Písek

 
 

Zprávy z akcí

Podzim v předškolních a školních klubech NADĚJE

Podzim v předškolních a školních klubech NADĚJE

24.11.21

Čas neuvěřitelně letí také u nás v NADĚJI. Není to dlouho, co skončilo léto a prázdniny a byl zahájen nový školní rok, který se přehoupl do listopadových podzimních dní.


Více...
 
Podzim v předškolních a školních klubech NADĚJE

Čas neuvěřitelně letí také u nás v NADĚJI. Není to dlouho, co skončilo léto a prázdniny a byl zahájen nový školní rok, který se přehoupl do listopadových podzimních dní.

Předškolní kluby a školní kluby doučování pokračují ve svých projektových činnostech, pomáhají dětem předškolního věku a žákům základních škol, s cílem maximálně podpořit děti v jejich dovednostech, znalostech, aktivitách a zabránit školnímu neúspěchu. Díky projektu ESF Vzdělání pro všechny výhodou, zkr. 3V, registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718, můžeme s těmito dětmi pracovat. Projekt umožňuje realizovat předškolní přípravu dětí, aby lépe zvládly nástup do běžné mateřské školy, zejména poslední povinný ročník docházky a po té nástup do 1. třídy základní školy. Snažíme se, aby přechod z MŠ na ZŠ zvládly s co nejmenšími obtížemi. Spolupracujeme s rodiči, mateřskými a základními školami v Písku a dalšími institucemi. S některými rodiči  již předem řešíme další možnou podporu dětí v případě, že je zřejmé, že  „předškolák“ má nějaký specifický problém, který by mohl ztěžovat jeho cestu při nástupu do ZŠ a při plnění školní docházky např. vada řeči, ADHD, poruchy učení aj.

I tento školní rok k nám nově během měsíce září a října přišlo do předškolních klubů 8 dětí. Celkem projekt za dobu své dvouleté existence podpořil 58 dětí předškolního věku od 3 do 5 (6) let věku.

Pandemie covidu 19, uzavírání škol a distanční výuka si vybrala jistě svou daň na psychickém zdraví dětí, při tvoření sociálních vazeb ve školách, ale i na úrovni znalostí zejména dětí z lokalit. V době pandemie, která neustále trvá, plní školní kluby doučování své poslání na maximum. Do klubů si přicházejí děti procvičit probírané učivo, které nemají zažité, napsat domácí úkoly, učit se na testy. Se školními dětmi se probírá v českém jazyce často čtení a porozumění přečtenému textu, gramatika, v matematice násobilka, ale probírají se  i ostatní předměty jako je chemie, fyzika, dějepis, zeměpis či angličtina. Mladším dětem z 1. stupně ZŠ dělá problém samotné čtení a psaní. Nemají zvládnuté správné držení tužky, problém je také motorika či soustředěnost dětí. Do školních klubů nově přišlo na podzim dalších 7 žáků a celkem projekt za dobu své realizace podpořil 110 žáků. Předškolní kluby a školní kluby doučování poskytují své služby zdarma.  

Další významnou podzimní událostí pro naši organizaci je výročí založení pobočky spolku NADĚJE v Písku. Tento rok slavíme 20 let od vzniku písecké pobočky, která se po celou dobu věnuje práci s dětmi v nízkoprahových klubech pro děti  mládež, v předškolních a školních klubech. NADĚJE pomáhá sociálně slabým rodinám prostřednictvím sociálně aktivizačních služeb, jednotlivcům v rámci terénního programu, distribuuje potravinovou pomoc. Poskytuje sociální poradenství, spravuje ubytovnu, kde nabízí sociální podporu rodinám, které pomoc potřebují a snaží se řešit svou situaci. V rámci dvacetiletého výročí písecká NADĚJE uspořádala 5. 10. 2021 akci „NADĚJE dětem“.

V dalším období, jestli epidemiologická situace dovolí, je naplánováno pro děti a rodiče několik dalších aktivit. Jedná se o již probíhající  pravidelné návštěvy dětí v dětském oddělení knihovny či cvičení a tancování v tanečním studiu či jiné podzimní či předvánoční akce. Děti nadále tvoří pro seniory dárečky, výzdobu na pokoje i nástěnky prostor, které každý měsíc osobně předávají prostřednictvím sociálních pracovníků zařízení,  když stále nemohou seniory potěšit osobně svým vystoupením s nacvičeným pásmem básniček a písniček. Pro rodiče jsou připraveny rodičovské kluby a besedy.

Více informací o daném projektu  zjistíte na webových stránkách spolku NADĚJE: https://www.nadeje.cz/pisek/projekt_vzdelani_pro_vsechny_vyhodou_3v

 

Zpracovala Mgr. Petra Martíšková, koordinátorka projektu 3V


Méně...
 
NADĚJE v Písku slaví dvacetiny

NADĚJE v Písku slaví dvacetiny

29.09.21

Spolek NADĚJE zahájil v Písku svoji činnost v listopadu roku 2001 po jednání s městským úřadem sociální prací v lokalitách Svatoplukova a Purkratice. V roce 2003 bylo otevřeno nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ostrov v ulici nábřeží 1. máje.


Více...
 
NADĚJE v Písku slaví dvacetiny

 

Spolek NADĚJE zahájil v Písku svoji činnost v listopadu roku 2001 po jednání s městským úřadem sociální prací v lokalitách Svatoplukova a Purkratice. V roce 2003 bylo otevřeno nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ostrov v ulici nábřeží 1. máje. Terénní práci  v roce 2010 začala NADĚJE z počátku v rodinách na sídlišti Portyč. Dalším střediskem písecké pobočky je Rodinné centrum eN v Žižkově ulici, kde je od září 2019 otevřeno poradenské centrum pro rodiny s dětmi. Místo zmiňovaného střediska v Purkraticích otevřela NADĚJE v srpnu 2020 nové středisko v Roháčově ulici. Do tohoto střediska se přestěhovaly dětské kluby a sociální pracovnice sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi z Purkratic a také středisko U Sadů z Fügnerova náměstí s terénním programem.

 

Na úterý 5. 10. 2021 připraví písecká pobočka NADĚJE akci pro děti, která je součástí oslav dvaceti let založení NADĚJE v Písku.

 

Akce NADĚJE dětem bude probíhat od 13h. do 16h. v Palackého sadech v okolí hudebního altánu. Děti se mohou těšit na dovednostní soutěže, kdy zdolání aktivit na stanovištích bude zaznamenáno do startovního lístku, a získají drobné odměny. Těšíme se na soutěžící děti různého věku, zveme rodiče a prarodiče s dětmi, družiny i dětské skupiny. Každý si jistě najde svoji oblíbenou aktivitu. V případě vytrvalého deště bude akce zrušena.

 

 

 

 


Méně...
 
Kluby doučování spolku NADĚJE fungovaly v době uzavření škol více než na 100%

Kluby doučování spolku NADĚJE fungovaly v době uzavření škol více než na 100%

25.05.21

Písecký spolek NADĚJE dlouhodobě pracuje s dětmi předškolního věku, žáky základních škol a obecně s mládeží ve městě Písku. Také v době nouzového stavu a nekončící pandemie Covid 19 pomáhala NADĚJE dětem a rodinám v této nelehké době. Právě uzavření základních škol a výuka dětí distanční formou ukázala míru důležitosti, kterou činnost NADĚJE pro děti a pro mnohé rodiny představuje. Přestože byly uzavřeny základní školy, školní kluby doučování realizované v rámci projektu Vzdělání pro všechny výhodou (zkr. 3V), fungovaly stále.


Více...
 
Kluby doučování spolku NADĚJE fungovaly v době uzavření škol více než na 100%

 

Písecký spolek NADĚJE dlouhodobě pracuje s dětmi předškolního věku, žáky základních škol a obecně s mládeží ve městě Písku. Také v době nouzového stavu a nekončící pandemie Covid 19 pomáhala NADĚJE dětem a rodinám v této nelehké době. Právě uzavření základních škol a výuka dětí distanční formou ukázala míru důležitosti, kterou činnost NADĚJE pro děti a pro mnohé rodiny představuje. Přestože byly uzavřeny základní školy, školní kluby doučování realizované v rámci projektu Vzdělání pro všechny výhodou (zkr. 3V), fungovaly stále. V praxi to znamenalo zamezit kontaktu více lidí a dětí ve skupině. Doučování probíhalo, dle zavedeného časového rozpisu, v počtu jeden lektor na jedno dítě. Všichni měli při doučování roušky, později i respirátory. V učebnách byla neustále otevřená okna a veškeré povrchy byly pravidelně dezinfikovány.

 

I přes všechna tato přijatá opatření to byla náročná doba. Od března 2021 probíhalo doučování pouze na objednání. Děti si předem rezervovaly dny a časy, ideálně s předstihem na čtrnáct dní, pokud měly zájem docházet denně. Po příchodu jim lektoři pomáhali s orientací v učivu, vypracovávat úkoly, pracovní listy, vysvětlovali probírané učivo s následným procvičováním. Lektoři nabízeli i možnost tisknutí materiálů ze školy. Dětem, které projevily zájem o pomoc s odevzdáváním vyplněných zadání, byly materiály skenovány a odesílány vyučujícím mailem. Probíhala vzájemná komunikace lektorů s učiteli, lektoři zprostředkovávali dětem zpětnou vazbu od učitelů. Také se povedlo kontaktovat a motivovat ke spolupráci rodiny s dětmi, které zpočátku se školami nespolupracovaly. Zájem dětí o pomoc s doučováním a psaním domácích úkolů byl enormní, převyšoval možnosti týmu lektorů. Provozní hodiny v učebnách byly upraveny, do doučování se zapojily i sociální pracovnice NZDM Ostrov, aby se mohli při doučování vystřídat všichni zájemci a děti zvládly plnit zadané úkoly a učivo.  

Žáci měli také možnost spojit se přes počítače NADĚJE v klubech doučování se svou třídou v rámci online výuky a zapojit se tak do vyučování. Měli šanci vidět své spolužáky, paní učitelku či pana učitele a komunikovat s nimi, být členy třídního kolektivu. Cílem bylo podpořit tyto sociálně ohrožené děti, aby nedošlo k jejich vyčlenění ze skupiny – ze třídy, do které nemohly nyní chodit. A díky tomu, že nemají doma počítačové vybavení, mobil či internetovou síť, to tak mohlo být.   

Na lektory klubů doučování se obraceli také samotní pedagogové základních škol v Písku, kteří prostřednictvím pracovníků NADĚJE hledali možnosti, jak zapojit také některé děti ze sociálně slabých rodin, které se školou nekomunikovaly. Distanční výuky se neúčastnily a nikdo nevěděl, jak probíhá či neprobíhá výuka a plnění povinné školní docházky. Důvodem jejich nezapojení do distanční výuky je často neadekvátní sociální či ekonomické zázemí rodiny. Tyto děti za to nemohou a je potřeba podat jim pomocnou ruku, aby nepropadaly sítem vzdělávání.  Základní školy v Písku - Základní škola T. G. Masaryka, Základní škola Tomáše Šobra a Základní škola J. K. Tyla jsou partnery projektu, v rámci kterého je doučování žákům základních škol poskytováno. Lze říci, že NADĚJE má velmi dobré vztahy se všemi školami v Písku, s cílem pomoci sociálně ohroženým dětem a rodinám stabilizovat situaci v oblasti výchovy a vzdělávání. Výhodou se ukázalo nastavení dobrých vztahů a komunikace mezi neziskovou organizací a školami.

Do dubna 2021 se do projektu zapojilo 116 dětí ze základních škol z města Písku, které využily pomoc s doučováním a s distanční výukou. Původně projekt počítal se zapojením 50 žáků základních škol. V rámci pandemie, nouzového stavu a dlouhodobému opakovanému uzavírání a otevírání základních škol se do projektu zapojilo tolik dětí. Zájem tedy více než dvojnásobně převýšil plánovaný počet žáků, kteří by měli zájem na doučování pravidelně docházet. Z daného údaje je vidět, jak je situace pro děti a rodiče náročná a z dlouhodobého hlediska neudržitelná. I tento projekt má své kapacity a další nárůst není možné personálně, ale ani z hlediska provozního zázemí udržet. Pomoc s doučováním byla a je poskytována žákům zdarma. Aktivita doučování je hrazena v rámci projektu podpořeného Evropskou unií s názvem Vzdělání pro všechny výhodou (zkr. 3V), registrační číslo projektu je CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718.

 

Manažerka projektu 3V Mgr. Petra Martíšková a vedoucí práce s dětmi Hana Šefránková

 


Méně...
 
Ohlédnutí za rokem 2020

Ohlédnutí za rokem 2020

15.01.21

Přivítání nového roku s sebou přináší i možnost ohlédnout se za uplynulým rokem 2020. Tento rok byl, a troufám si říct, že nejen pro sociální a zdravotní pracovníky, ale i pro klienty a vlastně všechny, velkou zkouškou.


Více...
 
Ohlédnutí za rokem 2020

Přivítání nového roku s sebou přináší i možnost ohlédnout se za uplynulým rokem 2020. Tento rok byl, a troufám si říct, že nejen pro sociální a zdravotní pracovníky, ale i pro klienty a vlastně všechny, velkou zkouškou.

Právě v těchto chvílích se snaží všichni pracovníci v pomáhajících profesích dávat svým klientům, ale i svým blízkým naději. Naději v lepší zítřky, ale i v to, že nic není tak složité, jak na první pohled může vypadat.

NADĚJE v Písku pomáhala klientům řešit náročné situace během celého roku 2020, a to i v době krizových opatření prostřednictvím svých služeb. Tyto služby se věnovaly především doučování dětí a podporovaly rodiče při zvládání distanční výuky jejich potomků. Pracovníci komunikovali s rodinami, s třídními učiteli a pomáhali s vypracováním zadání a s předáváním úkolů do škol.

 Věnovali jsme se 55ti dětem v předškolních klubech, do nízkoprahových klubů pro děti a mládež docházelo 123 dětí a sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi v Písku pomáhala 60ti rodinám a  služba Terénní program 187mi klientům.

Za to, že jsme mohli všechny služby poskytovat, vděčíme především našim donátorům. Velké poděkování patří Městu Písek, které podporuje všechny naše činnosti.

Sociálně aktivizační službu podporuje Evropský sociální fond z Operačního programu Zaměstnanost a projekt Podpory sociálních služeb v Jihočeském kraji V, předškolní kluby a kluby doučování Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež podpořil Jihočeský kraj částkou 1 729 000 Kč, a také pomohl lidem bez domova v Terénním programu částkou 1 400 000 Kč z celkových nákladů naší organizace v Písku, které činily 11 355 000 Kč.

Veliké poděkování patří i všem našim zaměstnancům.

Věříme, že jsou naše služby ku prospěchu nejen  klientům, veřejnosti ale i městu jako takovému. Všichni usilujeme o stejný cíl, kterým je vytvořit prostředí, ve kterém budeme společně žít s lidmi vedle nás a fungovat i v této nelehké době.

Přeji nám všem, ať vykročíme do nového roku ve zdraví, ať si beze strachu podáváme ruce a neskrýváme svůj úsměv na tváři.

 

 

ZaNADĚJI: Mgr. Andrea Štorková, vedoucí pobočky

 

 


Méně...
 
Předškoláci z NADĚJE natočili video vzkaz

Předškoláci z NADĚJE natočili video vzkaz

30.12.20

Současná koronavirová situace ovlivňuje naše životy, společná setkávání, omezuje sociální kontakty. Před měsícem jsme se mohli vidět s našimi přáteli v Diakonii Blanka alespoň na terase zimní zahrady. Děti vyráběly přání, vánoční obrázky a věnečky pro výzdobu pokojů, dveří a nástěnek jako dárky k potěšení. Nacvičovaly pásmo básniček a písniček. Moc se těšily na setkání.


Více...
 
Předškoláci z NADĚJE natočili video vzkaz

 

Současná koronavirová situace ovlivňuje naše životy, společná setkávání, omezuje sociální kontakty. Před měsícem jsme se mohli vidět s našimi přáteli v Diakonii Blanka alespoň na terase zimní zahrady. Děti vyráběly přání, vánoční obrázky a věnečky pro výzdobu pokojů, dveří a nástěnek jako dárky k potěšení. Nacvičovaly pásmo básniček a písniček. Moc se těšily na setkání. Tentokrát nám ale středeční ranní telefonát oznámil, že se nemůžeme vidět. Jak to ale dětem vysvětlit, aby situaci pochopily? Mysl pracovala na plné obrátky a došlo na kompromis. Slovo dalo slovo a domluvili jsme se na předání dárečků v blízkosti předškolního klubu na Nábřeží. Další improvizací bylo natočení videa s několika básničkami pro seniory. Mobil sice na začátku trochu pokulhával, ale nakonec se podařilo několik básniček natočit. Video záznam jsme doplnili titulky a poslali seniorům do Diakonie, kde bude vystoupení dětí promítnuto za pomoci dataprojektoru na plátno. Děti třech dětských klubů Margaretka, Chaloupka a Klíček doufají, že video a dárky k výzdobě prostor a přes padesát dárečků odloučené seniory potěší. Po vystoupení děti předaly dárky, které vyrobily. Popřály pevné zdraví a krásné svátky! Pro podpoření předvánoční atmosféry si děti zapálily prskavky.

V písecké NADĚJI je od 1. 7. 2019 a bude do 30. 6. 2022 realizován projekt Evropské unie „Vzdělání pro všechny výhodou“ s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718. Cílem projektu je pomoc předškolním dětem a žákům se sociálním znevýhodněním. Předškoláci se v dětských klubech mohou scházet, vzdělávat a tvořit obdobně jako v mateřské škole. Za běžného chodu klubů navštěvujeme s dětmi knihovnu, muzeum, Sladovnu, kde probíhají interaktivní programy pro děti. Jezdíme také na výlety, pořádáme různé akce pro děti.  Vystoupení dětí v domovech pro seniory mají velký  význam pro mezigenerační vztahy v dnešní době a vytvářejí pozitivní vazby mezi jednotlivými generacemi. Lektorky dětských klubů mohou také radit rodičům v otázkách vzdělávání a zdraví jejich dětí. Školákům pomáháme se zvládnutím probíraného učiva, děti si zde píší domácí úkoly, připravují referáty, procvičují učivo. Lektorky spolupracují s píseckými školami, aby pomoc dětem při vzdělávání byla co nejúčinnější a individuální.

 

Za NADĚJI

Hana Šefránková, vedoucí práce s dětmi a mládeží

 


Méně...
 
Výuka v NADĚJI pokračuje

Výuka v NADĚJI pokračuje

10.11.20

 

Podzimní nepříznivý vývoj epidemie koronaviru ovlivnil zcela určitě chod některých rodin. Distanční výuka ve školách dostala děti do podobné situace jako na jaře. Jsou doma, izolované od spolužáků a učitelů. A rodiče řeší připojení do různých systémů škol k online vyučování. Školy zvládly přípravu na další vlnu epidemie koronaviru v letním období, proškolily své pedagogy, vytvořily krizové plány. Učitelé se tak mohou dětem věnovat v online prostředí. Rodiny mohou být bez možnosti připojení k internetu, mají - li více dětí, bývá problém s připojením k výuce. S učitelem a spolužáky může být třeba připojeno pouze jedno dítě v případě, že rodina vlastní a dobře ovládá chytrý telefon. 


Více...
 
Výuka v NADĚJI pokračuje

 

Podzimní nepříznivý vývoj epidemie koronaviru ovlivnil zcela určitě chod některých rodin. Distanční výuka ve školách dostala děti do podobné situace jako na jaře. Jsou doma, izolované od spolužáků a učitelů. A rodiče řeší připojení do různých systémů škol k online vyučování. Školy zvládly přípravu na další vlnu epidemie koronaviru v letním období, proškolily své pedagogy, vytvořily krizové plány. Učitelé se tak mohou dětem věnovat v online prostředí. Rodiny mohou být bez možnosti připojení k internetu, mají - li více dětí, bývá problém s připojením k výuce. S učitelem a spolužáky může být třeba připojeno pouze jedno dítě v případě, že rodina vlastní a dobře ovládá chytrý telefon. 

Rodiny, které potřebují poradit s výukou dětí, mají v Písku možnost využít pomoci neziskové organizace, spolku NADĚJE. Lektoři čtyř školních klubů středisek NADĚJE pomohou dětem se zadáním ze školy. Dohledají chybějící úkoly, zprostředkují naskenování vypracovaných úkolů učitelům. Lektorky komunikují s učiteli telefonicky nebo mailem. Je možné se obrátit na NADĚJI i s žádostí o pomoc s kontaktováním nekomunikujících rodin.

Školní kluby nabízí dětem doučování v době od 12 - 16h. za dodržování přísných hygienických opatření. V současné situaci po domluvě termínu a času, aby se zabránilo kontaktu dětí ve větším množství  a také je větší klid na práci dítěte s lektorem. Kapacity školních klubů zatím nejsou naplněny a proto je stále možno přijímat nové zájemce o pomoc s výukou a doučováním. Pokud rodiče nemají možnost zajistit dětem přístup k zadání, stačí mít hesla do školních systémů nebo jméno pedagoga a lektorky pomohou rodičům zadání zajistit. Ideálním stavem je, když děti mají s sebou na doučování aktovky se svými sešity a učebnicemi a dalšími potřebnými učebními pomůckami a může se začít doučovat. V klubech jsou k dispozici psací a rýsovací potřeby, počítače, tiskárna se skenerem. Není tedy žádným oříškem např. zadané pracovní listy vytisknout a naskenovat paní učitelce, vypracovat se staršími dětmi referáty nebo prezentace. Vzdělávání dětí v dětských  klubech NADĚJE je zajištěno prostřednictvím projektu  3V - Vzdělání pro všechny výhodou (registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718), podpořeného z Evropské unie, v rámci operačního programu OP VVV na období od 1.7.2019 do 30.6.2022. Lektorky klubů kromě vzdělávání dětí a komunikace se školami pomáhají rodinám i při jednáních s jinými institucemi jako např. PPP, SPC, OSPOD nebo logopedy. Po domluvě se školou a rodiči můžou pomoct s distribucí učebnic, sešitů či pracovních listů. Dětem se v našich klubovnách dostane maximální podpory lektorek při mimoškolní přípravě. Po domluvě se zde mohou děti přes počítač připojit i na sociální sítě a sdílet tak nějaký čas s kamarády a spolužáky.

Z pohledu lektorek se osvědčilo, když učitelé dětem zadávají práci na týden dopředu. Dítě se tak nemusí zdržovat hledáním zadání a může pracovat téměř okamžitě po příchodu na doučování. Co má dělat má u nás vytisknuto a splněné se odškrtává. Také je skvělé, když učitelé určí u mladších dětí na prvním stupni jasné priority na příklad v českém jazyce a matematice a vybírají pro děti podstatné učivo. Určitě děti velmi motivuje zpětná vazba od učitele a důslednost pedagogů při odevzdávání splněných zadání. Nadále je nabízeno poradenství rodičům, dětem i pedagogům prostřednictvím telefonických a emailových kontaktů lektorek klubů  uvedených na webových stránkách písecké NADĚJE (pod záložkami sekce děti a mládež). Kontakty na lektorky mohou rodiče získat i u vedení škol a třídních učitelů, kam byly zaslány letáčky elektronickou cestou.  

Dětem od tří do šesti let se neuzavřely ani předškolní kluby NADĚJE (Chaloupka, Klíček a Margaretka). Fungují v náročném období s omezením denní kapacity na šest dětí. Omezeny jsou z pochopitelných důvodů setkání rodičů v rámci rodičovských klubů a besedy s odborníky ve vzdělávání. Rodiče však o aktivity projektu 3V nepřijdou, budou nabízeny v náhradních termínech. Stále jsou rodičům jednotlivě poskytovány poradenské služby a konzultace o jejich dětech.

Předškolní děti přišly v říjnu o plánovanou akci v knihovně. Moc se těšily, připravovaly si pohádku O veliké řepě, opakovaly třídění a poznávání ovoce a zeleniny, poznávaly podzimní plody a též se učily pásmo básniček s podzimní tématikou. Snažení dětí mělo být ke konci října završeno s novou paní lektorkou lekcí v dětském oddělení knihovny s obdobným obsahem. Bohužel Městská knihovna do odvolání zrušila pravidelné programy i vzdělávací lekce. Nevadí, budeme se těšit na lekci v příznivější době.

Nacvičovaná pásma básniček a písniček děti chodí předvádět i do seniorských domů v Písku. Tyto návštěvy našich dětí se těší veliké oblibě, jelikož dochází ke kontaktu generací. Děti po vystoupení s pásmem ještě obcházejí jednotlivé seniory s aktivitami na jemnou motoriku, kdy úkol nejprve vysvětlí, ukážou a pak dají seniorům možnost si činnost vyzkoušet. O tyto programové akce obě strany nyní přicházejí a tak došlo po vzájemné dohodě aktérů k náhradnímu řešení. Děti v předškolních klubech vytvoří seniorům přáníčka s podzimní tématikou a senioři na oplátku pro děti vytvoří dárečky. Fantazii se meze nekladou!  K předání dojde v listopadu a prvními obdarovanými budou senioři Diakonie Blanka. Všechno je začátkem nového školního roku jinak, ale nevadí. Budeme čekat na další vývoj epidemiologické situace a těšit se na vzájemné osobní setkání se seniory!

 

Za NADĚJI

Hana Šefránková, vedoucí práce s dětmi a mládeží


Méně...