Vysoké Mýto

 
 

Základní principy poskytování služby

 • ctít osobní svobodu a práva každého klienta do té míry, aby zároveň nedocházelo k omezení svobody a práv druhých osob
 • chovat se k klientovi vždy uctivě a zachovávat jeho důstojnost
 • vidět v klientovi svého bližního a přistupovat k němu laskavě, zdvořile, s láskou a s respektem
 • vytvářet atmosféru důvěry a bezpečí

 • podporovat rozvoj klienta

 • naslouchat přáním, potřebám klienta a respektovat jeho volbu a rozhodnutí přizpůsobovat komunikaci věku a postižení klienta

 • neprohlubovat závislost klienta na službě
 • nikdy klienta úmyslně nepoškodit
 • nevnášet do kontaktu s klientem své osobní problémy ani pracovní záležitosti a současně zachovávat potřebnou empatii
 • podporovat dobrou spolupráci NADĚJE s rodinou klienta a v rámci možností též dobré vztahy klienta s jeho rodinnými příslušníky
 • dbát o reprezentaci své křesťanské organizace
 • dodržovat zásady týmové práce, vzájemné spolupráce a respektu
 • zachovávat pravdivost v komunikaci a spolehlivost a důvěryhodnost v jednání
 • provádět veškeré úkony obětavě, na maximální odborné úrovni s využitím všech svých odborných znalostí
 • vzdělávat zaměstnance a zvyšovat jejich profesní rozvoj
 • aktivně se podílet na zlepšování kvality a úrovně služeb
 • zachovávat profesionální mlčenlivost o skutečnostech týkajících se klientů i organizace