Písek

 
 

Středisko Svatoplukova

NABÍDKA SLUŽEB

19.03.17

V rámci sociální služby poskytované


Více...
 

V rámci sociální služby poskytované rodinám s dětmi nabízíme pomoc při řešení jejich životní situace a usilujeme o stabilizaci rodiny při fungování v běžném společenském prostředí. Snažíme se omezovat sociální vyloučení rodin či jednotlivců žijících na ubytovně a učit je osobní zodpovědnosti při řešení základních otázek - bydlení, zaměstnání, péče o děti, vzdělání, zdravotní péče apod. 

 

Dětem od tří let do šesti let umožňujeme navštěvovat předškolní klub, kde formou různých výchovně vzdělávacích aktivit připravujeme děti na vstup do základní školy.

 

Dětem školního věku nabízíme doučování, pomáháme vypracovat domácí úkoly a umožňujeme smysluplné trávení volného času při různých kreativních a sportovních činnostech.

 

S dospělými klienty probíhají individuální rozhovory  o jejich životní situaci přímo v prostředí rodiny nebo v kanceláři sociální pracovnice.  

 

V případě potřeby a zájmu doprovázíme klienty k lékaři, do škol, k jednání s úřady, soudy, zajišťujeme kontakt s potřebnými institucemi.

 

Poskytujeme bezplatné poradenství, podporu při správě rodinného rozpočtu a splácení finančních závazků. Nabízíme pomoc s vyřizováním úředních listin, vyplňováním formulářů, vyřizováním úřední korespondence, se sestavováním životopisu, hledáním zaměstnání a vyhledáváním potřebných informací na internetu.

 

Uzavření smlouvy SAS

 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je poskytována na základě uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby, a to po seznámení se s jejím charakterem a rozhodnutím o jejím využívání.

Doba, na kterou se Smlouva uzavírá, je zpravidla 1 rok, ale podle přání zájemce se může jednat o dobu kratší.

Při uzavírání Smlouvy je zájemce seznámen s pravidly služby včetně svých práv a povinností. Tato jsou upravena v příloze Pravidla poskytování sociální služby. Druhou přílohou je pak Poučení a souhlas se zpracováním osobních údajů řídící se tzv. nařízením „GDPR“ z r. 2016. Obě přílohy jsou přímou součástí Smlouvy.

 

Smlouva o poskytování sociální služby

 

 

 

 
Méně...
 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

19.03.17

Naše služba poskytuje pomoc prostřednictvím sociálního poradenství rodinám, které jsou postižené nebo ohrožené sociálním vyloučením. Rodiny, které  jsou ve složité sociální situaci, se sociální pracovnicí řeší zejména zadluženost, zajištění zaměstnání, vhodnějšího ubytování. Podporujeme vzdělávání dětí a mládeže. Ve spolupráci s dalšími subjekty jsou řešeny problémy užívání návykových látek.


Více...
 

Zásady:

DOBROVOLNOST

POCHOPENÍ A RESPEKT

PODPORA

MLČENLIVOST

BEZPLATNOST

 

Povinnost mlčenlivosti

Zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se osob, kterým jsou poskytovány sociální služby. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního vztahu. Mlčenlivosti může být zaměstnanec zproštěn pouze osobou samotnou, a to písemně s uvedením rozsahu a účelu.

 

Bez souhlasu klienta lze sdělovat údaje pouze subjektům oprávněným tyto údaje požadovat na základě příslušných zákonů. Uvedené subjekty musí prokázat, které konkrétní právní ustanovení je k požadování informace opravňuje.

 

Ochrana osobních údajů

V případě, že pracovník potřebuje zpracovat osobní údaje klienta (soubor informací, které vedou k identifikaci klienta), je povinen klienta poučit a získat jeho souhlas s poskytováním údajů (příloha).

Osobní údaje je povoleno shromažďovat pouze za účelem řešení nepříznivé sociální situace klienta prostřednictvím sociální služby. Shromažďují se pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro naplnění stanoveného účelu. Rozsah shromažďovaných osobních údajů nesmí překročit rámec, který je nezbytný pro poskytnutí jednotlivých činností dohodnutých s klientem.


Méně...
 

PROVOZNÍ DOBA

pondělí - pátek  8:30 - 14:30

 

KONTAKT

Svatoplukova ulice 211, 397 01  Písek (ukázat na mapě)

 

Sociální pracovnice

Lucie Nezbedová, DiS.

lucie.nezbedova@nadeje.cz

+420 775 889 705
+420 382 270 107