Plzeň

 
 

Ubytování

Kritéria pro poskytnutí ubytování

23.02.14

Rodina, která se uchází o bydlení musí být v něpříznivé sociální situaci a patřit do definované cílové skupiny.


Více...
 

Rodina, která se uchází o bydlení musí být v něpříznivé sociální situaci a patřit do definované cílové skupiny.

 

Nepříznivou sociální situací je zejména: 

 • Absence nebo nedostatek základních sociálních kompetencí:
  klient není schopen samostatného jednání při vyřizováních svých záležitostí.
 • Ztráta bydlení nebo problematická bytová situace:
  klient musel z různých důvodů opustit své dosavadní bydlení nebo je jeho bytová situace nevyhovující.
 • Nezaměstnanost:
  klient nemá v důsledku ztráty zaměstnání dostatek prostředků na zabezpečení rodiny; ztráta zaměstnání často souvisí s následnou ztrátou ubytování.
 • Nedostatečné rodinné zázemí:
  klient je vystaven nevhodnému nebo ohrožujícími jednání ze strany příbuzných.
 • Potlačení a narušení práv a oprávněných zájmů:
  klient si nedokáže samostatně poradit s uplatňováním svých práv a oprávněných zájmů.

 

Do cílové skupiny patří zejména:

 • Rodiny v nepříznivé sociální situaci.
 • Rodiny vystěhované z obecních bytů.
 • Děti a mládež z těchto rodin ohrožené společensky nežádoucími jevy. 
 • Rodiny žijící v sociálně vyloučených komunitách.

Méně...
 

Jak získat bydlení v Naději

23.02.14

Žadatel musí osobně kontaktovat pracovníky pobočky.


Více...
 

Osobně podat žádost u sociální pracovnice:

Středisko Železniční: 

Ladislava Nováková, DiS., mobil: 770 129 209,

Mgr. Michaela Böhmová, mobil: 771 137 447, 

Mgr. Jana Fonioková, Veronika Píšová, DiS., tel: 377 456 912, mobil: 608 782 323

 

Středisko Černická:

Darina Bělehrádková, DiS., mobil: 608 365 310

Vedoucí pobočky: Bc. Věra Míková, DiS., mobil: 603 869 427

 

V případě žádosti o bydlení v Černické musí žadatel doložit doporučení od organizace poskytující sociální služby nebo OSV městského úřadu.

 

Žadatel musí spadat do cílové skupiny a být v nepříznivé sociální situaci.

 

Žádost je zařazena do pořadníku a vyhodnocována dle aktuálně volné kapacity.

Žadatel musí svoji žádost aktualizovat vždy jedenkrát měsíčně a to buď telefonicky, emailem nebo při osobní návštěvě střediska NADĚJE. V případě, že tak neučiní, je jeho žádost vyřazena z evidence. 


Méně...
 

Bydlení

23.02.14

Bydlení je jednou z nejčastějších problematik, se kterou naši sociální pracovníci setkávají při práci ve vyloučených lokalitách a při práci s klienty postiženými sociálním vyloučením. 


Více...
 

Bydlení je jednou z nejčastějších problematik, se kterou naši sociální pracovníci setkávají při práci ve vyloučených lokalitách a při práci s klienty ohroženými sociálním vyloučením. Prostřednictvím poradenství a motivace se snažíme naše klienty podporovat v hospodaření s finančními prostředky tak, aby zvládali hradit všechny platby a poplatky, které souvisejí s bydlením. Právě nedoplatky na nájmech a poplatcích za bydlení na ubytovnách výrazně ztěžují sociální situaci rodin až do té míry, že tyto jsou ohrožovány ztrátou bydlení nebo o něj přicházejí, a zůstávají zatíženy vysokými dluhy.


Méně...
 

PODPORA DOSTUPNOSTI V BYDLENÍ V PLZNI

12.09.23

PODPORA DOSTUPNOSTI V BYDLENÍ V PLZNI

Služba je určena primárně rodinám s dětmi bez přístřeší, bytu či v nejistém a nevyhovujícím bydlení. Dále pak ženám bez přístřeší, ohrožené věkem, zdravotním stavem a nízkým příjmem.


Více...
 

Název služby: PODPORA DOSTUPNOSTI V BYDLENÍ V PLZNI

 

Adresa služby: Černická 17, 301 00 Plzeň Kontaktní telefon/y: 608 365 310, 778 882 817, 778 882827

E-mail: sas2.plzen@nadeje.cz

 

 

 

POPIS SLUŽBY

 

Podpora dostupnosti bydlení v Plzni napomáhá lidem v bytové nouzi za pomoci sociálních pracovníků v procesu zabydlování do městských bytů. Pomoc, podpora a poradenská činnost rodinám s dětmi při řešení jejich nepříznivé nebo krizové situace, v oblastech bydlení, zadluženosti, vzdělávání dětí, hledání a udržení zaměstnání a při dalších složitých životních situacích

 

 Kritéria výběru osob z cílové skupiny:

 • dlouhodobý stav bezdomovectví,
 • existence dluhu nebo nesplaceného závazku vůči městu Plzeň,
 • podaná žádost o registraci na byt u města Plzeň,
 • podaná žádost o zařazení do projektu,
 • velikost dostupného bytu.

 

Výběr klientů do projektu:

Se žadatelem je sepsána Žádost o zařazení do projektu, jejíž součástí je sociální šetření kombinované s bodovacím systémem.

Výběr klientů probíhá na základě bodovacího systému, který je v případě potřeby (více klientů má stejný počet bodů), doplněn informacemi zjištěnými v rámci sociálního šetření.

Na základě informací o velikosti dostupného bytu, je vybrán okruh žádostí, odpovídajících tomuto kritériu. Tato jsou následně posouzena pracovním týmem, který se skládá ze sociálních pracovníků a vedoucí týmu přímé podpory.

Vybraná žádost je následně předána koordinátorce programu k dalšímu zpracování.

 

Praktické informace:

Provozní doba:

Po – Čt  9.00 – 15.00

  9.00 – 11.00


Finanční náročnost:

zdarma, v případě ubytování za úhradu


Méně...