GDPR pro dárce

Úvod  Chci přispět  GDPR pro dárce

INFORMACE PRO DÁRCE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

I.         Správce osobních údajů

NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, IČO: 00570931, zapsaná ve Veřejném rejstříku pod spisovou značkou L 975 u Městského soudu v Praze, email: nadeje@nadeje.cz (dále jen „správce“)

Správce je poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

II.        Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření darovací smlouvy, evidence dárců, zpracování poskytnutých darů a komunikace s dárci.

III.       Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v článku II. je:

a)    Plnění právních povinností vyplývajících z účetních, daňových a dalších předpisů

b)    Plnění vyplývající z uzavřené darovací smlouvy

c)     Oprávněný zájem správce (evidence darů, informování o naší činnosti, oslovení za účelem poskytnutí daru)

IV.      Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech být kromě Vás: fundraiseři, účetní, ekonomové, ekonomická ředitelka.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

V.       Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje dárců jsou zpracovávány a uchovávány po dobu, po kterou budou podporovat činnost správce. Poté mohou být uchovávány ještě po dobu 10 let.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v našich interních počítačových systémech, které podléhají zabezpečení fyzickému, softwarovému a systémovému.

VI.      Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

a)    Právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům.

b)    Právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme.

c)     Právo na omezení zpracování, to znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy:

  • jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  • jestliže zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • jestliže vznášíte námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

d)    Právo na výmaz osobních údajů.

e)    Právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

VII.     Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího, máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v části I. V případě, že takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, když prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, když půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

VIII.    Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány žádnému externímu subjektu. Vaše povinnost poskytnout nám své osobní údaje nevychází z žádného zákona, poskytnutí je dobrovolné.