Písek

 
 

Zprávy z akcí

Výuka v NADĚJI pokračuje

Výuka v NADĚJI pokračuje

10.11.20

 

Podzimní nepříznivý vývoj epidemie koronaviru ovlivnil zcela určitě chod některých rodin. Distanční výuka ve školách dostala děti do podobné situace jako na jaře. Jsou doma, izolované od spolužáků a učitelů. A rodiče řeší připojení do různých systémů škol k online vyučování. Školy zvládly přípravu na další vlnu epidemie koronaviru v letním období, proškolily své pedagogy, vytvořily krizové plány. Učitelé se tak mohou dětem věnovat v online prostředí. Rodiny mohou být bez možnosti připojení k internetu, mají - li více dětí, bývá problém s připojením k výuce. S učitelem a spolužáky může být třeba připojeno pouze jedno dítě v případě, že rodina vlastní a dobře ovládá chytrý telefon. 


Více...
 
Výuka v NADĚJI pokračuje

 

Podzimní nepříznivý vývoj epidemie koronaviru ovlivnil zcela určitě chod některých rodin. Distanční výuka ve školách dostala děti do podobné situace jako na jaře. Jsou doma, izolované od spolužáků a učitelů. A rodiče řeší připojení do různých systémů škol k online vyučování. Školy zvládly přípravu na další vlnu epidemie koronaviru v letním období, proškolily své pedagogy, vytvořily krizové plány. Učitelé se tak mohou dětem věnovat v online prostředí. Rodiny mohou být bez možnosti připojení k internetu, mají - li více dětí, bývá problém s připojením k výuce. S učitelem a spolužáky může být třeba připojeno pouze jedno dítě v případě, že rodina vlastní a dobře ovládá chytrý telefon. 

Rodiny, které potřebují poradit s výukou dětí, mají v Písku možnost využít pomoci neziskové organizace, spolku NADĚJE. Lektoři čtyř školních klubů středisek NADĚJE pomohou dětem se zadáním ze školy. Dohledají chybějící úkoly, zprostředkují naskenování vypracovaných úkolů učitelům. Lektorky komunikují s učiteli telefonicky nebo mailem. Je možné se obrátit na NADĚJI i s žádostí o pomoc s kontaktováním nekomunikujících rodin.

Školní kluby nabízí dětem doučování v době od 12 - 16h. za dodržování přísných hygienických opatření. V současné situaci po domluvě termínu a času, aby se zabránilo kontaktu dětí ve větším množství  a také je větší klid na práci dítěte s lektorem. Kapacity školních klubů zatím nejsou naplněny a proto je stále možno přijímat nové zájemce o pomoc s výukou a doučováním. Pokud rodiče nemají možnost zajistit dětem přístup k zadání, stačí mít hesla do školních systémů nebo jméno pedagoga a lektorky pomohou rodičům zadání zajistit. Ideálním stavem je, když děti mají s sebou na doučování aktovky se svými sešity a učebnicemi a dalšími potřebnými učebními pomůckami a může se začít doučovat. V klubech jsou k dispozici psací a rýsovací potřeby, počítače, tiskárna se skenerem. Není tedy žádným oříškem např. zadané pracovní listy vytisknout a naskenovat paní učitelce, vypracovat se staršími dětmi referáty nebo prezentace. Vzdělávání dětí v dětských  klubech NADĚJE je zajištěno prostřednictvím projektu  3V - Vzdělání pro všechny výhodou (registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718), podpořeného z Evropské unie, v rámci operačního programu OP VVV na období od 1.7.2019 do 30.6.2022. Lektorky klubů kromě vzdělávání dětí a komunikace se školami pomáhají rodinám i při jednáních s jinými institucemi jako např. PPP, SPC, OSPOD nebo logopedy. Po domluvě se školou a rodiči můžou pomoct s distribucí učebnic, sešitů či pracovních listů. Dětem se v našich klubovnách dostane maximální podpory lektorek při mimoškolní přípravě. Po domluvě se zde mohou děti přes počítač připojit i na sociální sítě a sdílet tak nějaký čas s kamarády a spolužáky.

Z pohledu lektorek se osvědčilo, když učitelé dětem zadávají práci na týden dopředu. Dítě se tak nemusí zdržovat hledáním zadání a může pracovat téměř okamžitě po příchodu na doučování. Co má dělat má u nás vytisknuto a splněné se odškrtává. Také je skvělé, když učitelé určí u mladších dětí na prvním stupni jasné priority na příklad v českém jazyce a matematice a vybírají pro děti podstatné učivo. Určitě děti velmi motivuje zpětná vazba od učitele a důslednost pedagogů při odevzdávání splněných zadání. Nadále je nabízeno poradenství rodičům, dětem i pedagogům prostřednictvím telefonických a emailových kontaktů lektorek klubů  uvedených na webových stránkách písecké NADĚJE (pod záložkami sekce děti a mládež). Kontakty na lektorky mohou rodiče získat i u vedení škol a třídních učitelů, kam byly zaslány letáčky elektronickou cestou.  

Dětem od tří do šesti let se neuzavřely ani předškolní kluby NADĚJE (Chaloupka, Klíček a Margaretka). Fungují v náročném období s omezením denní kapacity na šest dětí. Omezeny jsou z pochopitelných důvodů setkání rodičů v rámci rodičovských klubů a besedy s odborníky ve vzdělávání. Rodiče však o aktivity projektu 3V nepřijdou, budou nabízeny v náhradních termínech. Stále jsou rodičům jednotlivě poskytovány poradenské služby a konzultace o jejich dětech.

Předškolní děti přišly v říjnu o plánovanou akci v knihovně. Moc se těšily, připravovaly si pohádku O veliké řepě, opakovaly třídění a poznávání ovoce a zeleniny, poznávaly podzimní plody a též se učily pásmo básniček s podzimní tématikou. Snažení dětí mělo být ke konci října završeno s novou paní lektorkou lekcí v dětském oddělení knihovny s obdobným obsahem. Bohužel Městská knihovna do odvolání zrušila pravidelné programy i vzdělávací lekce. Nevadí, budeme se těšit na lekci v příznivější době.

Nacvičovaná pásma básniček a písniček děti chodí předvádět i do seniorských domů v Písku. Tyto návštěvy našich dětí se těší veliké oblibě, jelikož dochází ke kontaktu generací. Děti po vystoupení s pásmem ještě obcházejí jednotlivé seniory s aktivitami na jemnou motoriku, kdy úkol nejprve vysvětlí, ukážou a pak dají seniorům možnost si činnost vyzkoušet. O tyto programové akce obě strany nyní přicházejí a tak došlo po vzájemné dohodě aktérů k náhradnímu řešení. Děti v předškolních klubech vytvoří seniorům přáníčka s podzimní tématikou a senioři na oplátku pro děti vytvoří dárečky. Fantazii se meze nekladou!  K předání dojde v listopadu a prvními obdarovanými budou senioři Diakonie Blanka. Všechno je začátkem nového školního roku jinak, ale nevadí. Budeme čekat na další vývoj epidemiologické situace a těšit se na vzájemné osobní setkání se seniory!

 

Za NADĚJI

Hana Šefránková, vedoucí práce s dětmi a mládeží


Méně...
 
Něco končí, něco začíná

Něco končí, něco začíná

02.11.20

 

Po společné domluvě spolku NADĚJE s městem Písek, Agenturou pro sociální začleňování a Platformou pro sociální bydlení, kdy se všechny zúčastněné strany shodly, že podmínky v ubytovně jsou v dnešní době nevyhovující a neumožňují žít důstojný život ubytovaným rodinám, předala v říjnu NADĚJE objekt ubytovny v Purkraticích zpět do užívání Městu Písek.

Místo zmiňovaného střediska v Purkraticích otevřela NADĚJE v srpnu nové středisko v Roháčově ulici.  Do tohoto střediska se přestěhovaly dětské kluby a sociální pracovnice sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi z Purkratic a také středisko z Fügnerova náměstí s terénním programem.

 


Více...
 
Něco končí, něco začíná

 

Po společné domluvě spolku NADĚJE s městem Písek, Agenturou pro sociální začleňování a Platformou pro sociální bydlení, kdy se všechny zúčastněné strany shodly, že podmínky v ubytovně jsou v dnešní době nevyhovující a neumožňují žít důstojný život ubytovaným rodinám, předala v říjnu NADĚJE objekt ubytovny v Purkraticích zpět do užívání Městu Písek.

Místo zmiňovaného střediska v Purkraticích otevřela NADĚJE v srpnu nové středisko v Roháčově ulici.  Do tohoto střediska se přestěhovaly dětské kluby a sociální pracovnice sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi z Purkratic a také středisko z Fügnerova náměstí s terénním programem.

Ve středisku Roháčova fungují předškolní a školní klub Klíček. V předškolním se připravují děti ve věku 3 - 6 let pod vedením lektorky na vstup do mateřské a základní školy. Děti školního věku si pod dohledem pracovnice mohou napsat domácí úkoly, připravit referáty, opakovat si učivo do školy. Po skončení doučování mohou děti trávit v klubovně volný čas, tvořit, vyrábět, využít počítač, zahrát si různé společenské a stolní hry. Finanční prostředky na vzdělávání dětí ve zmiňovaných klubech jsou zajištěny prostřednictvím projektu Vzdělání pro všechny výhodou (registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718), podpořeného z Evropské unie, v rámci operačního programu OP VVV na období od 1.7.2019 do 30.6.2022.

V současné době fungují předškolních kluby (Chaloupka, Klíček a Margaretka) v rámci nouzového stavu dle stanoviska KHS Jihočeského kraje s maximálním počtem šesti dětí. Výuka probíhá téměř ve stejném režimu. Více větráme, dezinfikujeme, používáme roušky.....

V době uzavření škol lze využít telefonického nebo online poradenství rodičům i žákům ZŠ, online doučování prostřednictvím internetu, emailu atd. Dále je možno domluvit se individuálně na předávání materiálů mezi školou, rodičem a žákem, doučování dětí v našich klubech probíhá nadále za dodržování přísných hygienických podmínek. V případě zájmu mohou žáci kontaktovat lektorky a přijít si vypracovat zadání ze škol do kluboven NADĚJE. V rámci spolupráce bylo ředitelům píseckých škol nabídnuto toto řešení situace elektronickou cestou. Ředitelé předali informace svým pedagogům, kteří naši nabídku pomoci vítají.

 

 

Sociálně aktivizační služba Klíč poskytuje poradenství rodinám, které jsou v obtížných životních situacích. Se sociální pracovnicí mohou řešit zajištění zaměstnání, dluhy, bydlení. Pracovnice pomáhá rodině s podporou vzdělávání dětí, s komunikací s institucemi, může klienta doprovázet.

 

Tým pracovnic terénního programu poskytuje služby osobám žijícím na území města Písku a přilehlého okolí (města spadající pod okres Písek), které se ocitly ve složité nebo nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami. Sociální pracovnice se věnují návštěvám přímo v domácnostech rodin, nebo v případě potřeby v prostorách kontaktní kanceláře v Roháčově ulici.

 

Oficiální otevření střediska v Roháčově ulici 2572 nemůže pro veřejnost, spolupracující instituce a spřátelené organizace v současné situaci proběhnout a plánované setkání odkládá NADĚJE na příznivější čas.


Méně...
 
Léto v dětských klubech

Léto v dětských klubech

18.08.20

Vyhlášením nouzového stavu a přijetím epidemiologických opatření kvůli viru Covid- 19 byly některé aktivity dětských klubů NADĚJE v Písku posunuty. Nepovedlo se realizovat domluvené adaptační dny v mateřských školách, besedy pro rodiče a rodičovské kluby. Probíhaly pouze konzultace s rodiči dětí, učitelkami ZŠ a MŠ, logopedkami, psychology apod.


Více...
 
Léto v dětských klubech

 

Vyhlášením nouzového stavu a přijetím epidemiologických opatření kvůli viru Covid- 19 byly některé aktivity dětských klubů NADĚJE v Písku posunuty. Nepovedlo se realizovat domluvené adaptační dny v mateřských školách, besedy pro rodiče a rodičovské kluby. Probíhaly pouze konzultace s rodiči dětí, učitelkami ZŠ a MŠ, logopedkami, psychology apod.

Spolek NADĚJE provozuje tři předškolní kluby a čtyři kluby doučování. Jejich financování je zajištěno z  EU, v rámci operačního programu OP VVV díky projektu Vzdělání pro všechny výhodou (3V) s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718.

 

Od 14.5. otevřela NADĚJE kluby doučování pro školní děti a od pondělí 18.5. byly otevřeny i kluby pro předškoláky. Ve školních klubech lektorky pomáhaly dětem s domácími úkoly, přípravou do školy, se zadáním od paní učitelek. Dopisovala se cvičení z českého jazyka, počítalo se, děti psaly do písanek, doháněla se a vysvětlovala se probíraná látka. Nechyběla ani tvorba referátů, které se tiskly do školy. V průběhu prázdnin si děti přicházejí do klubu dokončovat zadání ze školy, procvičují látku českého jazyka a matematiky, aby mohly dobře navázat v září ve výuce. A některé děti se také připravují na reparáty.

Plán výuky předškolních klubů se opírá o pohádky, početní gramotnost, logopedickou prevenci, předčtenářskou přípravu, dovednosti a vědomosti dětí o přírodě aj. Děti se nadále učily hodnocení svého chování, trpělivosti při překonávání překážek v životě. Také se probíralo, jak chránit bezpečí své i druhých, vzájemná pomoc mezi dětmi a uvědomování si nebezpečí, která mohou nastat v době prázdninových akcí.

Děti si během prázdnin mohly vyzkoušet dobrodružnou aktivitu s dobrovolníkem Jirkou  a to  jízdu na paddleboardu na řece U Smetáka, která končila koupáním v řece. Také adrenalinovou Laser game, bezkontaktní hru s laserovými paprsky v temné aréně s překážkami.

            Jelikož s dětmi jezdíme i na výlety, kde si mohou naučené ověřit i v praxi, naplánovali jsme výlet vlakem do Čížové a odtud pěšky do Záchranné stanice Makov. Po cestě děti dostávaly různé úkoly. Např. počítání projíždějících aut, určování jejich barvy, poznávání plodů v zahradách, počítání psů za ploty, ...aj. Cesta uběhla rychleji a my se ocitli u stanice. Zde na nás čekala paní Jiřina Račanová. Některé děti zde již byly a tak za jejich pomoci nováčkům vysvětlila význam záchranné stanice a práci ošetřovatele. Nato nás paní Jiřina provedla kolem voliér a výběhů, povídala o postižených zvířatech a zda mohou být vyléčená zvířata vypuštěna do přírody. Kromě dlouholetých svěřenců umístěných ve stanici jsme se seznámili i s novými přírůstky. Děti si vyzkoušely práci ošetřovatele. Čtyřměsíční srneček velmi rychle vysál láhev mléka. Nová vydra Matýsek předvedl, jak chytá ryby v jezírku a jak se dokáže rozčilovat, když nedostane další. Ve stanici mají i novou sovu Adélku, která ještě neumí klidně sedět na rukavici a tak si tentokrát děti sovu na rukavici nepodržely. Posledními byla tři mláďata jiřiček. Každé bylo jinak staré, protože nebyla z jednoho hnízda. Děti dostaly pinzetu a krmily jiřičky moučnými červy.

 

Na závěr proběhla svačina s opékáním špekáčků. Pak děti pojmenovávaly zvířata na obrázcích. V učebně u rybníka jsme našli malého brhlíka, který se dovnitř dostal otevřenými dveřmi a pleskal se o sklo okna, protože nevěděl, kudy ven. Odnesli jsme ho paní ošetřovatelce do stanice na prohlídku, zda si neublížil. Potom děti ještě absolvovaly stanoviště dřevěného pexesa s lesními zvířaty a aktivitu vodní mlýny.

Akce dětem umožnila prožít spojení s přírodou, zvířaty, ověřily si své poznatky z výuky a dozvěděly se i spoustu nových věcí o životě zvířat. Z prázdninových „nebezpečných aktivit“ si vyzkoušely dodržování bezpečnosti u otevřeného ohně a hašení ohniště. Děkujeme za možnost návštěvy záchranné stanice Makov a přejeme ošetřovatelům stanice úspěchy při uzdravování svěřenců.

Jednou z prohlubujících aktivit tohoto dne bylo i procvičování času, které probíhalo během akce, jelikož si děti musely hlídat, kdy jim pojede vlak, aby ho nezmeškaly. Na zastávce vlaku jsme byli s předstihem a když vlak dorazil, dbali jsme i zde bezpečnostních pravidel. Trochu nás zmátlo hlášení o přijíždějícím vlaku do protisměru na první kolej, protože náš vlak přijel dříve a na druhou. Ale i s tím si děti poradily, zeptaly se ve vlaku a četly informace na světelném panelu. Počasí nám přálo celý den a výlet plný zážitků se vydařil.

 

Zpracovala: Hana Šefránková, manažerka projektu  3V


Méně...
 
Činnost dětských klubů NADĚJE v době nouzového stavu

Činnost dětských klubů NADĚJE v době nouzového stavu

18.08.20

Činnost spolku NADĚJE a realizace projektu Vzdělání pro všechny výhodou (zkr. 3V, registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718), byla také poznamenána vyhlášením nouzového stavu a přijetím epidemiologických opatření, která měla snížit přenos viru Covid- 19.  Ve čtvrtek 12. 3. 2020 vyhlásilo MŠMT uzavření všech typů škol. Na základě této skutečnosti byly do odvolání uzavřeny pro děti také předškolní kluby (Chaloupka, U Rybníčku a Margaretka) a kluby doučování pro žáky základních škol, realizované spolkem NADĚJE.


Více...
 
Činnost dětských klubů NADĚJE v době nouzového stavu

 

Činnost spolku NADĚJE a realizace projektu Vzdělání pro všechny výhodou (zkr. 3V, registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718), byla také poznamenána vyhlášením nouzového stavu a přijetím epidemiologických opatření, která měla snížit přenos viru Covid- 19.  Ve čtvrtek 12. 3. 2020 vyhlásilo MŠMT uzavření všech typů škol. Na základě této skutečnosti byly do odvolání uzavřeny pro děti také předškolní kluby (Chaloupka, U Rybníčku a Margaretka) a kluby doučování pro žáky základních škol, realizované spolkem NADĚJE.  Přesto všechno byly lektorky klubů k dispozici rodičům pro poskytování poradenství či konzultací. V omezené míře, aby to nebylo rizikové pro lektorky, ani pro rodiče. Lektorky klubů pomáhaly rodičům s přípravou dětí k zápisům do MŠ a do prvních tříd, s vyplněním dokumentů k zápisu do MŠ. Později též i s dokumenty k zápisům do prvních tříd ZŠ. Zajišťovaly předávání úkolů dětem, tiskly materiály ze škol či k procvičování, byly prostředníkem mezi školou, rodičem a žákem. Někteří rodiče žádali i o pracovní listy pro předškoláky, aby děti měly „práci s úkoly“ jako jejich sourozenci školáci.

Uzavření všech typů  škol, předškolních klubů, klubů doučování a omezení poskytování sociálních služeb ukázalo, jak složitá situace nastala pro rodiče a děti, které dlouhodobě žijí ve vyloučených lokalitách z nejrůznějších socioekonomických důvodů. Zvlášť obtížná situace nastala pro rodiče samoživitele a pro rodiny s více dětmi. Rodiče dětí nevěděli, kam se obrátit s žádostí o radu, když byly uzavřeny sociální služby, které dané rodiny či jednotlivci pravidelně v případě potřeby využívají.

Ve školství došlo k přesunu výuky ve třídách k domácímu distančnímu vzdělávání za pomoci – internetu, mobilních aplikací atd. Učitelé začali komunikovat s rodiči a žáky emailem nebo přes programy jako jsou Bakaláři nebo Edupage.  Posílali odkazy jako je skolákov.cz, gramair.in, vseved.upol.cz aj. Tímto způsobem byly žákům předávány úkoly a látka k nastudování. Rodiče ze segregovaných lokalit nemají doma počítače, notebooky, tiskárny či scannery, aby mohli úkoly dětem předat. Nemají stálé připojení na internet, jsou často offline nebo používají chytré telefony. Vybavení pro plnění úkolů na internetu je často nedostatečné.  Dalším problémem je vysvětlit dětem probírané učivo. Někteří učitelé používají pro distanční výuku a komunikaci s rodiči a žáky WhatsApp, Messenger nebo Skype, kde látku vysvětlují.  Dětem chybí výklad a také jsou opětovně sociálně segregovány ze skupiny ostatních vrstevníků, kteří se této formy skupinové výuky účastnili.

Výsledkem distančního domácího vzdělávání je, že děti z vyloučených lokalit zaostávají za svými spolužáky, kteří mají často lepší socioekonomické podmínky. Nůžky sociálního vyloučení a segregace se otvírají. Otázkou je, jak z toho ven. Nezisková organizace Člověk v tísni zpracovala náměty z dat pracovníků několika neziskových organizací v ČR, jak pomoci dětem ze sociálně vyloučených lokalit při vzdělávání v době nouzového režimu.  Mělo by být zajištěno dostupné zadávání úkolů v pravidelném termínu a umístěno na webu školy, na nástěnce před školou, předávání do schránky či  telefonem. Vhodné by bylo myslet na online nástroje, které lze použít na chytrém telefonu – výklad učiva na Youtube, Facebook, Skype,  WhatsApp, Messenger. Pokud  jiný kontakt nefunguje pravidelně ověřovat vše telefonicky.  Pedagog by měl děti, které nejsou online minimálně jednou týdně motivovat a být v kontaktu s rodiči, stále je informovat. Nápomocny mohou být škole neziskové organizace nebo sociální služba v dané lokalitě. Náměty z odkazu níže mohou prospět všem pracujícím s dětmi se sociálním znevýhodněním v případě další nenadálé nouzové situace. Ráda bych pochválila spolupráci pedagogů píseckých škol s lektorkami NADĚJE, která vedla  a nadále probíhá ku prospěchu dětí. Naším společným  cílem je zajistit rovný přístup ke vzdělání pro všechny bez rozdílu.

 

(Zdroj: https://www.clovekvtisni.cz/podnety-pro-ucitele-a-skoly-v-nouzovem-stavu-s-ohledem-na-socialne-znevyhodnene-deti-6525gp )

Finanční prostředky na provoz dětských klubů jsou zajištěny prostřednictvím projektu podpořeného z Evropské unie, v rámci operačního programu OP VVV na období od 1.7.2019 do 30.6.2022.

Zpracovala: Hana Šefránková, manažerka projektu  3V


Méně...
 
Jak plynul adventní čas v NADĚJI

Jak plynul adventní čas v NADĚJI

08.01.20

 

V dnešní době dětem připomíná advetní kalendář, že se blíží Vánoce. Je po Vánocích a my s dětmi i rodiči vzpomínáme, jak děti před Vánoci psaly a malovaly dopisy Ježíškovi a kladly je za okna kluboven a domovů, aby jim přinesl vytoužené dárky. 


Více...
 
Jak plynul adventní čas v NADĚJI

 

V dnešní době dětem připomíná advetní kalendář, že se blíží Vánoce. Je po Vánocích a my s dětmi i rodiči vzpomínáme, jak děti před Vánoci psaly a malovaly dopisy Ježíškovi a kladly je za okna kluboven a domovů, aby jim přinesl vytoužené dárky.  V klubech se  výuka předškoláků celý prosinec vztahovala ke zvykům a tradicím,  děti se dozvěděly, co dělají skřítci v předvánočním čase, probírala se pohádka Perníková chaloupka,  povolání pekař a kuchař. Děti také tvořily různé čertíky, Mikuláše, andílky, papírové řetězy, adventní věnce, vánoční přání, jmenovky na dárky a další.

 

Spolek NADĚJE provozuje tři předškolní kluby Chaloupka, U Rybníčku a Margaretka a čtyři neformální kluby doučování pro děti ze základních škol. Finance na provoz center jsou zajištěny prostřednictvím projektu podpořeného z EU, v rámci operačního programu OP VVV na období od 1.7.2019 do 30.6.2022. Projekt Vzdělání pro všechny výhodou (3V) lze vyhledat pod registračním číslem: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718.

 

V adventním čase a období před vánočními svátky se díky dobročinnosti událo v písecké NADĚJI několik akcí. Již letitou a tradiční akcí písecké pobočky NADĚJE  je Mikulášská besídka pro děti ze všech středisek. Třetím rokem nám pomáhali dobrovolníci z Bonumu. I letos přišla za dětmi známá trojice, čert, Mikuláš a anděl. Děti byly dotazovány, zda byly celý rok hodné, mohou přednést básničku nebo zazpívat písničku. Děti se sice vždy bojí, ale po chvilce se najde odvážlivec, který vystoupí s básničkou, která posílá svým textem čerty do pekla! Čert trochu hartusil, ale nakonec mohly i nejmenší děti v doprovodu maminek ukázat, co si připravily a dostaly z rukou anděla balíčky se sladkostmi a ovocem, které si rodiče si předplatili pro své děti.

Předškoláci navštívili seniory v Diakonii Blanka. Rozdávali ručně a osobně vytvořená přáníčka v podobě anděla a potěšil tak naše přátele a zaměstnance z Diakonie. V dětských klubech proběhlo několikrát i pečení cukroví před  konáním vánočních besídek. Jednalo se o společné setkání rodičů a děti u stromečku a stolů s cukrovím, zpívaly nebo poslouchaly se vánoční koledy a došlo i na rozdávání dárků. Balíčky dětem připravili dárci, kteří se připojili do akce Diakonie CČE - Krabice od bot. Akce spočívá v tom, že zabalíte dárky, které udělají dětem radost, do krabice od bot a napíšete na ni věk a pohlaví dítěte, pro které je určená a dárek odnesete na vybrané sběrné místo. Dobrovolníci pak zajistí předání dárků dětem. Akce má za cíl potěšit co nejvíc dětí žijících v tíživé sociální situaci. A to se opět povedlo. Všechny obdarované děti měly z dárků velikou radost! Při besídkách se ochutnávalo i výborné cukroví, které si děti při činnostech v kuchyňkách v kluboven připravily pro své rodiče.


Méně...
 
Co nového v předškolních klubech NADĚJE

Co nového v předškolních klubech NADĚJE

07.01.20

 

Školní rok je v plném proudu a děti mají za sebou první měsíce také v předškolních klubech spolku NADĚJE, kde se událo mnoho zajímavého. Zvykaly si na nové prostředí a paní lektorky. Překonat počáteční odloučení od maminky nebylo úplně jednoduché, ale nakonec se to podařilo.


Více...
 
Co nového v předškolních klubech NADĚJE

 

Školní rok je v plném proudu a děti mají za sebou první měsíce také v předškolních klubech spolku NADĚJE, kde se událo mnoho zajímavého. Zvykaly si na nové prostředí a paní lektorky. Překonat počáteční odloučení od maminky nebylo úplně jednoduché, ale nakonec se to podařilo. Děti poznaly nové kamarády a kamarádky. Postupně se učí poznávat svět a věci kolem sebe, aby v budoucnu zvládly hravě nástup do základní školy.

Činnost s dětmi v předškolních klubech je velmi podobná činnostem v běžné mateřské škole. Předškolní klub má být předstupněm podpory dětí s určitým znevýhodněním, zejména sociálním či kulturním. Cílem práce s dětmi v předškolních klubech je jejich začlenění, inkluze, do běžných mateřských škol. Vzdělávání v předškolních klubech má tu výhodu, že ve třídě je menší počet dětí a lektorky se mohou intenzivněji věnovat dětem i jejich rodičům. Je zde více prostoru pro trénování jemné motoriky, grafomotoriky a také např. i logopedie. Hodně dětí předškolního věku se potýká s vadami řeči.

V daném období se děti učily společně malovat, tvořit, zpívat. Proběhlo několik tematických činností např. – čtení pohádek, návštěvy knihovny, Sladovny a muzea atd. Pro rodiče byla připravena beseda s vedoucím PPP. Jednou z posledních akcí pro předškoláky našich klubů byla Mikulášská besídka pro 30dětí. Mikuláš, čert a anděl si vyslechli básničky a písničky, které si děti na besídku připravily a naučily se  v rámci výuky se svými lektorkami. Za krásné verše dostaly děti za odměnu balíčky se sladkostmi a ovocem. V závěru povedené akce se zájemci a odvážlivci vyfotili s Mikulášem a andělem, nebo třeba jen s čertem.

             Další činností spolku NADĚJE je podpora žáků základních škol v podobě doučování. Doučování probíhá každý všední den od 13:00 do 15:00 hodin a je poskytováno zdarma.

             Spolek NADĚJE provozuje na území města Písku tři předškolní centra – Chaloupka, U Rybníčku a Margaretka a čtyři neformální kluby doučování pro žáky základních škol. Finanční prostředky na provoz předškolních center a klubů doučování jsou zajištěny prostřednictvím projektu Vzdělání pro všechny výhodou (3V), podpořeného z Evropské unie, v rámci operačního programu OP VVV na období od 1.7.2019 do 30.6.2022. Projekt lze vyhledat pod registračním číslem: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718. Více informací o projektu je možno získat na webových stránkách píseckého spolku NADĚJE.


Méně...