O NADĚJI

KODEX ETIKY NADĚJE

POSLÁNÍ A ZÁSADY

VZNIK A VÝVOJ NADĚJE

OCENĚNÍ

 

Posláním NADĚJE je praktické uplatňování evangelia v životě a jeho šíření.

Účelem, cílem a společným zájmem členů je vybudování a provozování sítě veřejně prospěšných služeb lidem na křesťanských principech. Ve svých zařízeních i mimo ně poskytuje NADĚJE jako svou hlavní činnost služby duchovní, sociální, zdravotní, poradenské, osvětové, vzdělávací, výchovné, apod., včetně doplňkových služeb. Své služby zaměřuje zejména na lidi osamělé, zdravotně postižené, na rodiny, děti i rodiče, lidi sociálně vyloučené nebo jinak znevýhodněné nebo ohrožené s cílem podpořit jejich kompetence a zlepšit vztahy. Pracuje s dětmi, mládeží, dospělými, i seniory. (Stanovy NADĚJE).

 

NADĚJE byla založena dne 21. 8. 1990 podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v současné době je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

NADĚJE je zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 975.

 

Podle Stanov je NADĚJE nepolitická a mezikonfesní s celostátní působností.

 

Nejvyšším orgánem je Valná hromada, která se podle Stanov NADĚJE schází podle potřeby, nejméně jednou za dva roky. Valná hromada kromě jiného volí předsednictvo. Předsednictvo je nejvyšším výkonným orgánem mezi zasedáními valné hromady.

 

Veřejně prospěšné služby jsou poskytovány v pobočkách. Uplatňována je dobrovolná práce pravidelná i příležitostná a práce v pracovním poměru.