Spolupracující lektoři

Mgr. Ilja HradeckýMgr. Ilja Hradecký

 

V roce 1990 založil se svou manželkou Vlastimilou spolek (dříve sdružení) NADĚJE, které poskytuje sociální a zdravotní služby. V NADĚJI pracuje 25 let, do roku 2013 jako předseda a ústřední ředitel. Od roku 1994 je zástupcem ve FEANTSA a zapojuje se v dalších evropských sítích. Od roku 1994 je dobrovolníkem v činnosti potravinových bank proti hladu a plýtvání, předseda České federace potravinových bank.

Od roku 1996 se zabývá výzkumnou a koncepční činností a publicitou: výzkum a koncepční práce v oblasti bezdomovství a sociálních služeb obecně, práce na koncepcích řešení bezdomovství na národní a regionální úrovni, publikuje na téma bezdomovství a sociálních služeb. Spolupráce na projektech pro stát a město Prahu, University of Dundee pro Evropskou komisi, University of Wayne, FEANTSA, Evropská observatoř bezdomovství, Ostravská universita a další.

 

Mgr. Petr HudličkaMgr. Petr Hudlička

 

Pracuje ve Fokusu Praha jako ředitel Centra Břevnov a vedoucí Denního stacionáře a na Psychosomatické klinice v Praze. S klienty pracuje v individuální i skupinové terapii, v práci využívá také prvků poetoterapie. Absolvoval výcvik v terapii zaměřené na člověka (PCA) v rámci Komplexního vzdělávání v psychoterapii při 1. LF UK v Praze. Krom klinické praxe působí jako výcvikový terapeut Pražského institutu PCA a lektor v kurzech vzdělávání sociálních pracovníků.

 

Miroslava Chrzová, DiS.Miroslava Chrzová, DiS.

 

Pracuje jako vedoucí pobočky NADĚJE Klášterec nad Ohří a Kadaň. Předtím působila 10 let v oblasti drogových služeb. V posledních pěti letech také externě spolupracuje s Poradnou pro rodinu a mezilidské vztahy v Kadani. Vzdělání získala na Vyšší odborné škole sociální práce, absolvovala také sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik PCA, rogersovský směr - humanitní psychoterapie nebo výcvik v systemické rodinné terapii.

 

 

JUDr. Iva KernováJUDr. Iva Kernová

 

Svůj právnický diplom získala v roce 1977 na Univerzitě J. E. Purkyně v Brně. Vedle právních služeb se dlouhodobě věnuje výuce práva v kontextu sociálních služeb a lektorské činnosti. Na Fakultě sociálních studií MU v Brně přednáší od roku 1996.

 

Pavel KlimešPavel Klimeš

 

Profesí zdravotník v oboru všeobecná sestra, absolvent vzdělávacího programu v oblasti řízení lidských zdrojů a člen vzdělávacího konsorcia sester pracujících s pacienty v konečné fázi života. V posledních letech se věnuje poskytování mobilní specializované paliativní péče a aktivně o tomto oboru přednáší. Je ženatý, má dvě děti a se svou rodinou bydlí v Berouně.

 

PhDr. Jana Kumprechtová

 

Jednatelka domova pro seniory. Zabývá se problematikou péče o seniory a seniory s demencí.
Smysl své práce vidí v celostní péči o seniory s ohledem na jejich biografii, která je zohledněna v péči o seniora, kde se v domově pro seniory uživatel setkává  s příjemným domácím prostředím a péčí, která bude zohledňovat jeho potřeby a přání.  To je vše třeba skloubit s zákony a normy i standardy kvality.
Poznává, že to lze, a proto, aby předala praktické zkušenosti dál, specializuje se v lektorské oblasti na:
Reminiscenční kulturu, standardy kvality, řešení konfliktů, práci v týmu, práci s biografií klienta, a to v propojení s individuálním plánováním, komunikaci se seniory, etiku v sociální práci a mnohá další témata, které se týkají péče o klienty.

 

Bc. et Mgr. Jakub MarekBc. et Mgr. Jakub Marek, Ph.D.

 

Lektor má dlouhodobé zkušnosti s práci s bezdomovci v rámci ambulatních služeb. Je autorem dvou knih a několika oborných článků. Je absovent psychoterapeutického výcviku kongnitivně behavirální psychoterapie. Dokončuje doktoranské studium na Jihočeské univerzitě v oboru pedagogické psychologie a má za sebou zkušenosti z výzkumu. V současné době pracuje jako sociální pracovník s mladými bezdomovci do 26 let, což je také hlavním tématem jeho disertační práce.

 

Bc. Kateřina PavlůBc. Kateřina Pavlů

 

Vzdělání získala na Univrezitě Palackého v oboru Sociální politika a sociální práce. V současné době působí jako lektor finančí gramotnosti, dluhový poradce a sociální pracovník, pracuje v Péči o duševní zdraví. Má bohaté zkušenosti s dluhovým poradenstvím. Dlouhodobě spolupracuje s různými organizacemi i jako konzultant v dluhové problematice. Informace předává svým posluchačům interaktivní formou.

 

Zuzana Stancová


Působí jako sociální pedagog – psychoterapeut. Dlouhodobě pracuje v oblasti vzdělávání a výchovy, sociální práce, sociální pedagogiky i psychoterapie s cílovou skupinou klientů, kteří se pohybují na hranici zákona či již zákon překročili. Od roku 1990 se průběžně věnovala přímé praxi lidem s poruchami chování. Dlouhou dobu pracovala s problémovými mladistvými a jejich rodinami. V práci s  mladistvými se především zaměřovala na mladistvé, kteří měli poruchy chování, delikventní jednání a byli závislí na návykových látkách.

Od roku 2001 působí pod Centrem sociálních služeb Praha. V této organizaci pracuje jako vedoucí pracoviště Resocializační a reintegrační programy. Je autorkou těchto specializovaných programů pro cílovou skupinu pachatelů trestných činů. Toto pracoviště je zaměřeno na oblast postpenitenciární péče a odborně realizuje specializované programy pro pachatele trestných činů, obviněné, obžalované, odsouzené a podmíněně propuštěné dospělé klienty.
Dále se dlouhodobě věnuje vzdělávání, lektorské činnosti,  supervizi, projektové a koncepční činnosti. Úzce spolupracuje v těchto oblastech především s Probační a mediační službou ČR, Vězeňskou službou ČR, organizacemi zaměřenými na sociální práci a s různými odbornými středními, vyššími i vysokými školami. V práci se specializuje na techniky, strategie a taktiky komunikace s problémovými klienty, psychosociální tréninkové aktivity, individuální a rodinou terapii a další formy práce především v oblasti penologie.

 

Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS.

 

Vystudovala sociální práci, sociální pedagogiku a veřejnou správu. V roce 2006 spoluzaložila Centrum STROO DUB o.p.s. poskytující sociální služby pro osoby se zdravotním postižením. Věnuje se lektorské a metodické činnosti v sociálních službách. Ve středu zájmu má nejen kvalitu poskytované péče, ale i management sociální služby. Je místopředsedkyní Profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách.

 

Mgr. Helena WernischováMgr. Helena Wernischová

 

Po studiích na ETF UK absolvovala diplomovou prací s tématem Přínos PC-terapie C.Rogerse pro pastorační poradenství, absolvovala také výcvik v sebezkušenostní PC-terapii a již přes 20let vyučuje etiku především na Evangelické akademii Praha, VOŠ - sociální práce, dále se věnuje tématům etická reflexe a sebereflexe v sociální práci, lidská práva v sociální práci, křesťanská teologická etika v ekumenickém pojetí a vede výcvikové skupiny v oblasti komunikace s klienty, přednáší na kurzech etiky pro Diakonii ČCE, Armádu spásy, NADĚJI a jiné neziskové organizace na poli pomáhajících profesí.

Přehled interních i externích lektorů spolupracujících s NADĚJÍ bude zveřejněn do 31. 7. 2015.

Děkujeme za pochopení.