penzion Brno
Akreditované vzdělávací programy

Komunitní plánování

Plánování rozvoje sociálních služeb - Základní informace o komunitním plánování sociálních služeb

05.02.15
 
 
Více...

 

 

Akreditace

MPSV č. 2013/1295-PC/SP/VP/PP

 

Rozsah

8 hodin

 

Forma

Prezenční

 

Určeno pro

Sociální pracovníky, vedoucí pracovníky, pracovníky v sociálních službách, osoby pečující

 

Lektoři

Mgr. Jiří Mach

 

Anotace

Absolvent kurzu je seznámen se základními pojmy, smyslem a cíli  plánování rozvoje sociálních služeb, orientuje se v rolích účastníků procesu plánování rozvoje soc. služeb a v činnosti pracovních skupin. Absolvent je dále seznámen s postupem tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (ustavení procesu, analýzy, zpracování návrhové části plánu, proces konzultací plánu, schvalování plánu, vyhodnocování a aktualizace plánu), s příklady dobré praxe v oblasti plánování rozvoje sociálních služeb. Je schopen v praxi aplikovat postupy plánování rozvoje sociálních služeb ve své roli v procesu komunitního plánování.

 

Stručný obsah kurzu

Definice, základní pojmy, smysl a cíle plánování rozvoje sociálních služeb

Vazby plánování rozvoje sociálních služeb na politiku státu, krajů a obcí

Postup tvorby střednědobého plánu

Role účastníků komunitního plánování

Činnost pracovních skupin

Praktický nácvik tvorby komunitního plánu

 

Plánování rozvoje sociálních služeb - Podklady pro zpracování plánu

05.02.15
 
 
Více...

 

 

Akreditace

MPSV č. 2013/1296-PC/SP/VP/PP

 

Rozsah

8 hodin

 

Forma

Prezenční

 

Určeno pro

Sociální pracovníky, vedoucí pracovníky, pracovníky v sociálních službách, osoby pečující

 

Lektoři

Mgr. Jiří Mach

 

Anotace

Absolvent kurzu se orientuje v metodách mapování současného stavu sociálních služeb v lokalitě a vyhodnocování potřebnosti sociálních služeb, zná a je schopen zpracovat a vyhodnotit SWOT analýzu, je schopen používat analytické poklady na své pozici v procesu komunitního plánování, seznámí se s postupem zadání sociologického výzkumu pro potřeby plánování rozvoje sociálních služeb.

 

Stručný obsah kurzu

Metody mapování současného stavu sociálních služeb

Postupy pro tvorbu a zpracování dotazníků

SWOT analýza

Strukturované rozhovory s klienty a zástupci veřejnosti

Zadání sociologického výzkumu

Modelová řešení na konkrétních příkladech z praxe

 

Plánování rozvoje sociálních služeb - Hodnocení, evaluace a aktualizace komunitního plánu

05.02.15
 
 
Více...

 

 

Akreditace

MPSV č. 2013/1297-PC/SP/VP/PP

 

Rozsah

8 hodin

 

Forma

Prezenční

 

Určeno pro

Sociální pracovníky, vedoucí pracovníky, pracovníky v sociálních službách, osoby pečující

 

Lektoři

Mgr. Jiří Mach

 

Anotace

Absolvent kurzu se orientuje v oblasti vyhodnocování kvality procesu plánování rozvoje sociálních služeb, realizace a aktualizace plánu, seznámí se s nástroji pro implementaci plánu, je schopen podílet se na hodnocení komunitního plánu.

 

Stručný obsah kurzu

Kritéria kvality plánování sociálních služeb

Vyhodnocování realizace a aktualizace plánu rozvoje sociálních služeb

Cesty a nástroje pro realizaci plánu

Plánování rozvoje sociálních služeb a financování

Modelová řešení na konkrétních příkladech z praxe

 

Plánování rozvoje sociálních služeb - Zapojení veškerých aktérů do procesu plánování

05.02.15
 
 
Více...

 

 

Akreditace

MPSV č. 2013/1298-PC/SP/VP/PP

 

Rozsah

8 hodin

 

Forma

Prezenční

 

Určeno pro

Sociální pracovníky, vedoucí pracovníky, pracovníky v sociálních službách, osoby pečující

 

Lektoři

Mgr. Jiří Mach

 

Anotace

Absolvent kurzu se orientuje v rolích všech aktérů procesu plánování, ovládá metody pro zapojování poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, politiků, veřejnosti, zaměstnavatelů a dalších klíčových institucí do procesu plánování.

 

Stručný obsah kurzu

Zapojování do procesu plánování jako cesta k budování místní komunity

Role aktérů procesu plánování

Modelová řešení na konkrétních příkladech z praxe

 

Plánování rozvoje sociálních služeb - Metody komunikace, vedení jednání a facilitace

05.02.15
 
 
Více...

 

 

Akreditace

MPSV č. 2013/1299-PC/SP/VP/PP

 

Rozsah

8 hodin

 

Forma

Prezenční

 

Určeno pro

Sociální pracovníky, vedoucí pracovníky, pracovníky v sociálních službách, osoby pečující

 

Lektoři

Mgr. Jiří Mach

 

Anotace

Absolvent kurzu je seznámen s metodami komunikace, prezentace a komunikace se zadavateli sociálních služeb, veřejností a médii, ovládá techniky vedení jednání a facilitace skupiny.

 

Stručný obsah kurzu

Metody komunikace

Komunikace s aktéry komunitního plánování

Metody prezentace

Techniky vedení jednání a facilitace skupiny

Příklady dobré praxe

Nácvik modelových situací