Metody sociální práce, standardy kvality

Etická dilemata v péči o seniory - úvod do problematiky

16.06.16
 
Více...
 

 

 

Akreditace

MPSV č. 2016/0482-PC/SP

 

Rozsah

8 hodin

 

Forma

Prezenční

 

Určeno pro

Pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky

 

Lektoři

Mgr. Jitka Beránková

 

Anotace

Absolvent porozumí rozdílům mezi jednáním etickým a neetickým. Dokáže identifikovat, která situace a stav vyskytující se v péči o seniory, je etickým dilematem. Ví, že v těchto problematických situacích je třeba postupovat s opatrností, uvědomuje si rizika nevhodného řešení eticky choulostivých situací. Umí o problematice etických dilemat přemýšlet a snaží se hledat optimální řešení. Je si vědom toho, že situace, které lze v péči o seniory zařadit mezi etická dilemata, nemají jediné správné řešení. Chápe, že nejvhodnější postup v eticky náročných situacích je vždy individuální a závislý na konkrétní situaci.

 

Stručný obsah kurzu

Etické principy v pomáhajících profesích

Etické problémy spojené s pomáhající profesí

Komunikace s klienty z etického hlediska

Manipulativní jednání

Syndrom EAN

Umírání a eutanázie z etického hlediska


Méně...
 

Základy individuálního plánování v preventivních sociálních službách

02.07.15
 
Více...
 

 

Akreditace

MPSV č. 2015/0384-PC/SP


Rozsah

8 hodin


Forma

Prezenční


Určeno pro

Pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky


Lektoři

Mgr. Jan Kožešník


Anotace

Kurz "Základy individuální plánování v preventivních sociálních službách" je určen především pro sociální pracovníky kvůli realizaci samotného procesu, ale i pro pracovníky v sociálních službách kvůli většímu pochopení tématu a smysluplnější spolupráci na dílčích úkolech. Účastník je strukturovaně provázen celým procesem individuálního plánování od zákonného rámce přes proces tvorby, metody přístupu, úskalí a možnosti až ke konkrétním formám a konkrétnímu sestavování individuálního plánu. Zmíněny budou také minely zákona o sociálních službách. Důležitým prvkem je rozvíjení tématického nadhledu, skupinová diskuze, brainstorming, práce s materiály a drobná dramatizace podle teze, že "člověk tu není pro individuální plánování, ale individuální plánování je tu pro člověka". Ambicí kurzu je posílení praktického využití celého procesu k rozvoji klientových kompetencí a řešení jeho nepříznivé sociální situace.


Stručný obsah kurzu

Zákonný rámec a standard č. 5
Individuální plánování prakticky
Proces tvorby individuálního plánu
Struktura individuálního plánu v souvislostech
Využití poznatků pro vlastní praxi


Méně...
 

Kvalita v sociálních službách

16.06.16
 
Více...
 

 

 

Akreditace

MPSV č. 2016/0481-PC/SP

 

Rozsah

16 hodin

 

Forma

Prezenční

 

Určeno pro

Pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky

 

Lektoři

Mgr. Ilja Hradecký

 

Anotace

Účastníci kurzu se seznámí s modely zjišťování a měření kvality z pohledu manažerského, klientského a profesního včetně sebehodnocení. Kurs se zvlášť zaměřuje na kvalitu z pohledu supervize a inspekce. Účastníci kursu si prohloubí znalosti a zkušenosti ze zavádění standardů kvality v sociálních službách a jejich uplatňování v praxi s cílem řídit kvalitu služby z pozice sociálního pracovníka a vedoucího zaměstnance, resp. podílet se na zvyšování kvality z pozice pracovníka v sociálních sužbách. Kurs se zaměřuje rovněž na řízení kvality jako na formu řízení změny s přihlédnutím k řízení rizik. Účastníci kurzu si prohloubí znalosti podstaty jednotlivých standardů kvality a jejich kritérií dle zákona a prováděcí vyhlášky. Na svých zkušenostech z praxe se naučí, jak uplatňovat kritéria standardů kvality aplikovat v přímé práci a při tvorbě metodik. Prakticky si vyzkouší práci s vybranými kritérii standardů kvality.

 

Stručný obsah kurzu

Kvalita jako hodnota, modely zjišťování kvality

Standardy kvality sociálních služeb

Klient, poskytovatel sociálních služeb

Ochrana práv

Individuální plánování

Hodnocení kvality


Méně...
 

PARDON – vzdělávací výcvik vybraných rodičovských kompetencí v návaznosti na stádia vývoje dítěte určený pro sociální služby

02.07.15
 
Více...
 

 

Akreditace

MPSV č. 2015/0386-PC/SP


Rozsah

16 hodin


Forma

Prezenční


Určeno pro

Pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky


Lektoři

Mgr. Jan Kožešník, Mgr. Jana Haslingerová


Anotace

Vzdělávací výcvikový program PARDON (název je volně složen ze slov „program pro rodičovské dovednosti“) má pevně stanovená témata, která vychází z vývojové psychologie. Účastníci se bodu zabývat jednotlivými fázemi života dítěte s praktickým nácvikem příslušných rodičovských kompetencí (znalostí a dovedností). Tématicky je každý blok dán charakteristikou daného období vývoje podle J. Piageta v oblasti fáze myšlení a podle E. Eriksonových fází socializace. Následuje popis, charakteristická  iniciativa ze strany dítěte, příklad dobrého příjmu ze strany rodiče a tématická aktivita pro tvorbu zážitku. Program je složen z přednáškové a nácvikové (zkušenostní) části.


Stručný obsah kurzu

Vymezení základních pojmů, motivace
Charakteristika jednotlivých období: 0-18 měsíců, 18-36 měsíců, 3-4 roky, 5-6 let, 6-8 let, 8-10 let, 10-12
U každého období: charakteristická iniciativa ze strany dítěte, příklad dobrého příjmu ze strany rodiče, tématická aktivita


Méně...
 

Základy práce se skupinou

13.04.16
 
Více...
 

 

 

Akreditace

MPSV č. 2016/0383-PC/SP

 

Rozsah

16 hodin

 

Forma

Prezenční

 

Určeno pro

Pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky

 

Lektoři

Bc. Pavel Matula

 

Anotace

Dvoudenní kurz se zaměřuje na osvojení základních principů a pravidel skupinové práce s cílovou skupinou. Cílem je vysvětlit, popsat, provést, vyzkoušet a zažít s frekventanty to, čemu se říká skupinová práce a převést ji do praxe tak, aby byli schopni tento nástroj sociální práce vhodně využívat. V rámci kurzu se pracuje na dvou rovinách - teoretické a sebezkušenostní (při které si frekventanti vyzkouší, co obnáší práce se skupinou). Frekventanti si po absolvování kurzu odnesou vlastní rámec, jak používat skupinovou práci při výkonu své profese, s ohledem na jejich cílovou skupinu.

 

Stručný obsah kurzu

Skupinová dynamika

Organizace skupiny

Průběh skupinových setkání

Pomocné techniky

Skupina v sociálních službách


Méně...