Volná místa

INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
Více...
 

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

I.    Správce osobních údajů

NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, IČO: 00570931, zapsaná ve Veřejném rejstříku pod spisovou značkou L 975 u Městského soudu v Praze, email: nadeje@nadeje.cz (dále jen „správce“)

 

Správce je poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

 

II.    Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem výběru nových zaměstnanců.

 

III.    Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v článku II. je:

 

a)    Oprávněný zájem správce (tj. výběr zaměstnanců)
b)    Souhlas se zpracováním osobních údajů (týká se jen případů, kdy máme zájem na uchování kontaktu na nevybraného uchazeče pro případ možné další spolupráce).
c)    Oprávněný zájem správce (po promlčecí dobu v případě hrozícího soudního sporu)

 

IV.    Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech být kromě Vás: personalista, další zaměstnanci pověření výběrem zaměstnanců.


Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.


V.    Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou ihned po ukončení výběrového řízení skartovány. Výjimkou jsou údaje podle bodu III./b/c.


VI.    Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 

a)    Právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům.
b)    Právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme.
c)    Právo na omezení zpracování, to znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy:

  • jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  • jestliže zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • jestliže vznášíte námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

d)    Právo na výmaz osobních údajů.
e)    Právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

VII.    Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího, máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v části I. V případě, že takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, když prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, když půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

VIII.    Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány žádnému externímu subjektu. Vaše povinnost poskytnout nám své osobní údaje nevychází z žádného zákona, poskytnutí je dobrovolné.


Méně...
 
 
Zobrazených 1-28 z celkově 28 záznamů.

Lékař v oboru psychiatrie

Praha

NADĚJE, pobočka Praha přijme lékaře v oboru psychiatrie do ordinace umístěné v prostorách denního centra, které poskytuje služby lidem bez domova


Sociální pracovník - sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Litoměřice

Vedoucí sociální pracovník azylového domu

Roudnice nad Labem

Sociální pracovník v chráněném bydlení

Klášterec nad Ohří

Pracovník/pracovnice v sociálních službách

Vysoké Mýto

-          práce v domově pro seniory 

-          pomoc seniorům při běžných úkonech péče o vlastní osobu a domácnost


Vedoucí sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace

Otrokovice

Náplní práce je vedení týmu pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků, kteří pracují s lidmi s mentálním a kombinovaným zdravotním handicapem ve službách sociální prevence – sociálně terapeutické dílně a sociální rehabilitaci. Dále je to pak koncepční a organizační práce spojená s realizací obou služeb.


Pracovník v sociálních službách azylového domu pro ženy

Praha

Zajištění praktického denního chodu pobytového zařízení sociálních služeb včetně podpory a pomoci handicapovaným klientkám při zajištění hygieny, stravy apod.


Pracovník v sociálních službách nízkoprahového denního centra pomáhajícího mladým dospělým bez domova

Praha
 • Zajištění provozu nízkoprahového denního centra pomáhajícího mladým lidem bez domova.

Ekonom pobočky NADĚJE Praha

Praha

NADĚJE, pobočka Praha vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici ekonom pobočky

Náplň práce:

 • sestavování rozpočtů,
 • vyúčtování dotací a grantů,
 • metodické vedení a kontrola účetnictví, inventarizací a spisové služby,
 • zpracování statistických výkazů,
 • příprava podkladů pro daňová přiznání.
 • vedení týmu účetních.

Sociální pracovník pro práci s lidmi s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením v domově NADĚJE

Otrokovice

Přímá sociální práce s lidmi s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením - podpora při hájení práv a oprávněných zájmů klientů sociální služby, podpora při vyřizování jejich osobních záležitostí a při získávání, rozvíjení a udržení jejich sociálních kompetencí, vedení procesu plánování individuálního průběhu sociální služby a jeho vyhodnocování atd.


Vedoucí sociální pracovník pro noclehárnu a nízkoprahové denní centrum

Klášterec nad Ohří

Fyzioterapeut/Rehabilitační pracovník

Brno

Náplní práce je poskytování odborné rehabilitační péče klientům domova pro seniory (domov se zvláštním režimem).


VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA

Zlín

Zajišťování komplexní zdravotnické a ošetřovatelské péče v domově pro seniory. 


Zástupová zdravotní sestra (zdravotnický asistent) v domově se zvláštním režimem

Brno

Jedná se o zástupy za nemoc nebo dovolenou jednotlivých zdravotních sester, tj. doplnění pracovních směn dle potřeby. Vzhledem k nepravidelnosti práce je pozice vhodná pro zdravotní sestry v důchodu, nebo pro zdravotní sestry na rodičovské dovolené, které mají zajištěno hlídání dítěte.

Náplní práce je poskytování odborné zdravotní péče klientům domova se zvláštním režimem, kteří trpí Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Domov je menšího typu, kapacita je 30 lůžek. Provoz je nepřetržitý, práce je ve směnách (denní, noční).


Pracovník v sociálních službách v osobní asistenci; zkrácený úvazek 0,5 na smlouvu, anebo možnost DPP/DPČ

Vsetín

Osobní asistence je terénní služba, která přichází za člověkem do jeho domácnosti, zaměstnání, na běžná místa. Je poskytována na území obce s rozšířenou působností Vsetín (bývalý okres Vsetín).

Poskytuje asistenci dospělým lidem s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením dle aktuálního programu služby a individuálního plánu klienta v oblastech:

-      pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy,

-          podpora při vytváření sociálních a společenských kontaktů,

-          pomoc při zajištění chodu domácnosti,

-          pomoc při vyřizování běžných záležitostí.


Pečovatelka - Vinohrady

Brno

Náplní práce je péče o klienty domova se zvláštním režimem, kteří trpí Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence.


Všeobecná zdravotní sestra

Otrokovice
 • provádí zdravotní ošetřovatelskou a rehabilitační péči klientům s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením,
 • zajišťuje vedení zdravotnické dokumentace dle platných norem,
 • zajišťuje kontakt s lékaři a lékařskou pohotovostí.

Pracovník v sociálních službách v sociálně terapeutické dílně, úvazek 0,8-1; nástup ideálně od července; příp. od srpna 2019.

Vsetín

Pomáháme lidem se zdravotním postižením udržovat a rozvíjet pracovní dovednosti. Usilujeme o možné uplatnění v placeném zaměstnání a jejich samostatnější fungování v životě.

 

Sociálně terapeutické dílna je ambulantní sociální služba (na adrese Vsetín, Rokytnice 327), kde lidé s mentálním postižením trénují pracovní dovednosti v těchto pracovních programech: výtvarník, hospodář, zahradník a řemeslník.

 

Aktivity v dílně s klienty služby:

-          nakupujeme, vaříme, hospodaříme s financemi, uklízíme, pracujeme na zahradě, staráme se o zvířata,

-          pracujeme se dřevem, renovujeme starý nábytek, čalouníme, učíme se pracovat s nářadím,

-          učíme se nové výtvarné techniky, šijeme, tiskneme grafiku,

-          chodíme na praxe do firem, sestavujeme životopis, hledáme brigádu/práci, připravujeme se na pracovní pohovor a placenou práci.


Zástupová pečovatelka v domově se zvláštním režimem - Vinohrady

Brno

Jedná se o zástupy za nemoc nebo dovolenou jednotlivých pečovatelek, tj. doplnění pracovních směn dle potřeby. Vzhledem k nepravidelnosti práce je pozice vhodná i pro pečovatelky v důchodu, nebo pro pečovatelky na rodičovské dovolené, které mají zajištěno hlídání dítěte.

Náplní práce je péče o klienty domova se zvláštním režimem (klienti trpící Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence). Domov je menšího typu, kapacita je 30 lůžek. Provoz je nepřetržitý, práce je ve směnách (denní, noční).


Sociální pracovník - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Česká Třebová

Práce s dětmi v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež

 • Volnočasové aktivity
 • Pomoc při přípravě do školy
 • Pomoc při orientaci ve společnosti a vztazích
 • Pomoc při zařizování běžných záležitostí

Pracovník v sociálních službách - chráněné bydlení

Litoměřice

Zdravotní sestra (zdravotnický asistent) v domově se zvláštním režimem

Brno

Náplní práce je poskytování odborné zdravotní péče klientům domova se zvláštním režimem (domov pečující o klienty trpící Alzheimerovou nemocí nebo jinými typy demence). Domov je menšího typu, kapacita domova je 30 lůžek. Provoz je nepřetržitý, práce je ve směnách (denní, noční).


Terénní sociální pracovník pro azylový dům - pobočka Jablonec nad Nisou

Jablonec nad Nisou

 

Vyhledávání a podpora lidí bez domova pro zvládání péče o vlastní osobu, vytváření a rozvíjení pracovních návyků, podpora při vytváření sociálních a společenských kontaktů klienta, vedení sociální dokumentace.


BRIGÁDA - Pečovatelka v terénní pečovatelské službě

Brno

Náplní práce je terénní péče o seniory v jejich domácnostech (na území města Brna). Práce zahrnuje např. výpomoc při úklidu domácnosti, podávání stravy, zajištění nákupů pro klienty, hygienickou péči, výměnu inkontinenčních pomůcek, doprovod na vycházky a další úkony.


BRIGÁDA - Pečovatelka v domově se zvláštním režimem

Brno

Náplní práce je péče o klienty domova se zvláštním režimem, kteří trpí Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence.


Údržbář; zkrácený úvazek 0,2 – 0,25/ 8-12 hod. týdně; formou DPP/DPČ

Vsetín

Drobné údržbářské práce a opravy – stavební, truhlářské, instalatérské, malířské a natěračské, údržba zeleně.

- Dovoz a odvoz klientů sociální služby v autě s bezbariérovou úpravou – řízení auta s celkovou hmotností do 3,5 t (nyní nepravidelně).

- Dohled nad zajištěním zázemí a pomoc s drobným chovem ovcí a slepic (případné krmení i o víkendech a svátcích).


Finanční účetní

Brno

- účtování faktur, interních dokladů
- účtování banky, kontrola úhrad
- evidence dlouhodobého majetku
- vedení agendy darovacích smluv
- sestavení účetní závěrky, spolupráce s auditorem
- účtování DPH
- spolupráce na vyúčtování dotací


Instruktorka terapie

Brno

Náplní práce je poskytování socioterapeutických činností klientům domova pro seniory. Instruktor terapie pro klienty připravuje volnočasové a zájmové aktivity, podporuje udržení maximální míry soběstačnosti klientů, pomáhá klientům udržovat kontakt s přirozeným sociálním prostředím, v případě konání aktivit mimo prostředí denního stacionáře zajišťuje klientům doprovod. V případě potřeby pomáhá i při osobní péči o klienty (podávání stravy, použití toalety, dopomoc při hygienické péči).