Česká Třebová - Terénní program

 
 

Cíle, cílová skupina

Poslání Naděje

Poslání Naděje podle Stanov Posláním Naděje je praktické uplatňování evangelia v životě a jeho šíření. K naplnění svého poslání užívá Naděje soustavu svých služeb. Praktické uplatňování evangelia, tedy křesťanské principy práce, vyjadřuje text

Hladověl jsem, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou. (Bible, Evangelium podle Matouše 25,35-36)

 

Poslání služby

NADĚJE, pobočka Česká Třebová na sídlišti Borek poskytuje terénní sociální služby na základě křesťanských principů lásky a respektu k potřebám lidí. Služba je poskytována v nepřetržitém provozu osobám sociálně vyloučeným nebo tímto vyloučením ohroženým s cílem pomoci jim k  návratu do společnosti. 

 

Cíl

Cílem služby je poskytnout podporu klientům tak, aby

·         zlepšili své dovednosti nezbytné pro běžný způsob života,

·         získali zodpovědnost za svá rozhodnutí a jednání,

·         získali dlouhodobé vyhovující ubytování,

·         získali a udrželi si zaměstnání nebo jiný stabilní příjem,

·         řešili své závazky,

·         se vyvarovali sociálně rizikovému chování a byli informování o rizicích plynoucích ze současného způsobu života,

·         našli motivaci ke změně své nepříznivé sociální situace a

·         byli schopni prosadit svá práva a oprávněné zájmy,

·         byli schopni vyhledávat zdroje, které vedou k řešení nepříznivé sociální situace,

·         nevytvářeli konfliktní situace ve svém sociálním prostředí.

 

Cílová skupina

Službu poskytujeme

osobám z domů Naděje v České Třebové (Semanínská 2084-2086 a 2089), které se ocitly v  nepříznivé sociální situaci převážně spojené s nezaměstnaností, s pobytem v nevyhovujících životních podmínkách nebo v jiných nepříznivých situacích, které nejsou schopni řešit vlastními silami a potřebují pomoc

osobám ze sídliště Borek i mimo něj,  které jsou sociálně vyloučené, nebo tímto vyloučením ohrožené

Do cílové skupiny patří zejména

o   rodiny s dítětem/dětmi

o   osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

o   etnické menšiny

o   osoby v krizi

o   Nepříznivou sociální situací je zejména

o   nejisté nebo nevyhovující bydlení,

o   nezaměstnanost,

o   vztahové problémy,

o   nedostatek prostředků pro zajištění běžného způsobu života,

o   dluhové problémy,

o   návrat z výkonu trestu odnětí svobody a ústavní péče,

o   nedostatek dovedností nezbytných pro běžný způsob života.

 

Službu neposkytujeme

·         osobám pod vlivem návykových látek (alkohol, drogy), případně se chovají agresivně

·         osobám v akutní fázi psychického onemocnění

·         osobám, kteří žádají o službu v situaci, kdy je kapacita služby naplněna

 

Poskytování služeb cizincům

Občanu EU, který je hlášen k přechodnému pobytu v ČR, a jeho rodinným příslušníkům, nebo cizinci, kterému byl udělen v ČR azyl, nebo cizinci, který má v ČR povolen trvalý pobyt, poskytujeme stejné služby jako občanu ČR. Zájemce o službu musí být schopen komunikovat a porozumět pravidlům poskytování služby, se kterými je seznamován v českém jazyce.

Občané EU bez přechodného pobytu a cizinci bez povolení k trvalému pobytu odkazujeme na nejblíže dostupnou poradnu pro cizince