Volná místa

INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
Více...
 

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

I.    Správce osobních údajů

NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, IČO: 00570931, zapsaná ve Veřejném rejstříku pod spisovou značkou L 975 u Městského soudu v Praze, email: nadeje@nadeje.cz (dále jen „správce“)

 

Správce je poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

 

II.    Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem výběru nových zaměstnanců.

 

III.    Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v článku II. je:

 

a)    Oprávněný zájem správce (tj. výběr zaměstnanců)
b)    Souhlas se zpracováním osobních údajů (týká se jen případů, kdy máme zájem na uchování kontaktu na nevybraného uchazeče pro případ možné další spolupráce).
c)    Oprávněný zájem správce (po promlčecí dobu v případě hrozícího soudního sporu)

 

IV.    Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech být kromě Vás: personalista, další zaměstnanci pověření výběrem zaměstnanců.


Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.


V.    Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou ihned po ukončení výběrového řízení skartovány. Výjimkou jsou údaje podle bodu III./b/c.


VI.    Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 

a)    Právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům.
b)    Právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme.
c)    Právo na omezení zpracování, to znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy:

  • jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  • jestliže zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • jestliže vznášíte námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

d)    Právo na výmaz osobních údajů.
e)    Právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

VII.    Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího, máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v části I. V případě, že takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, když prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, když půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

VIII.    Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány žádnému externímu subjektu. Vaše povinnost poskytnout nám své osobní údaje nevychází z žádného zákona, poskytnutí je dobrovolné.


Méně...
 
 
Zobrazených 1-19 z celkově 19 záznamů.

Lékař v oboru psychiatrie

Praha

NADĚJE, pobočka Praha přijme lékaře v oboru psychiatrie do ordinace umístěné v prostorách denního centra, které poskytuje služby lidem bez domova


Sociální pracovník pro práci s lidmi s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením v domově NADĚJE

Otrokovice

Přímá sociální práce s lidmi s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením - podpora při hájení práv a oprávněných zájmů klientů sociální služby, podpora při vyřizování jejich osobních záležitostí a při získávání, rozvíjení a udržení jejich sociálních kompetencí, vedení procesu plánování individuálního průběhu sociální služby a jeho vyhodnocování atd.


Vedoucí sociální pracovník pro noclehárnu a nízkoprahové denní centrum

Klášterec nad Ohří

Fyzioterapeut/Rehabilitační pracovník

Brno

Náplní práce je poskytování odborné rehabilitační péče klientům domova pro seniory (domov se zvláštním režimem).


VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA

Zlín

Zajišťování komplexní zdravotnické a ošetřovatelské péče v domově pro seniory. 


Kuchař/ka

Brno

Náplní práce je příprava stravy ve stravovacím provozu v Brně-Bohunicích. Jedná se o kuchyni, která připravuje celodenní stravu pro domovy pro seniory a je spojena s jídelnou pro seniory.


Všeobecná zdravotní sestra / praktická sestra

Praha

Výkon pozice všeobecné zdravotní sestry / praktické sestry v ordinaci praktického lékaře a gynekologie pro lidi bez domova


Pečovatelka - Vinohrady

Brno

Náplní práce je péče o klienty domova se zvláštním režimem, kteří trpí Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence.


Sociální pracovník v denním stacionáři, sociálně terapeutické dílně, osobní asistenci; úvazek 1 anebo zkrácený; nástup ihned.

Vsetín

Poskytuje sociální služby převážně dospělým lidem se zdravotním hendikepem – nejčastěji lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Sociální pracovník/ce:

* zajišťuje sociální práci pro ambulantní a terénní služby,

* zajišťuje základní sociální poradenství, jedná se zájemci o službu, provádí depistáž,

* zodpovídá za individuální plánování s klienty služeb, vede v této oblasti metodicky pracovníky v sociálních službách,

* pomáhá při uplatňování práv a oprávněných zájmů klienta,

* zajišťuje informovanost klientů související s poskytováním služby,

* spolupracuje s rodinnými příslušníky a opatrovníky klientů, s externími odborníky, návaznými službami a institucemi,

* vede sociální dokumentaci, shromažďuje data pro statistické analýzy související s poskytováním služby, zpracovává podklady pro úhrady za poskytnuté sociální služby klientům,

* participuje na vytváření metodik, koncepcí a analýz v oblasti realizace sociální služby.


Zástupová pečovatelka v domově se zvláštním režimem - Vinohrady

Brno

Jedná se o zástupy za nemoc nebo dovolenou jednotlivých pečovatelek, tj. doplnění pracovních směn dle potřeby. Vzhledem k nepravidelnosti práce je pozice vhodná i pro pečovatelky v důchodu, nebo pro pečovatelky na rodičovské dovolené, které mají zajištěno hlídání dítěte.

Náplní práce je péče o klienty domova se zvláštním režimem (klienti trpící Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence). Domov je menšího typu, kapacita je 30 lůžek. Provoz je nepřetržitý, práce je ve směnách (denní, noční).


Pracovník v sociálních službách - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Česká Třebová

Práce s dětmi v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež

 • Volnočasové aktivity
 • Pomoc při přípravě do školy
 • Pomoc při orientaci ve společnosti a vztazích
 • Pomoc při zařizování běžných záležitostí

Sociální pracovník - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Česká Třebová

Práce s dětmi v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež

 • Volnočasové aktivity
 • Pomoc při přípravě do školy
 • Pomoc při orientaci ve společnosti a vztazích
 • Pomoc při zařizování běžných záležitostí

Terénní sociální pracovník pro azylový dům - pobočka Jablonec nad Nisou

Jablonec nad Nisou

 

Vyhledávání a podpora lidí bez domova pro zvládání péče o vlastní osobu, vytváření a rozvíjení pracovních návyků, podpora při vytváření sociálních a společenských kontaktů klienta, vedení sociální dokumentace.


Pracovník v sociálních službách v osobní asistenci zkrácený úvazek, anebo možnost dohody o provedení práce

Vsetín

Poskytuje asistenci dospělým lidem s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením dle aktuálního programu služby a individuálního plánu klienta v oblastech:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy,
 • podpora při vytváření sociálních a společenských kontaktů,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

 


Zástupová zdravotní sestra (zdravotnický asistent) v domově pro seniory - Řečkovice

Brno

Jedná se o zástupy za nemoc nebo dovolenou jednotlivých zdravotních sester, tj. doplnění pracovních směn dle potřeby. Vzhledem k nepravidelnosti práce je pozice vhodná i pro zdravotní sestry v důchodu, nebo pro zdravotní sestry na rodičovské dovolené, které mají zajištěno hlídání dítěte.

Náplní práce je poskytování odborné zdravotní péče klientům domova pro seniory. Domov je menšího typu, kapacita je 31 lůžek. Provoz je nepřetržitý, práce je ve směnách (denní, noční).


Zaučená kuchařka

Brno

Náplní práce jsou činnosti při přípravě stravy ve stravovacím provozu v Brně-Bohunicích. Jedná se o kuchyni, která připravuje celodenní stravu pro domovy pro seniory a je spojena s jídelnou pro seniory.


SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE NA ZKRÁCENÝ ÚVAZEK

Zlín
 • komplexní agenda práce se zájemci o sociální služby včetně základního poradenství pečujícím příbuzným
 • metodická, kontrolní a analytická činnost v oblasti dokumentace sociální služby
 • vedení evidence úkonů péče, dokumentování činnosti, aktualizace, kontrola a zpracování dokumentů v programu CYGNUS
 • individuální činnost s klienty s využitím moderních terapeutických přístupů v sociální práci
 • spolupráce na tvorbě a revizích standardů kvality sociálních služeb a metodik

Pracovník v sociálních službách v osobní asistenci; zkrácený úvazek 0,5 na smlouvu, anebo možnost DPP/DPČ

Vsetín

Poskytuje asistenci dospělým lidem s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením dle aktuálního programu služby a individuálního plánu klienta v oblastech:

* pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy,

* podpora při vytváření sociálních a společenských kontaktů,

* pomoc při zajištění chodu domácnosti,

* pomoc při vyřizování běžných záležitostí.


Vrchní sestra

Otrokovice

Vrchní sestra koordinuje práci zdravotníků v odbornosti 913, vede jejich tým; komunikuje s lékaři a zdravotnickými zařízeními; dbá na řádné zpracování ošetřovatelské dokumentace; vykazuje péči na zdravotní pojišťovny, určuje metodické postupy v rámci výkonu odbornosti 913.