Archiv zpráv

Úvod  Pobočky  Ústředí NADĚJE  Obecné  Archiv zpráv
 

Vláda schválila zákon o podpoře v bydlení. „Klíčový milník v řešení bytové nouze,” zní od odborníků

13.06.24 | Ústředí NADĚJE

Vláda ve středu 12. června schválila návrh zákona o podpoře v bydlení.


Více...
 

Vláda ve středu 12. června schválila návrh zákona o podpoře v bydlení. Stalo se tak po téměř měsíčním vyjednávání mezi vládními stranami. Nesoulad se týkal hlavně navýšení státního aparátu o 200 zaměstnanců v rámci spuštění nových poradenských míst na obcích s rozšířenou působností.

 

Rozhýbání procesu schválení zákona ocenila iniciativa Za bydlení, která sdružuje nevládní neziskové organizace, akademiky a akademičky, představitele a představitelky samospráv. „Vnímáme to jako klíčový milník v řešení bytové nouze,” komentuje posun mluvčí iniciativy, Mikoláš Opletal. „Na zákon netrpělivě čekáme už řadu let a potřebuje ho přes 150000 lidí v bytové nouzi, kteří současně nemají v českém právním systému dostatečné zastání.”

 

Poté, co vláda před měsícem odložila projednávání zákona na neurčito, iniciativa zaslala předsedům a předsedkyni vládních stran výzvu, ve které je varovala před odkládáním jednání a vyzývala je k co nejrychlejšímu přijetí zákona. Výzvu v tuto chvíli podpořilo přes 1000 lidí, mimo jiné například plzeňský biskup Tomáš Holub, předseda České komory architektů Jan Kasl, nebo spoluzakladatelka Architektů bez hranic, Karolína Kripnerová.

 

„Počet lidí v bytové nouzi neustále roste. V kontextu covidové pandemie a ruské agrese na Ukrajině se nedostupnost bydlení dále prohloubila. Myslím, že je adekvátní používat označení krize bydlení, aby vláda začala situaci konečně co nejrychleji a účinně řešit,” komentuje svoji podporu Kripnerová.

 

„Je dobře, že vláda návrh podpořila. Doufáme, že jednání v poslanecké sněmovně už budou probíhat hladce a zákon se stihne schválit tak, aby vešel v účinnost před koncem volebního období,” říká Kateřina Dosoudilová, vedoucí sociálních služeb Člověka v tísní. „Vnímáme jeho znění jako kvalitně připravené a široce prodiskutované, z našeho pohledu tedy není na co čekat,”  doplňuje Dosoudilová.

 

„Jsem rád, že se moje vláda liší od těch minulých a snaží se problémy s bydlením řešit. V Karlovarském kraji vnímáme dopady bytové krize a snažíme se je řešit, učíme se to! Bez zákona jsou naše možnosti značně omezené. Potřebujeme více bytů, které tu jsou, ale jejich vlastníci potřebují záruky. Potřebujeme asistenci, protože bez ní některé rodiny fungovat nezačnou. To vše nabízí zákon, který podporuji od jeho počátku a doufám, že se jeho schválení dočkáme ideálně do konce roku,” vyjadřuje se radní pro sociální oblast Karlovarského kraje, Robert Pisár.

 

Součástí výzvy bylo pozvání premiéra Petra Fialy k jednání. „Přímo toto jednání zatím neproběhlo, ale jednali jsme s jinými vládními představiteli. Diskuse byla z našeho pohledu velmi racionální, řešili jsme především obavu z navýšení nákladů státního rozpočtu a potřebu plošnosti opatření na celorepublikový kontext,” komentuje jednání analytik Za bydlení, Jan Klusáček. „To jsou legitimní argumenty, zmiňovali jsme zároveň, že neřešení bytové nouze je v důsledku pro stát výrazně nákladnější, než její systémové ukončování. Typicky pobyt dětí v dětském domově stojí stát 60000 korun měsíčně, a významné části odebrání dětí by se dalo předejít systémem dostupného bydlení,” dodává Klusáček.

 

„Zákon prošel dílčími úpravami, které by ale neměly z našich prvních dojmů ohrozit jeho fungování. Tak nyní volíme opatrný optimismus a znění zákona průběžně vyhodnocujeme dle desatera funkčního zákona. Je totiž pochopitelně důležité, aby zákon prošel, ale taky aby neprošel ve verzi, která bude důsledkem přílišného oslabování jeho nástrojů nefunkční. Ve chvíli, kdy by zákon byl zasažený příliš mnoha kompromisy, půjde si sice odškrtnout, že je hotový, ale v praxi nepomůže potřebnému množství lidí,” uzavírá mluvčí iniciativy, Mikoláš Opletal.

 

Kontaktní osoba za iniciativu Za bydlení:
Mikoláš Opletal
+420 774 645 467
Mikolas.opletal@socialnibydleni.org

 

Tisková zpráva zde


Méně...
 

Vláda nebere v potaz názory poradních orgánů a nerespektuje hlas občanského sektoru

04.06.24 | Ústředí NADĚJE

Zástupci Iniciativy za rovnost, spravedlnost a lidská práva (Iniciativa RSL) upozorňují na potlačování demokratických principů a dlouhodobé nerespektování doporučení...


Více...
 

Zástupci Iniciativy za rovnost, spravedlnost a lidská práva (Iniciativa RSL) upozorňují na potlačování demokratických principů a dlouhodobé nerespektování doporučení poradních orgánů ve věci navýšení ESF+ o minimálně 10 %. Pokud nedojde ke změně, může dojít k rozsáhlým škodám s dopady na životy řady jednotlivců, rodin i dětí. Budoucí náprava si vyžádá mnohonásobné náklady.

 

Dobročinné organizace dlouhodobě usilují o nápravu špatného rozhodnutí předchozí vlády, která převedla 10 % alokace ESF+ do Fondu soudržnosti. Víme, že od roku 2026 do roku 2028 nebude dostatek finančních prostředků na vypisování výzev do ESF+. To výrazně ovlivní situaci v sociálním sektoru.

 

Budou chybět peníze na práci s lidmi, kteří nedokáží zvládnout svoji situaci z důvodu chudoby, práce za nedostatečnou mzdu, nedostatku dostupného bydlení, dlouhodobé nemoci, různých závislostí, psychických potíží nebo tělesného handicapu. Mnoho potřebných lidí tak zůstane bez pomoci, což bude mít nemalé dopady a zároveň hrozí, že stovky sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách odejdou ze sociálního sektoru, protože jejich pozice v rámci projektů skončí a nové projekty s pracovními pozicemi nebudou zahájeny.

 

„Vláda se v Dohodě o partnerství zavázala k řešení chudoby a sociálního vyloučení tak, aby se snižovaly počty těch, kteří se v nepříznivé situaci ocitají.  Situace se ale v České republice stále zhoršuje. To dokládají mimo jiné data Eurostatu, kdy v roce 2023 narostl počet osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením o 140 000. Pro přirovnání, je to jakoby zchudli všichni obyvatelé Plzně. Nejzranitelnější skupinou jsou rodiny s dětmi, kdy v nepříznivých podmínkách žijí tisíce dětí, a také na seniory i osoby se zdravotním postižením,“ upřesňuje Iva Kuchyňková z Charity česká republika.

 

Na neutěšenou situaci upozornily a stále upozorňují poradní orgány vlády ve svých usneseních, která vyzývají vládu v navýšení alokace minimálně o 10 %:

 

1)   Usnesení RV nestátních neziskových organizací ze dne 29. 4. 2024

2)   Usnesení RV pro rovnost žen a mužů ze dne 14. 5. 2024

3)   Usnesení MV OPZ ze dne 22. 5. 2024

 

Podle Kateřiny Valachové z organizace Za Sklem by „nedostatečná podpora nebo dokonce zastavení pomoci rodinám, seniorům a zdravotně znevýhodněných v dluhových pastech, v dlužním otroctví nebo v bytové nouzi bylo nelidské, nehospodárné a nemoudré. Vymstilo by se nám ztrátou odborných pracovníků i sítí dostupné a účinné pomoci. Ve vyspělých společnostech je naopak práce občanského sektoru standardem a je nenahraditelná.“ Podle Valachové neziskové organizace „zajišťují státu lidskou tvář a konkrétní pomocné ruce potřebným v terénu ‚v první linii ‘ bez bariéry razítek, instancí a formalit. Evropské fondy usilují dlouhodobě o skutečnou participaci občanů na řešení zásadních společenských otázek a správě věcí veřejných.“

 

INICIATIVA RSL opakovaně vyzývá vládu, aby začala respektovat požadavky občanského sektoru a naslouchat hlasu poradních orgánů. V minulosti se v tomto smyslu vyjadřoval již Senát Parlamentu České republiky a Monitorovací výbor Operačního programu Zaměstnanost plus.

 

Od začátku roku 2022 jsme již vládě adresovali celkem šest otevřených dopisů a vydali šest tiskových zpráv. Na naše poslední tři dopisy se nám nedostalo žádné odpovědi a po podzimním jednání dne 19. září 2023 s panem premiérem Petrem Fialou jsme neobdrželi žádnou další informaci, byť nám byla odpověď přislíbena. Na zmíněném jednání pan premiér přislíbil, že prověří, zda se ve Fondu soudržnosti, konkrétně v Operačním programu Doprava, nenachází nezasmluvněná volná alokace a zda v některých oblastech nezbývají prostředky z důvodu jejich nečerpání.

 

Kateřina Valachová připomíná, že „začleněním občanského sektoru do rozhodování společenských otázek a skutečném podílu na správě veřejných věcí (včetně zajištění jeho nezávislosti tak, aby mohl plnit iniciační roli při nápravě problémů) je zárukou zajištění základních práv a svobod občanů.“

 

Iva Kuchyňková dodává: „Demokratické principy jsou základem naší společnosti. Vyzýváme proto vládu, aby přihlédla k aktuálním i předchozím usnesením poradních orgánů a Senátu. Zároveň aby respektovala a zohlednila názory odborné občanské společnosti. A aby zasedla k jednacímu stolu a urgentně rozhodla o navýšení alokace ESF+ minimálně o 10 %.“

 

„Pokud v letech 2026 dojdou prostředky z ESF, bude to znamenat výrazné omezení služeb pro lidi ve výkonu trestu a po propuštění, ale i programů podporujících prevenci kriminality. ČR má dlouhodobě vysokou míru recidivy, v průběhu života se do vězení znovu vrátí 7 z 10 lidí. Pokud dostanou potřebnou podporu, riziko recidivy se výrazně snižuje,“ komentuje situaci předsedkyně Asociace organizací v oblasti vězeňství, Jana Smiggels Kavková.

 

„V současné situaci, kdy je ohroženo financování měkkých projektů připomínám, že romská komunita je jednou z nejohroženějších skupin u nás. Pokud dojde k omezení financí z ESF+, budou vážně ohroženy programy zaměřené na její integraci a sociální inkluzi. Bez přiměřené podpory riskujeme, že se mnoho Romů ocitne v ještě větší sociální izolaci a chudobě, což bude mít dalekosáhlé negativní důsledky pro celou společnost,“ říká Michal Miko z organizace RomanoNet.

 

„Prevence je vždy levnější a efektivnější než řešení následků. To platí i pro sociální služby v oblasti migrace a integrace. Musíme zabránit tomu, aby příchozí upadali do šedé ekonomiky, a posílit služby, které předcházejí pracovnímu vykořisťování. Mladí cizinci často předčasně opouštějí vzdělávací systém, aby finančně podpořili své rodiny. Když příchozím umožníme plně využít jejich potenciál, bude to přínosem pro nás všechny,“ dodává Klára Boumová z migrační sekce Charity Česká republika.

 

„Procházíme neklidným obdobím. Agresivní válka Ruska proti Ukrajině přinesla ekonomické výkyvy, nárůst cen energií, vysokou inflaci, zdražení základních životních potřeb. Zároveň vidíme, jak u rodin, které doprovázíme, a nejen u nich, probíhá boj o interpretaci situace a ukazuje se, že kumulované sociální, vzdělávací i ekonomické ztráty, které si rodiny nesou z minulých let, hrají velkou roli v jejich důvěře ve společnost a stát. Pokud vláda nechce rezignovat na snahy o sociální integraci a odolnost naší společnosti, musí investovat do programů podporující nejohroženější skupiny. V opačném případě bude pokračovat rozpad demokracie demokratickými prostředky a přijdou vlády nového typu,“ komentuje širší dopad útlumu podpůrných programů Jan Černý ze společnosti Člověk v tísni.

 

 

Kontakt pro média:
Iva Kuchyňková,
mluvčí Iniciativy za rovnost, spravedlnost a lidská práva
tel. +420 603 280 738,
e-mail: iva.kuchynkova@charita.cz

 

 

 

Příloha Výzva vládě k navýšení alokace v ESF+

 


Méně...
 
Gynekologická ambulance v Praze opět v provozu!

Gynekologická ambulance v Praze opět v provozu!

03.06.24 | Praha

Gynekologická ambulance při denním centru pro lidi bez domova U Bulhara je opět v provozu. Nová paní doktorka, rozšířené lékařské úkony...


Více...
 
Gynekologická ambulance v Praze opět v provozu!

Gynekologická ambulance při denním centru pro lidi bez domova U Bulhara je opět v provozu. Nová paní doktorka, rozšířené lékařské úkony - vyšetřujeme i těhotné ženy.

 

Budeme moc rádi, když se informace dostanou na ta správná místa, to znamená k pacientkám i spolupracujícím organizacím nebo úřadům. Více informací, případně leták s ordinačními hodinami ke stažení najdete na našem webu:

https://www.nadeje.cz/praha/phordinacelekaru

 

Děkujeme a těšíme se na nové pacientky.

 

Leták gynekologická ambulance


Méně...
 
Otevřená výzva iniciativy Za bydlení předsedům koaličních stran

Otevřená výzva iniciativy Za bydlení předsedům koaličních stran

21.05.24 | Ústředí NADĚJE

Praha, 21. 5. 2024. Vážený pane premiére, Vážení předsedové a předsedkyně koaličních stran, oslovujeme Vás jménem více než 50 nevládních neziskových organizací,...


Více...
 
Otevřená výzva iniciativy Za bydlení předsedům koaličních stran

Praha, 21. 5. 2024

 

Vážený pane premiére, Vážení předsedové a předsedkyně koaličních stran,

 

oslovujeme Vás jménem více než 50 nevládních neziskových organizací, akademiků a akademiček, představitelů a představitelek samospráv sdružených v iniciativě Za bydlení, stejně tak i dalších osobností, které si uvědomují závažnost problematiky bytové nouze. Máme oprávněný zájem na nápravě legislativního dluhu České republiky v oblasti dostupnosti bydlení, a to i pro ty nejohroženější z nás. Protože, jak sami tvrdíte v preambuli svého programového prohlášení: “Společnost a stát jsou na takové výši, jakým způsobem se starají o své nejzranitelnější členy .”

 

Dne 15. 5. 2024 byl na vládu předložen návrh zákona o podpoře v bydlení, který představuje dlouho očekávanou legislativní systémovou podporu jak pro 154 000 lidí, včetně 61 000 dětí, kteří se v současné době v České republice již nacházejí v bytové nouzi, tak pro další milion lidí, kteří jsou bytovou nouzí ohroženi.

 

Na absenci zákona dlouhodobě upozorňuje Evropská komise i Ústavní soud České republiky ve stanovisku z května 2023.

 

Zákon je připravený a detailně prodiskutovaný s většinou klíčových aktérů ze strany obcí, krajů, poskytovatelů sociálních služeb i expertů a expertek ze sociální oblasti. Poslední, co zbývá, je návrh provést zákonodárným procesem. A právě v této věci nyní cítíme silné obavy.

 

Řádný legislativní proces nového zákona zabere v průměru více než rok, přičemž funkční období současné vlády končí v září roku 2025, k čemuž je potřeba započíst dvoje sněmovní
prázdniny. Zákon zlepšující dostupnost bydlení pro zranitelné skupiny obyvatel se snažilo prosadit již několik vlád před Vámi, nikdy se to však bohužel nepodařilo.

 

Tváří v tvář sílící bytové krizi, energetické chudobě a dopadům inflace Vás žádáme, abyste v tomto předchozí vlády předčili a zákon zodpovědně dotáhli do konce, co nejdříve ho schválili na vládě a posunuli ho dále do Parlamentu ČR.

 

Zákon pracuje se zaváděním v praxi ověřených nástrojů, které již fungují nejen v zahraničí, ale i v řadě českých měst. Namátkou se dají zmínit České Budějovice, Plzeň či Most, ale jednotlivé nástroje jsou už nyní aktivně využívány v desítkách měst . Většina těchto projektů je nyní závislá na financování z Evropské unie a bez legislativní podpory ze strany České republiky bude muset skončit.

 

Vnímáme zcela pochopitelnou snahu vlády o rozpočtovou zodpovědnost. Proto je dobré podtrhnout, že na přijetí zákona do konce volebního období je navázáno 9,6 miliardy korun z Národního plánu obnovy, přičemž tyto peníze budou kráceny ve chvíli, kdy u nás reforma v bydlení nenastane.

 

Náklady spojené s bytovou nouzí pro veřejné rozpočty dnes přesahují podle konzervativních odhadů 4 miliardy korun ročně. Přijetí zákona o podpoře v bydlení tedy zároveň vnímáme jako klíčovou investici do budoucnosti. Nemluvě o nevyčíslených nákladech bytové nouze, jako je vzdělávání dětí, domácí násilí, kvalita života, kriminalita, participace na trhu práce, závislosti, stigmatizace a sociální koheze či kvalita veřejného prostoru. Z našeho pohledu to jsou totiž
náklady, které žádný moderní stát, pokud mu jde o sociální kohezi a zachování demokratického zřízení, nemůže ignorovat.

 

V tomto kontextu chceme odpovědět na argument ohledně vytváření nových úřednických míst. Z našeho pohledu zákon zavádí, a to ve velmi střízlivém počtu, nikoliv novou byrokratickou zátěž, ale nezbytnou síť poradců, poradkyň, sociálních pracovníků a pracovnic poskytujících přímou podporu v asistenci a garancích v bydlení, kteří na úrovni obcí dnes chybí.

 

V případě, že se zákon neschválí, budeme nadále svědky společenské situace prohlubující se chudoby, kdy desítky tisíc dětí vyrůstají ve zcela nevyhovujících podmínkách, což má negativní dopady na jejich zdraví, vzdělávání i na jejich životní příležitosti.

 

Je proto zcela klíčové, aby schválení zákona o podpoře v bydlení patřilo mezi nejvyšší vládní priority a aby byl návrh podpořen a předán k projednání Poslanecké sněmovně nejpozději do konce května tohoto roku.

 

Touto výzvou Vás zároveň, pane premiére, žádáme o společné jednání, abychom s Vámi mohli sdílet závažnost situace a probrat s Vámi, co z Vašeho pohledu brání přijetí této dlouho očekávané a společensky přínosné legislativy. Oslovujeme Vás nejen jako premiéra, ale i jako předsedu ODS, která je v tuto chvíli jedinou koaliční stranou, která zákon veřejně rozporuje.

 

Děkujeme za vyslyšení a spoléháme se na Vaší společenskou zodpovědnost,

 

Iniciativa Za bydlení,

s podporou České komory architektů, odborníků, odbornic a osobností se zájmem na ukončování bytové nouze:

 

Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva

 

Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D., biskup Plzeňský

 

Mgr. Mikuláš Vymětal, Th.D., kazatel Českobratrské církve evangelické

 

Ing. arch. Jan Kasl, předseda České komory architektů

 

Ing. arch. Karolína Kripnerová, Ph.D., spoluzakladatelka Architektů bez hranic

 

Mgr. Václav Orcígr, Ph.D., vedoucí kampaně Město pro život, Arnika z. s.

 

Doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D., děkanka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity

 

 

Kontaktní osoba za iniciativu Za bydlení:

Mikoláš Opletal

+420 774 645 467

Mikolas.opletal@socialnibydleni.org

„Projekt byl podpořen Nadací OSF z programu Stronger Roots, který je financován Evropskou unií z programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV). Program Stronger Roots posiluje odolnost a stabilitu neziskových organizací a přispívá k jejich většímu propojení s veřejností.

 

Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Nadace OSF. Evropská unie ani Nadace OSF za ně nenesou odpovědnost.“

 

Tisková zpráva ke stažení zde


Méně...
 
Úspěch Aleše Strnada v ceně Časovaná bota

Úspěch Aleše Strnada v ceně Časovaná bota

20.05.24 | Praha

Aleš Strnad, vedoucí našich sociálních služeb se minulý týden umístil na krásném druhém místě v kategorii Osobnost roku v každoročně udělované ceně Časovaná bota České asociace streetwork...


Více...
 
Úspěch Aleše Strnada v ceně Časovaná bota

Jak by řekl Aleš, „vítězství to není, ale bedna dobrá“.

 

Aleš Strnad, vedoucí našich sociálních služeb se minulý týden umístil na krásném druhém místě v kategorii Osobnost roku v každoročně udělované ceně Časovaná bota České asociace streetwork. Tímto gratulujeme vítězce Markétě Řezníčkové z terénního programu SANANIM.

 

Aleš v pražské pobočce NADĚJE působí už 24. rokem, takže se celý svůj profesní život věnuje problematice lidí bez domova z mnoha úhlů a úrovní. Několikrát za NADĚJI koordinoval zimní humanitární opatření pro lidi bez domova v rámci projektu MHMP, je výraznou osobností komunitního plánování hned v několika městských částech, kde se výrazně zasadil o zvyšování povědomí o potřebách lidí bez domova a aktivně se podílel na tvorbě akčních či strategických plánů v různých pracovních skupinách. Aleš stál přímo u zrodu pražského terénního programu a velkou měrou se zasadil o jeho profesionalizaci. Vybudoval kvalitní tým sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, který v současné době působí na území celé Prahy.

 

Práce v terénním programu pro lidi bez domova vyžaduje kreativní myšlení, schopnost rychle reagovat na nečekané situace a vynikající komunikační dovednosti. To jsou vlastnosti, kterými Aleš disponuje, a kterými si získal respekt jak u klientů, tak i u svých spolupracovníků, ať už v rámci NADĚJE, tak i mimo ni.

 

Aleš je velkým přínosem nejen pro NADĚJI, ale i celkově pro obor sociální práce s cílovou skupinou lidí bez domova. Jeho zkušenosti z přímé práce s klienty jsou obohacující jak pro naše kolegy/kolegyně, tak i pro odbornou veřejnost (kolegy/kolegyně z jiných organizací či státní správy) nebo pro veřejnost laickou.

 

Aleši, děkujeme!

 

Druhé místo v ceně Časovaná bota


Méně...
 
Vláda odložila zákon o podpoře v bydlení

Vláda odložila zákon o podpoře v bydlení

Před zdržením při dalším projednávání zákona varuje iniciativa Za bydlení, jejíž jsme součástí

17.05.24 | Ústředí NADĚJE

Vláda ve středu 15. května odložila hlasování o zákoně o podpoře v bydlení, předloženého ministry Ivanem Bartošem a Marianem Jurečkou.


Více...
 
Vláda odložila zákon o podpoře v bydlení

Vláda ve středu 15. května odložila hlasování o zákoně o podpoře v bydlení, předloženého ministry Ivanem Bartošem a Marianem Jurečkou. Stalo se tak s vysvětlením, že část ministrů by preferovala zákon více projednat s krajskými partnery.

 

Před přílišným zdržením při projednávání zákona varuje iniciativa Za bydlení, která sdružuje sociální služby, akademiky a lokální politiky se zájmem o sociální bydlení. „Nevíme, na co vláda čeká. „ Zákon byl opakovaně diskutován s odborníky a odbornicemi, sociální výbor Asociace krajů k němu vydal souhlasné stanovisko a opírá se o v praxi osvědčené nástroje, které již dnes dobře fungují v desítkách českých obcích a městech,” říká mluvčí iniciativy, Mikoláš Opletal.

 

„Krize bydlení se rok od roku zhoršuje, a více než milion lidí je v ohrožení bytovou nouzí. Je tedy zásadní, aby vláda schválila zákon, který přímo podporuje lidi nejvíce ohrožené. Pokud zákon projde vládou a parlamentem bez zbytečného zdržení, mohl by začít pomáhat již v polovině příštího roku,“ uvedla Martina Zikmundová, ředitelka České asociace streetwork.

 

Zákon stojí na třech základních pilířích. Těmi jsou kontaktní místa pro bydlení, garance pro obce a soukromé pronajímatele a asistence v bydlení. Kontaktní místa pro bydlení rozšíří stávající síť 24 kontaktních míst po celé republice tak, aby byla dostupná v každé obci s rozšířenou působností. Jejich účelem bude poskytovat poradenství v oblasti bydlení a zprostředkovávat přístup k obecnímu i soukromému bydlení.

 

Druhým pilířem je podporované obecní bydlení, do kterého mohou města zahrnout svůj stávající bytový fond nebo využít dotací Ministerstva pro místní rozvoj k jeho rozšíření. Obce také mohou poskytovat tzv. bydlení s garancí, kdy uzavřou smlouvu se soukromými majiteli bytů. Obce tak budou mít nástroje a finance pro efektivnější využití svého bytového fondu. Garantem, který bude shánět byty na soukromém trhu, může podle zákona být i ověřená nezisková organizace. Již dnes desítky neziskových organizací tyto programy realizují a zabydlely už stovky domácností.

 

„Obec garantuje majiteli bytu komunikaci s nájemníky, tvorbu smluv a nese případná rizika, má na to ovšem peníze od státu, což umožňuje uvést prázdné byty na trh a poskytovat je těm, pro které je komerční bydlení nedostupné. Podle odborných odhadů by tímto způsobem mohlo být ročně uvolněno na trh přibližně 2000 bytů. Nám v krajích, které chtějí sociální bydlení podporovat, zákon výrazně pomůže ho řešit systematicky a se stabilním a předvídatelným financováním.” Vysvětluje radní pro sociální oblast Karlovarského kraje za STAN, Robert Pisár.


„Našimi klienty jsou zpravidla lidé v bytové nouzi, což může zahrnovat rodiny ohrožené odebráním dětí, lidi se zdravotními problémy, diskriminované romské rodiny, nebo seniory a seniorky, kteří by jinak museli žít na ubytovnách či ve zcela nevyhovujících či přeplněných bytech. Tímto způsobem pronajímáme desítky bytů bez jediného závažného problému,“ popisuje stávající praxi s garantovaným bydlením Adam Pospíšil, expert na sociální integraci z Centra pro komunitní práci Západní Čechy.

 

Třetím pilířem je asistence v bydlení. „Smyslem je podpořit nájemníky v obecních bytech, aby přechod do standardního bydlení zvládli. Máme s touto podporou jako organizace širokou zkušenost v řadě projektů. Prakticky to znamená, že sociální pracovníci a pracovnice se udržují s nájemníky v kontaktu, pravidelně je navštěvují a pomáhají jim s tématy jako je placení nájmu, vztahy se sousedy nebo například s jejich zdravotním stavem,“  říká národní ředitel Armády Spásy v ČR, Josef František Krupa.

 

„Jedná se o vládní návrh zanesený v programovém prohlášení vlády, takže my věříme, že bude zákon podpořen. Čas ale tlačí a nevím, jestli si to ministři uvědomují. Funkční období vlády končí za šestnáct měsíců, přičemž je potřeba zohlednit dvoje sněmovní prázdniny. Legislativní proces nového zákona v ČR průměrně trvá déle než jeden rok. Vnímáme tedy v tuto chvíli silnou nejistotu, jestli se zákon vůbec stihne schválit,“ uzavírá Opletal.

 

Tiskova zprava ke stazeni zde


Méně...