vzdělávání. Více informací o projektu https://www.nadeje.cz/pisek/projekt_vzdelani_pro_vsechny_vyhodou_3v.

Za uplynulé tři roky se v rámci projektu uskutečnilo velké množství aktivit ve prospěch dětí a rodičů ze sociálně vyloučených lokalit města Písku. Díky projektu byl zajištěn provoz třech neformálních předškolních klubů. Jednalo se o předškolní klub Chaloupka na ubytovně Svatoplukova, dále do 31. 7. 2020 o předškolní klub U Rybníčku v Purkraticích a klub Margaretka na nábřeží 1. máje. Po uzavření ubytovny v Purkraticích k 31. 7. 2020 byl předškolní klub U Rybníčku přestěhován na novou adresu v Roháčově ulici do centra Písku a přejmenován na klub Klíček, aby se mohl nově otevřít pro další předškolní děti a pokračovat tak ve své původní činnosti.

Rodiče dětí využívali po domluvě s lektorkou individuální konzultace a také se zúčastňovali pravidelných skupinových setkání rodičovských klubů, kde měli příležitost promluvit si s lektorkami o pokrocích nebo naopak o případných problémech dětí. Pro rodiče a děti byl připraven program jako společné čtení pohádek, výroba didaktických pomůcek např. pro učení barev či počítání atd. Rodiče s dětmi tvořili, trávili spolu čas a navzájem se učili více komunikovat. Dále byly pro rodiče organizovány besedy z oblasti vzdělávání, jak u svých dětí řešit konkrétní problémy jako logopedické vady, školní nezralost, poruchy spektra ADHD aj.

Pro školní děti bylo realizováno pravidelné doučování ve čtyřech školních klubech s cílem zabránit školní neúspěšnosti dětí či jejich předčasnému odchodu ze škol. Děti měly možnost si pravidelně procvičovat učivo a psát domácí úkoly nebo zpracovat referát s možností využít internet či počítače s tiskárnou.

Projekt za svou dobu realizace podpořil 76 dětí předškolního věku a 132 žáků základních škol, celkem 208 dětí.

V dubnu 2022 proběhla v Městské knihovně v Písku konference s názvem Podpora dětí ohrožených sociálním vyloučením a inkluzivní vzdělávání. Cílem bylo nabídnout veřejnosti rozličná témata a informace z oblasti školství a inkluzivního vzdělávání.

 

Závěrečnou aktivitou, která byla v rámci projektu organizována, byla výstava dětí a žáků, kteří docházeli do předškolních či školních klubů doučování. Výstava měla název „Ve vzdělávání a tvoření - úspěšní jsme s NADĚJÍ.“ Slavnostní vernisáž se konala dne 4. 5. 2022 v Městské knihovně v Písku. Vernisáže se účastnili také někteří zástupci partnerských organizací projektu, zástupci NNO a veřejnost. Cílem výstavy bylo představit problematiku práce s dětmi z vyloučených lokalit nebo práci s romskými dětmi. Příchozí si mohli prohlédnout fotografie z výuky v klubech a práce dětí v podobě pracovních listů, grafomotorických listů, výtvarných prací, ukázky pracovních listů z doučování aj. po dobu jednoho měsíce. Součástí výstavy byly také informační panely se základními údaji o spolku NADĚJE jako garanta projektu 3V, nechyběl popis projektu 3V, jeho hlavních klíčových aktivit, informace o cílech projektu a jeho indikátorech. Vysoké procento dětí a žáků jsou romského etnika, proto děti se svými lektorkami zpracovaly informační panely o romské kultuře, o romských významných osobnostech či o romské kuchyni, kde nechyběly konkrétní recepty.

Součástí vernisáže bylo hudební vystoupení dětí ze ZŠ J. Husa v Písku pod vedením paní vychovatelky Bc. Lenky Bičovské. Děti nám s radostí za doprovodu kytary zazpívaly, společně jsme si prohlédli výstavu a rozloučili jsme se se slibem, že se společně jistě uvidíme při další akci spolku NADĚJE.

Na závěr chceme velmi poděkovat všem partnerům projektu – ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ T. Šobra a ZŠ J. K. Tyla a všem spřáteleným organizacím a institucím, které nám při realizaci projektu 3V vždy vyšly vstříc a podpořily nás a zejména děti a žáky v jejich cestě za vzděláním.

Zpracovala: Mgr. Petra Martíšková, manažerka projektu 3V

 


Méně...
 
   Ve vzdělávání a tvoření 
       – úspěšní jsme s NADĚJÍ

Ve vzdělávání a tvoření – úspěšní jsme s NADĚJÍ

02.05.22

Spolek NADĚJE připravil výstavu s názvem Ve vzdělávání a tvoření – úspěšní jsme s NADĚJÍ.

Výstava je podpořena v rámci projektu Vzdělání pro všechny výhodou (3V),
registrační číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718.

 

 


Více...
 
   Ve vzdělávání a tvoření 
       – úspěšní jsme s NADĚJÍ

Spolek NADĚJE pořádá výstavu s názvem Ve vzdělávání a tvoření – úspěšní jsme s NADĚJÍ.

Výstava je podpořena v rámci projektu Vzdělání pro všechny výhodou (3V),
registrační číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718.

Na vernisáži se můžete těšit na pěvecké vystoupení dětí ZŠ Jana Husa pod vedením paní vychovatelky Bc. Lenky Bičovské. Čekají Vás informace o spolku NADĚJE, o končícím projektu, romské kultuře očima dětí ze školních klubů. Nahlédnete do pedagogické práce s dětmi a projdete si výstavu fotografií a prací dětí z předškolních a školních klubů. 

 

Drobné občerstvení je zajištěno.

 


Méně...
 
Konference "Podpora dětí ohrožených sociálním vyloučením a inkluzivní vzdělávání"

Konference "Podpora dětí ohrožených sociálním vyloučením a inkluzivní vzdělávání"

12.04.22

Písecký spolek NADĚJE pořádá dne 28. 4. 2022 konferenci s názvem Podpora dětí ohrožených sociálním vyloučením a inkluzivní vzdělávání. Konference je finančně podpořena  v rámci výzvy OP VVV prostřednictvím projektu Vzdělání pro všechny výhodou, zkr. 3V, registrační číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718.


Více...
 
Konference "Podpora dětí ohrožených sociálním vyloučením a inkluzivní vzdělávání"

Písecký spolek NADĚJE pořádá dne 28. 4. 2022 konferenci s názvem Podpora dětí ohrožených sociálním vyloučením a inkluzivní vzdělávání. Konference je finančně podpořena  v rámci výzvy OP VVV prostřednictvím projektu Vzdělání pro všechny výhodou, zkr. 3V, registrační číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718.

Konference se bude konat v Městské knihovně v Písku. Začátek je naplánován od 8:30 hodin a program poběží cca do 16. hodiny. 

 Co vás na konferenci čeká? Zastoupení přednášejících je pestré, s cílem nabídnout veřejnosti rozličná témata a informace z oblasti školství a inkluzivního vzdělávání. 

     Jako první se představí Bc. Michal Mižigár, student univerzity v Maďarsku. Je to člověk, který sám prošel minulým systémem vzdělávání, kdy neexistovala žádná inkluzivní podpůrná opatření. A jeho podpora ve škole spočívala pouze na empatii a vstřícnosti školy, pedagogů a pomoci neziskové organizace, kam docházel na doučování. Svůj příspěvek nazval „Kéž by i ostatní byli, jako jsi ty“: Cesta romského dítěte v českém vzdělávacím systému. 
Dále se představí zástupkyně neziskové organizace, Nová škola o.p.s. z Prahy, romistka, lektorka a vedoucí projektů Mgr. Barbora Šebová s příspěvkem Podpora inkluze sociálně znevýhodněných, nejen romských žáků prostřednictvím pedagogických asistentů.

      Součástí programu je také prezentace od paní Mgr. Alexandry Petrů z organizace Člověk v tísni, která pracuje jako lektorka a supervizorka. Její příspěvek nese název - Představení metody Panenky s osobností (Persona dolls). Panenky s osobností jsou výukovou metodou, která pomáhá učitelkám a učitelům mluvit s dětmi o tématech, která se špatně vysvětlují. Učí děti, jak reagovat na předsudky, podporují empatii a rozvíjejí kompetence vyjadřování. Panenky nesou různé znaky, které mohou vést k diskriminaci ve společnosti (odlišný mateřský jazyk, zdravotní znevýhodnění, jiné formy rodiny nebo chudoba). Fungují jako prostředníci mezi učitelkami a dětmi i mezi dětmi navzájem, pomáhají dětem mluvit o sobě a bránit se, když se jim někdo posmívá kvůli vzhledu, původu nebo ekonomické situaci rodiny.
     Závěrečný příspěvek bude patřit Národnímu pedagogickému institutu ČR (zkráceně NPI ČR). Do Písku přijedou dvě zástupkyně této organizace paní Mgr. Edita Nevoralová a paní Mgr. Lucie Václavovská. Jejich prezentace bude zaměřena na představení činností NPI ČR a projektů na podporu rovných příležitostí včetně podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky i cizince.

Konference je určena nejen pro odbornou veřejnost z řad pedagogů, asistentů pedagogů, sociálních pracovníků, ale i ostatních zástupců veřejnosti,  kteří se o daná témata zajímají, pracují s dětmi nebo právě studují.

     Na konferenci je možné se přihlásit manažerce projektu paní Mgr. Petře Martíškové prostřednictvím emailu:petra.martiskova@nadeje.cz nebo telefonicky na telefonním čísle m. 773 754 762.

 

 

 

 

 

 

Program:

08:30 – 09:15        Prezence účastníků konference

09:15 – 10:00        Zahájení a úvodní slovo - Ing. Luboš Protivínský, oblastní ředitel NADĚJE

     Základní informace o projektu 3V – Mgr. Petra Martíšková, projektová manažerka

                                      Vystoupení partnera projektu – Mgr. Jiří Kothánek – ředitel ZŠ T.G. Masaryka a MŠ Písek – spolupráce v rámci projektu – aktivita doučování

10:00 – 11:00         „Kéž by i ostatní byli, jako jsi ty“: Cesta romského dítěte v českém vzdělávacím systému
Bc. Michal Mižigár – student VŠ v Praze a v Budapešti

11:00 – 12:30        Podpora inkluze sociálně znevýhodněných, nejen romských žáků prostřednictvím
pedagogických asistentů
Mgr. Barbora Šebová – lektorka, koordinátorka projektů, organizace
Nová škola o.p.s, Praha  

 

12:30 – 13:30        přestávka – oběd

 

13:30 – 14:30        Představení metody Panenky s osobností (Persona dolls)
                            Mgr. Alexandra Petrů – lektorka, supervizorka organizace Člověk v tísni, Praha  

14:30 – 15:30        Nabídka podpory rovných příležitostí na krajském pracovišti NPI ČR v Českých Budějovicích“
Mgr. Edita Nevoralová, Mgr. Lucie Václavovská, organizace Národní
pedagogický institut ČR, pracoviště České Budějovice

15:30 – 16:00        Dotazy a závěr konference

 

 

Kontaktní osoba:           Mgr. Petra Martíšková, koordinátorka projektu 3V, NADĚJE, pobočka Písek, tel.: 773 754 762, E-mail: petra.martiskova@nadeje.cz

 


Méně...
 
 

Podpora dětí a rodičů v NADĚJI

Podpora dětí a rodičů v NADĚJI

21.03.22

Blíží se závěr projektu 3V, díky němuž spolek NADĚJE  zajišťuje pomoc se vzděláváním dětí i jejich rodičů po dobu 36 měsíců, projektu Vzdělání pro všechny výhodou, s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718, podpořeného z Evropské unie, v rámci operačního programu OP VVV na období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2022. Cílem projektu je podpora dětí a žáků se sociálním znevýhodněním.


Více...
 
 

Podpora dětí a rodičů v NADĚJI

Blíží se závěr projektu 3V, díky němuž spolek NADĚJE  zajišťuje pomoc se vzděláváním dětí i jejich rodičů po dobu 36 měsíců, projektu Vzdělání pro všechny výhodou, s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718, podpořeného z Evropské unie, v rámci operačního programu OP VVV na období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2022. Cílem projektu je podpora dětí a žáků se sociálním znevýhodněním. Díky projektu 3V mohlo být  doučování v roce 2021 nabídnuto v ŠK Chaloupka 9x dětem, v ŠK Svatoplukova také 9x dětem, v ŠK Klíček 15x dětem a v ŠK Nábřeží - 62x dětem. Možnosti doučování v NADĚJI využilo celkem 95x dětí. V předškolních klubech lektorky pracovaly v PK Margaretka s 23x dětmi, v PK Chaloupka s  11x dětmi a v  PK Klíček s 16x dětmi. Celkem bylo za r. 2021 podpořeno 50x předškolních dětí s průměrnou denní návštěvností 11x dětí.

 

Klíčovými aktivitami je provozování třech předškolních klubů, spolu s organizováním rodičovských klubů, besed, adaptačních dnů v MŠ a poradenských služeb pro rodiče. Dále je to prevence školní neúspěšnosti dětí ve čtyřech školních klubech doučování. Poslední aktivitou je práce s veřejností. Konference k projektu proběhne v městské knihovně 28. 4.2022 a výstava prací dětí 4. 5. 2022.

 

V předškolních klubech je práce s dětmi přizpůsobena individuálním schopnostem, dovednostem a potřebám dítěte. Cílem je více individuálně podpořit u dítěte schopnosti, v kterých vyniká a pomoci překonat vývojové nedostatky v problematických oblastech tak, aby dítě bylo připraveno na vstup do MŠ nebo ZŠ. Dítě se v klubu učí překonat odloučení od maminky, fungovat ve skupině ostatních dětí, přirozeně si osvojuje nové poznatky a dovednosti.

Do práce s dítětem jsou zapojováni rodiče, pravidelně jsou informováni o průběhu vzdělávání dítěte, kdy je rodič seznámen s pokroky svého dítěte, ale také se ve spolupráci s rodičem např. odstraňují nedostatky - nácvik sebeobsluhy, úprava režimu dítěte, poruchy řeči, …. V případě potřeby je  rodičům  doporučeno navštívit odborná pracoviště – dětský lékař, psycholog, PPP, SPC, logoped a nabídnut doprovod či  pomoc při komunikaci a při jednáních s odbornými institucemi.

Děti se svými lektorkami navštíví partnerské mateřské školky a vyzkouší si pobyt a společnou výuku v MŠ v rámci šesti adaptačních dnů. Děti se seznámí s prostředím, navštíví „velkou“ školku a poznají děti a paní učitelky.   

 

Realizované rodičovské kluby, besedy s odborníky a poradenství pomáhají rodičům při jednání se vzdělávacími institucemi a sociálními službami. Lektorky podporují rodiče dětí z předškolních klubů poskytnutím poradenství, informací a kontaktů na vhodné instituce. V rámci poradenství je řešena problematika týkající se vzdělávání dětí v MŠ a ZŠ, školní zralost dětí, logopedická péče, vyšetření u psychologa, spolupráce s PPP a SPC, informace ohledně zápisů do MŠ a ZŠ aj. Rodiče získávají informace o systému vzdělávání, o inkluzivním vzdělávání a podpůrných opatřeních. V poslední době byla připravena beseda s učitelkami Montessori pedagogiky, plánuje se beseda o čtenářské gramotnosti.

 

Doučování dětí probíhá ve čtyřech školních klubech, v lokalitě nábřeží 1. máje, Svatoplukova, lokalita Purkratice byla nahrazena lokalitou Roháčova od pondělí do pátku v časech od 12 do 16 hodin, kde lektoři pomáhají dětem s přípravou do školy. Výuka je individuální či skupinová. V rámci doučování je poskytována pomoc s napsáním domácích úkolů, procvičováním nového učiva či opakováním již probrané látky. Děti mohou v klubu využívat počítače a  internet k napsání zadaných úkolů, referátů či k přípravě ppt prezentace.

 

Průběh projektu samozřejmě zasáhl vývoj epidemie koronaviru, ovlivnil chod rodin i provozu, zejména školních klubů. Rodiny, které potřebovaly pomoci s výukou dětí, mohly využít pomoci spolku NADĚJE. Lektorky komunikovaly s učiteli telefonicky nebo mailem, pomáhaly s kontaktováním nekomunikujících rodin. Po domluvě se školou a rodiči pomáhaly lektorky také s distribucí učebnic, sešitů či pracovních listů. Zájemcům  se dostalo maximální podpory při mimoškolní přípravě ve školních klubech v předem rezervovaných časech.   

 

Předškolní kluby NADĚJE fungovaly v náročném období s omezením denní kapacity. Po rozvolnění probíhají plánované akce v knihovně, muzeu, svíčkárně, hodiny tance ve studiu T – Dance, jen návštěvy u seniorů se zatím nekonaly.  Předškoláci tvoří seniorům Diakonie Blanka dárečky v podobě výrobků a výzdoby, které předáváme prostřednictvím sociálních pracovníků zařízení. Nic ale nenahradí vzájemné osobní setkání dětí se seniory! Děti již nacvičují jarní pásmo a chystají se na návštěvu u babiček a dědečků.  A také se těší na plánované adaptační dny v MŠ.

 

Za NADĚJI

Hana Šefránková, vedoucí práce s dětmi a mládeží

 


Méně...
 
Podzim v předškolních a školních klubech NADĚJE

Podzim v předškolních a školních klubech NADĚJE

24.11.21

Čas neuvěřitelně letí také u nás v NADĚJI. Není to dlouho, co skončilo léto a prázdniny a byl zahájen nový školní rok, který se přehoupl do listopadových podzimních dní.

 


Více...
 
Podzim v předškolních a školních klubech NADĚJE

Čas neuvěřitelně letí také u nás v NADĚJI. Není to dlouho, co skončilo léto a prázdniny a byl zahájen nový školní rok, který se přehoupl do listopadových podzimních dní.

Předškolní kluby a školní kluby doučování pokračují ve svých projektových činnostech, pomáhají dětem předškolního věku a žákům základních škol, s cílem maximálně podpořit děti v jejich dovednostech, znalostech, aktivitách a zabránit školnímu neúspěchu. Díky projektu ESF Vzdělání pro všechny výhodou, zkr. 3V, registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718, můžeme s těmito dětmi pracovat. Projekt umožňuje realizovat předškolní přípravu dětí, aby lépe zvládly nástup do běžné mateřské školy, zejména poslední povinný ročník docházky a po té nástup do 1. třídy základní školy. Snažíme se, aby přechod z MŠ na ZŠ zvládly s co nejmenšími obtížemi. Spolupracujeme s rodiči, mateřskými a základními školami v Písku a dalšími institucemi. S některými rodiči  již předem řešíme další možnou podporu dětí v případě, že je zřejmé, že  „předškolák“ má nějaký specifický problém, který by mohl ztěžovat jeho cestu při nástupu do ZŠ a při plnění školní docházky např. vada řeči, ADHD, poruchy učení aj.

I tento školní rok k nám nově během měsíce září a října přišlo do předškolních klubů 8 dětí. Celkem projekt za dobu své dvouleté existence podpořil 58 dětí předškolního věku od 3 do 5 (6) let věku.

Pandemie covidu 19, uzavírání škol a distanční výuka si vybrala jistě svou daň na psychickém zdraví dětí, při tvoření sociálních vazeb ve školách, ale i na úrovni znalostí zejména dětí z lokalit. V době pandemie, která neustále trvá, plní školní kluby doučování své poslání na maximum. Do klubů si přicházejí děti procvičit probírané učivo, které nemají zažité, napsat domácí úkoly, učit se na testy. Se školními dětmi se probírá v českém jazyce často čtení a porozumění přečtenému textu, gramatika, v matematice násobilka, ale probírají se  i ostatní předměty jako je chemie, fyzika, dějepis, zeměpis či angličtina. Mladším dětem z 1. stupně ZŠ dělá problém samotné čtení a psaní. Nemají zvládnuté správné držení tužky, problém je také motorika či soustředěnost dětí. Do školních klubů nově přišlo na podzim dalších 7 žáků a celkem projekt za dobu své realizace podpořil 110 žáků. Předškolní kluby a školní kluby doučování poskytují své služby zdarma.  

Další významnou podzimní událostí pro naši organizaci je výročí založení pobočky spolku NADĚJE v Písku. Tento rok slavíme 20 let od vzniku písecké pobočky, která se po celou dobu věnuje práci s dětmi v nízkoprahových klubech pro děti  mládež, v předškolních a školních klubech. NADĚJE pomáhá sociálně slabým rodinám prostřednictvím sociálně aktivizačních služeb, jednotlivcům v rámci terénního programu, distribuuje potravinovou pomoc. Poskytuje sociální poradenství, spravuje ubytovnu, kde nabízí sociální podporu rodinám, které pomoc potřebují a snaží se řešit svou situaci. V rámci dvacetiletého výročí písecká NADĚJE uspořádala 5. 10. 2021 akci „NADĚJE dětem“.

V dalším období, jestli epidemiologická situace dovolí, je naplánováno pro děti a rodiče několik dalších aktivit. Jedná se o již probíhající  pravidelné návštěvy dětí v dětském oddělení knihovny či cvičení a tancování v tanečním studiu či jiné podzimní či předvánoční akce. Děti nadále tvoří pro seniory dárečky, výzdobu na pokoje i nástěnky prostor, které každý měsíc osobně předávají prostřednictvím sociálních pracovníků zařízení,  když stále nemohou seniory potěšit osobně svým vystoupením s nacvičeným pásmem básniček a písniček. Pro rodiče jsou připraveny rodičovské kluby a besedy.

Více informací o daném projektu  zjistíte na webových stránkách spolku NADĚJE: https://www.nadeje.cz/pisek/projekt_vzdelani_pro_vsechny_vyhodou_3v

 

Zpracovala Mgr. Petra Martíšková, koordinátorka projektu 3V


Méně...
 
Kluby doučování spolku NADĚJE fungovaly v době uzavření škol více než na 100%

Kluby doučování spolku NADĚJE fungovaly v době uzavření škol více než na 100%

26.05.21

Písecký spolek NADĚJE dlouhodobě pracuje s dětmi předškolního věku, žáky základních škol a obecně s mládeží ve městě Písku. Také v době nouzového stavu a nekončící pandemie Covid 19 pomáhala NADĚJE dětem a rodinám v této nelehké době. Právě uzavření základních škol a výuka dětí distanční formou ukázala míru důležitosti, kterou činnost NADĚJE pro děti a pro mnohé rodiny představuje. Přestože byly uzavřeny základní školy, školní kluby doučování realizované v rámci projektu Vzdělání pro všechny výhodou (zkr. 3V), fungovaly stále.


Více...
 
Kluby doučování spolku NADĚJE fungovaly v době uzavření škol více než na 100%

 

Písecký spolek NADĚJE dlouhodobě pracuje s dětmi předškolního věku, žáky základních škol a obecně s mládeží ve městě Písku. Také v době nouzového stavu a nekončící pandemie Covid 19 pomáhala NADĚJE dětem a rodinám v této nelehké době. Právě uzavření základních škol a výuka dětí distanční formou ukázala míru důležitosti, kterou činnost NADĚJE pro děti a pro mnohé rodiny představuje. Přestože byly uzavřeny základní školy, školní kluby doučování realizované v rámci projektu Vzdělání pro všechny výhodou (zkr. 3V), fungovaly stále. V praxi to znamenalo zamezit kontaktu více lidí a dětí ve skupině. Doučování probíhalo, dle zavedeného časového rozpisu, v počtu jeden lektor na jedno dítě. Všichni měli při doučování roušky, později i respirátory. V učebnách byla neustále otevřená okna a veškeré povrchy byly pravidelně dezinfikovány.

I přes všechna tato přijatá opatření to byla náročná doba. Od března 2021 probíhalo doučování pouze na objednání. Děti si předem rezervovaly dny a časy, ideálně s předstihem na čtrnáct dní, pokud měly zájem docházet denně. Po příchodu jim lektoři pomáhali s orientací v učivu, vypracovávat úkoly, pracovní listy, vysvětlovali probírané učivo s následným procvičováním. Lektoři nabízeli i možnost tisknutí materiálů ze školy. Dětem, které projevily zájem o pomoc s odevzdáváním vyplněných zadání, byly materiály skenovány a odesílány vyučujícím mailem. Probíhala vzájemná komunikace lektorů s učiteli, lektoři zprostředkovávali dětem zpětnou vazbu od učitelů. Také se povedlo kontaktovat a motivovat ke spolupráci rodiny s dětmi, které zpočátku se školami nespolupracovaly. Zájem dětí o pomoc s doučováním a psaním domácích úkolů byl enormní, převyšoval možnosti týmu lektorů. Provozní hodiny v učebnách byly upraveny, do doučování se zapojily i sociální pracovnice NZDM Ostrov, aby se mohli při doučování vystřídat všichni zájemci a děti zvládly plnit zadané úkoly a učivo.  

Žáci měli také možnost spojit se přes počítače NADĚJE v klubech doučování se svou třídou v rámci online výuky a zapojit se tak do vyučování. Měli šanci vidět své spolužáky, paní učitelku či pana učitele a komunikovat s nimi, být členy třídního kolektivu. Cílem bylo podpořit tyto sociálně ohrožené děti, aby nedošlo k jejich vyčlenění ze skupiny – ze třídy, do které nemohly nyní chodit. A díky tomu, že nemají doma počítačové vybavení, mobil či internetovou síť, to tak mohlo být.   

Na lektory klubů doučování se obraceli také samotní pedagogové základních škol v Písku, kteří prostřednictvím pracovníků NADĚJE hledali možnosti, jak zapojit také některé děti ze sociálně slabých rodin, které se školou nekomunikovaly. Distanční výuky se neúčastnily a nikdo nevěděl, jak probíhá či neprobíhá výuka a plnění povinné školní docházky. Důvodem jejich nezapojení do distanční výuky je často neadekvátní sociální či ekonomické zázemí rodiny. Tyto děti za to nemohou a je potřeba podat jim pomocnou ruku, aby nepropadaly sítem vzdělávání.  Základní školy v Písku - Základní škola T. G. Masaryka, Základní škola Tomáše Šobra a Základní škola J. K. Tyla jsou partnery projektu, v rámci kterého je doučování žákům základních škol poskytováno. Lze říci, že NADĚJE má velmi dobré vztahy se všemi školami v Písku, s cílem pomoci sociálně ohroženým dětem a rodinám stabilizovat situaci v oblasti výchovy a vzdělávání. Výhodou se ukázalo nastavení dobrých vztahů a komunikace mezi neziskovou organizací a školami.

Do dubna 2021 se do projektu zapojilo 116 dětí ze základních škol z města Písku, které využily pomoc s doučováním a s distanční výukou. Původně projekt počítal se zapojením 50 žáků základních škol. V rámci pandemie, nouzového stavu a dlouhodobému opakovanému uzavírání a otevírání základních škol se do projektu zapojilo tolik dětí. Zájem tedy více než dvojnásobně převýšil plánovaný počet žáků, kteří by měli zájem na doučování pravidelně docházet. Z daného údaje je vidět, jak je situace pro děti a rodiče náročná a z dlouhodobého hlediska neudržitelná. I tento projekt má své kapacity a další nárůst není možné personálně, ale ani z hlediska provozního zázemí udržet. Pomoc s doučováním byla a je poskytována žákům zdarma. Aktivita doučování je hrazena v rámci projektu podpořeného Evropskou unií s názvem Vzdělání pro všechny výhodou (zkr. 3V), registrační číslo projektu je CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718.

 

Manažerka projektu 3V Mgr. Petra Martíšková a vedoucí práce s dětmi Hana Šefránková

 


Méně...