Písek

 
 

Zprávy z akcí

Ve středu 1. června pořádá spolek NADĚJE, pobočka Písek ve spolupráci s Centrem kultury Den dětí s NADĚJÍ  v Palackého sadech od 13h. do 16h.

 


Více...
 

Ve středu 1. června pořádá spolek NADĚJE, pobočka Písek ve spolupráci s Centrem kultury Den dětí s NADĚJÍ  v Palackého sadech od 13h. do 16h.

Pro děti jsou připraveny zábavné aktivity na téma Les kolem nás.

Přijďte se s dětmi pobavit. Nudit se nebudete.

V případě velmi nepříznivého počasí se akce koná v Kulturním domě.

 


Méně...
 
Konference Podpora dětí ohrožených sociálním vyloučením a inkluzivní vzdělávání

Konference Podpora dětí ohrožených sociálním vyloučením a inkluzivní vzdělávání

12.04.22

Písecký spolek NADĚJE pořádá dne 28. 4. 2022 konferenci s názvem Podpora dětí ohrožených sociálním vyloučením a inkluzivní vzdělávání. Konference je finančně podpořena  v rámci výzvy OP VVV prostřednictvím projektu Vzdělání pro všechny výhodou, zkr. 3V, registrační číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718.


Více...
 
Konference Podpora dětí ohrožených sociálním vyloučením a inkluzivní vzdělávání

Písecký spolek NADĚJE pořádá dne 28. 4. 2022 konferenci s názvem Podpora dětí ohrožených sociálním vyloučením a inkluzivní vzdělávání. Konference je finančně podpořena  v rámci výzvy OP VVV prostřednictvím projektu Vzdělání pro všechny výhodou, zkr. 3V, registrační číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718.

Konference se bude konat v Městské knihovně v Písku. Začátek je naplánován od 8:30 hodin a program poběží cca do 16. hodiny. 

 Co vás na konferenci čeká? Zastoupení přednášejících je pestré, s cílem nabídnout veřejnosti rozličná témata a informace z oblasti školství a inkluzivního vzdělávání. 

     Jako první se představí Bc. Michal Mižigár, student univerzity v Maďarsku. Je to člověk, který sám prošel minulým systémem vzdělávání, kdy neexistovala žádná inkluzivní podpůrná opatření. A jeho podpora ve škole spočívala pouze na empatii a vstřícnosti školy, pedagogů a pomoci neziskové organizace, kam docházel na doučování. Svůj příspěvek nazval „Kéž by i ostatní byli, jako jsi ty“: Cesta romského dítěte v českém vzdělávacím systému. 
Dále se představí zástupkyně neziskové organizace, Nová škola o.p.s. z Prahy, romistka, lektorka a vedoucí projektů Mgr. Barbora Šebová s příspěvkem Podpora inkluze sociálně znevýhodněných, nejen romských žáků prostřednictvím pedagogických asistentů.

      Součástí programu je také prezentace od paní Mgr. Alexandry Petrů z organizace Člověk v tísni, která pracuje jako lektorka a supervizorka. Její příspěvek nese název - Představení metody Panenky s osobností (Persona dolls). Panenky s osobností jsou výukovou metodou, která pomáhá učitelkám a učitelům mluvit s dětmi o tématech, která se špatně vysvětlují. Učí děti, jak reagovat na předsudky, podporují empatii a rozvíjejí kompetence vyjadřování. Panenky nesou různé znaky, které mohou vést k diskriminaci ve společnosti (odlišný mateřský jazyk, zdravotní znevýhodnění, jiné formy rodiny nebo chudoba). Fungují jako prostředníci mezi učitelkami a dětmi i mezi dětmi navzájem, pomáhají dětem mluvit o sobě a bránit se, když se jim někdo posmívá kvůli vzhledu, původu nebo ekonomické situaci rodiny.
     Závěrečný příspěvek bude patřit Národnímu pedagogickému institutu ČR (zkráceně NPI ČR). Do Písku přijedou dvě zástupkyně této organizace paní Mgr. Edita Nevoralová a paní Mgr. Lucie Václavovská. Jejich prezentace bude zaměřena na představení činností NPI ČR a projektů na podporu rovných příležitostí včetně podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky i cizince.

Konference je určena nejen pro odbornou veřejnost z řad pedagogů, asistentů pedagogů, sociálních pracovníků, ale i ostatních zástupců veřejnosti,  kteří se o daná témata zajímají, pracují s dětmi nebo právě studují.

     Na konferenci je možné se přihlásit manažerce projektu paní Mgr. Petře Martíškové prostřednictvím emailu:petra.martiskova@nadeje.cz nebo telefonicky na telefonním čísle m. 773 754 762.

 

 

 

 

 

DATUM                        čtvrtek 28. 4. 2022

MÍSTO KONÁNÍ                  Městská knihovna Písek, Alšovo náměstí 75, 397 01 Písek

 

Program:

08:30 – 09:15        Prezence účastníků konference

09:15 – 10:00        Zahájení a úvodní slovo - Ing. Luboš Protivínský, oblastní ředitel NADĚJE

     Základní informace o projektu 3V – Mgr. Petra Martíšková, projektová manažerka

                                      Vystoupení partnera projektu – Mgr. Jiří Kothánek – ředitel ZŠ T.G. Masaryka a MŠ Písek – spolupráce v rámci projektu – aktivita doučování

10:00 – 11:00         „Kéž by i ostatní byli, jako jsi ty“: Cesta romského dítěte v českém vzdělávacím systému
Bc. Michal Mižigár – student VŠ v Praze a v Budapešti

11:00 – 12:30        Podpora inkluze sociálně znevýhodněných, nejen romských žáků prostřednictvím
pedagogických asistentů
Mgr. Barbora Šebová – lektorka, koordinátorka projektů, organizace
Nová škola o.p.s, Praha  

 

12:30 – 13:30        přestávka – oběd

 

13:30 – 14:30        Představení metody Panenky s osobností (Persona dolls)
                            Mgr. Alexandra Petrů – lektorka, supervizorka organizace Člověk v tísni, Praha  

14:30 – 15:30        Nabídka podpory rovných příležitostí na krajském pracovišti NPI ČR v Českých Budějovicích“
Mgr. Edita Nevoralová, Mgr. Lucie Václavovská, organizace Národní
pedagogický institut ČR, pracoviště České Budějovice

15:30 – 16:00        Dotazy a závěr konference

 

 

Kontaktní osoba:           Mgr. Petra Martíšková, koordinátorka projektu 3V, NADĚJE, pobočka Písek, tel.: 773 754 762, E-mail: petra.martiskova@nadeje.cz

 


Méně...
 
Vernisáž výtvarné výstavy

Vernisáž výtvarné výstavy

12.04.22

Ve středu 6.4.2022 v 15h. proběhne v kině Portyč vyhodnocení výsledků 9.ročníku výtvarné soutěže, kterou organizuje spolek NADĚJE, pobočka Písek.

 
Vernisáž výtvarné výstavy

Ve středu 6.4.2022 v 15h. proběhne v kině Portyč vyhodnocení výsledků 9.ročníku výtvarné soutěže, kterou organizuje spolek NADĚJE, pobočka Písek.

 
Podpora dětí a rodičů v NADĚJI

Podpora dětí a rodičů v NADĚJI

21.03.22

Blíží se závěr projektu 3V, díky němuž spolek NADĚJE  zajišťuje pomoc se vzděláváním dětí i jejich rodičů po dobu 36 měsíců, projektu Vzdělání pro všechny výhodou, s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718, podpořeného z Evropské unie, v rámci operačního programu OP VVV na období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2022. Cílem projektu je podpora dětí a žáků se sociálním znevýhodněním.


Více...
 
Podpora dětí a rodičů v NADĚJI

Blíží se závěr projektu 3V, díky němuž spolek NADĚJE  zajišťuje pomoc se vzděláváním dětí i jejich rodičů po dobu 36 měsíců, projektu Vzdělání pro všechny výhodou, s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718, podpořeného z Evropské unie, v rámci operačního programu OP VVV na období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2022. Cílem projektu je podpora dětí a žáků se sociálním znevýhodněním. Díky projektu 3V mohlo být  doučování v roce 2021 nabídnuto v ŠK Chaloupka 9x dětem, v ŠK Svatoplukova také 9x dětem, v ŠK Klíček 15x dětem a v ŠK Nábřeží - 62x dětem. Možnosti doučování v NADĚJI využilo celkem 95x dětí. V předškolních klubech lektorky pracovaly v PK Margaretka s 23x dětmi, v PK Chaloupka s  11x dětmi a v  PK Klíček s 16x dětmi. Celkem bylo za r. 2021 podpořeno 50x předškolních dětí s průměrnou denní návštěvností 11x dětí.

 

Klíčovými aktivitami je provozování třech předškolních klubů, spolu s organizováním rodičovských klubů, besed, adaptačních dnů v MŠ a poradenských služeb pro rodiče. Dále je to prevence školní neúspěšnosti dětí ve čtyřech školních klubech doučování. Poslední aktivitou je práce s veřejností. Konference k projektu proběhne v městské knihovně 28. 4.2022 a výstava prací dětí 4. 5. 2022.

V předškolních klubech je práce s dětmi přizpůsobena individuálním schopnostem, dovednostem a potřebám dítěte. Cílem je více individuálně podpořit u dítěte schopnosti, v kterých vyniká a pomoci překonat vývojové nedostatky v problematických oblastech tak, aby dítě bylo připraveno na vstup do MŠ nebo ZŠ. Dítě se v klubu učí překonat odloučení od maminky, fungovat ve skupině ostatních dětí, přirozeně si osvojuje nové poznatky a dovednosti.

Do práce s dítětem jsou zapojováni rodiče, pravidelně jsou informováni o průběhu vzdělávání dítěte, kdy je rodič seznámen s pokroky svého dítěte, ale také se ve spolupráci s rodičem např. odstraňují nedostatky - nácvik sebeobsluhy, úprava režimu dítěte, poruchy řeči, …. V případě potřeby je  rodičům  doporučeno navštívit odborná pracoviště – dětský lékař, psycholog, PPP, SPC, logoped a nabídnut doprovod či  pomoc při komunikaci a při jednáních s odbornými institucemi.

Děti se svými lektorkami navštíví partnerské mateřské školky a vyzkouší si pobyt a společnou výuku v MŠ v rámci šesti adaptačních dnů. Děti se seznámí s prostředím, navštíví „velkou“ školku a poznají děti a paní učitelky.   

Realizované rodičovské kluby, besedy s odborníky a poradenství pomáhají rodičům při jednání se vzdělávacími institucemi a sociálními službami. Lektorky podporují rodiče dětí z předškolních klubů poskytnutím poradenství, informací a kontaktů na vhodné instituce. V rámci poradenství je řešena problematika týkající se vzdělávání dětí v MŠ a ZŠ, školní zralost dětí, logopedická péče, vyšetření u psychologa, spolupráce s PPP a SPC, informace ohledně zápisů do MŠ a ZŠ aj. Rodiče získávají informace o systému vzdělávání, o inkluzivním vzdělávání a podpůrných opatřeních. V poslední době byla připravena beseda s učitelkami Montessori pedagogiky, plánuje se beseda o čtenářské gramotnosti.

Doučování dětí probíhá ve čtyřech školních klubech, v lokalitě nábřeží 1. máje, Svatoplukova, lokalita Purkratice byla nahrazena lokalitou Roháčova od pondělí do pátku v časech od 12 do 16 hodin, kde lektoři pomáhají dětem s přípravou do školy. Výuka je individuální či skupinová. V rámci doučování je poskytována pomoc s napsáním domácích úkolů, procvičováním nového učiva či opakováním již probrané látky. Děti mohou v klubu využívat počítače a  internet k napsání zadaných úkolů, referátů či k přípravě ppt prezentace.

Průběh projektu samozřejmě zasáhl vývoj epidemie koronaviru, ovlivnil chod rodin i provozu, zejména školních klubů. Rodiny, které potřebovaly pomoci s výukou dětí, mohly využít pomoci spolku NADĚJE. Lektorky komunikovaly s učiteli telefonicky nebo mailem, pomáhaly s kontaktováním nekomunikujících rodin. Po domluvě se školou a rodiči pomáhaly lektorky také s distribucí učebnic, sešitů či pracovních listů. Zájemcům  se dostalo maximální podpory při mimoškolní přípravě ve školních klubech v předem rezervovaných časech.   

 

Předškolní kluby NADĚJE fungovaly v náročném období s omezením denní kapacity. Po rozvolnění probíhají plánované akce v knihovně, muzeu, svíčkárně, hodiny tance ve studiu T – Dance, jen návštěvy u seniorů se zatím nekonaly.  Předškoláci tvoří seniorům Diakonie Blanka dárečky v podobě výrobků a výzdoby, které předáváme prostřednictvím sociálních pracovníků zařízení. Nic ale nenahradí vzájemné osobní setkání dětí se seniory! Děti již nacvičují jarní pásmo a chystají se na návštěvu u babiček a dědečků.  A také se těší na plánované adaptační dny v MŠ.

 

Za NADĚJI

Hana Šefránková, vedoucí práce s dětmi a mládeží

 


Méně...
 
Prázdninový guláš aktivit

Prázdninový guláš aktivit

20.02.22

Na jarní prázdniny píseckých škol připravily sociální pracovnice dětských klubů NADĚJE pestrý program. Malou ochutnávku aktivit prázdninového guláše.


Více...
 
Prázdninový guláš aktivit

Na jarní prázdniny píseckých škol připravily sociální pracovnice dětských klubů NADĚJE pestrý program. Malou ochutnávku aktivit prázdninového guláše. Na pondělí byla na 13h. naplánována párty ve školním klubu Klíček v Roháčově ulici. Sešla se všechna střediska a dohromady přišlo šestnáct dětí. Každé středisko připravilo v rámci dopoledního programu pomazánky a jednohubky. Na výběr bylo z vajíčkové, rybí a sýrové pomazánky. Při vstupu do Klíčku byly děti trochu překvapené, protože prostory viděly téměř všechny poprvé, ale rychle se adaptovaly, a zábava mohla začít. Vzhledem k velkému počtu dětí nebylo možné uspořádat plánovaný turnaj v deskových hrách v plném rozsahu. Klienti dětských klubů se bavili a společně se věnovali různým stolním, nejen deskovým hrám), kreslili nebo vybarvovali obrázky. Děti také dostaly za úkol sestavit puzzle mapy světa, jiné hrály fotbálek nebo si házely s míči. Velkou zábavou byla hra v dřevěném domečku. Během aktivit měly děti možnost ochutnávat a hodnotit pomazánky. Všechny byly výborné, a u dětí uspěla asi nejvíce vajíčková pomazánka. Před odchodem na střediska všichni využili možnosti kreslení křídami na chodník. Děvčata též skákala panáka. Myslíme, že párty v Klíčku měla u dětí úspěch.

 

O úterní akci v Laser aréně byl velký zájem. Chování klientů i přístup personálu byl neskutečný, personál arény byl milý a nápomocný. Vše se skvěle dařilo. Děti byly rozděleny do čtyř týmů dle věku, aby nestřílely starší děti proti mladším. Pokaždé když děti vyšly z arény, byly nadšené a hned vyprávěly, jak se schovávaly, koho střelily a kdo pro změnu střelil je, mezi sebou i pracovnicemi probíraly průběh hry a jak se jim líbilo. Při čekání na laser hru se děti zabavily při ostatních hrách v zařízení, hraním kulečníku, stolního tenisu, fotbalového kulečníku, air hokejem a automobilovým simulátorem. Čas si také zkrátily trénováním nákupu drobného občerstvení – koupením limonády, sušenky, sladkého rohlíku nebo nanuku. Sešlo se třicet osm dětí, což byl opravdu velký počet, a děti si díky svému chování a vstřícnému personálu arény, mohly užít druhý prázdninový den při vydařené akci. Po poslední hře se děti společně vyfotily a akci jsme ukončili. Někteří šli domů sami nebo s naším doprovodem, na jiné čekali před budovou rodiče a mohli si hned vyslechnout nadšení z absolvovaných aktivit.

 

Středeční dopoledne jsme strávili kreativně. Děti zaujala koláž na téma slavné romské osobnosti. Také jsme obtiskovali dlaně na velkou čtvrtku a kreslili obrázky temperami. Mladší chlapci si půjčovali puzzle a celkem složili pět různých obrázků.  Ve 13 hodin se klienti ze všech středisek setkali pro změnu na Nábřeží v NZDM Ostrov. Nejprve probíhala volná zábava – fotbálek, omalovánky, skládání puzzle, air hokej, stolní hry, házení šipek na terč. Původně byl na programu film V síti. Jelikož se ale v klubu sešly děti nižšího věku, shodly se, že chtějí nějaký dětský film. Odhlasovaly promítání posledního dílu filmu Harryho Pottera. Některé děti film znaly, odpovídaly správně na kontrolní otázky, co které kouzlo znamená. Po skončení promítání byl všem před odchodem připomenut tajný výlet.

 

Ve čtvrtek proběhl tajný výlet do přírody. Vzhledem k nepříznivému počasí jsme do poslední chvíle nevěděli, jak bude výlet probíhat a museli jsme trochu improvizovat.

V klubu jsme asi hodinu strávili volnou zábavou a po umoudření počasí jsme vyrazili podél řeky směrem k Sulanovi. Po cestě jsme si povídali, někdo soutěžil v běhu a ostatní vyzvídali, kam vlastně jdeme. Na hřišti u Sulana bylo první kolo připraveného vzdělávacího kvízu s otázkami zejména z přírodovědné oblasti. I když některé dotazy byly těžší, klienti překvapili a znali odpověď na spoustu z nich. Za správné odpovědi dostali odměnu. Jelikož opravdu hodně foukalo a pak začalo i pršet, museli jsme trochu zkrátit trasu. Pokračovali jsme přírodou a okruhem došli k proutěnému a parkourovému hřišti na Jiráskově nábřeží. Zde měly děti volnou zábavu, využily houpačky, skluzavku, různé překážky, běhaly na čas. Před odchodem z hřiště proběhlo další kolo otázek z kvízu. Po návratu z výletu jsme strávili ještě nějaký čas v klubu na Nábřeží, děti se pustily do svých svačin a občerstvily se. U toho si vykládaly, jak se jim výlet líbil a jak těžké byly otázky. Další zábavou byly omalovánky a menší turnaj v air hokeji. I přes proměnlivé počasí byl výlet vydařený a děti i  pracovnice si ho společně užily. Po další deštivé přeháňce jsme akci ukončili a tím byl i dovařen guláš prázdninových aktivit pro klienty z klubů NADĚJE.

 

Za NADĚJI připravily sociální pracovnice klubů pro dětské klienty


Méně...
 
Devátý ročník výtvarné soutěže

Devátý ročník výtvarné soutěže

28.01.22

 

NADĚJE pobočka Písek, středisko Nábřeží – NZDM Ostrov vyhlašuje 9. ročník výtvarné soutěže. Téma je určitě aktuální. Nenuďte se a tvořte!

 

 


Více...
 
Devátý ročník výtvarné soutěže

 

 

 NADĚJE POBOČKA PÍSEK

STŘEDISKO NÁBŘEŽÍ – NZDM OSTROV

VYHLAŠUJE 9. ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE NA TÉMA

 

 

„JAK JDE ČAS,

KDYŽ JE COVID KOLEM NÁS“

 

SOUTĚŽ SE VYHLAŠUJE V TĚCHTO KATEGORIÍCH:

 

  1. kategorie     mateřská škola

  2. kategorie     1. třída

  3. kategorie     2. – 4. třída

  4. kategorie     5. – 6. třída

  5. kategorie     7. – 9. třída

  6. kategorie     střední školy

  7. kategorie     umělecké školy

  8. kategorie     dětské domovy

  9. kategorie     organizace pracující s postiženými, neziskovky

10. kategorie     vyšší stupně škol a dospělí

(podle počtu došlých prací možno sloučit nebo rozdělit kategorie)

 

TECHNIKA: LIBOVOLNÁ

FORMÁT: POUZE A3

 

 

MAXIMÁLNĚ DVĚ SOUTĚŽNÍ PRÁCE OD JEDNOHO AUTORA JE NUTNÉ ODEVZDAT DO 10. 3. 2022 NA ADRESU NADĚJE, STŘEDISKO NÁBŘEŽÍ - NÁBŘEŽÍ 1. MÁJE 1401, 397 01 PÍSEK

 

PRÁCE OZNAČTE NA ZADNÍ STRANĚ: JMÉNO A PŘÍJMENÍ, VĚK AUTORA, TŘÍDA, ADRESA ŠKOLY (ŠKOLKY), TELEFON, JMÉNO VYUČUJÍCÍHO,

NÁZEV DÍLA

 

PRÁCE SE NEVRACEJÍ A PRÁVA K UŽITÍ PATŘÍ NADĚJI.

 

NEJLEPŠÍ PRÁCE BUDOU OCENĚNY A VYSTAVENY VE FOYER KINA PORTYČ VERNISÁŽ VÝSTAVY PROBĚHNE VE STŘEDU 6. 4. 2022 V 15 HODIN.

 

 

TŘEBA VÁM TVORBA UKRÁTÍ ČAS STRÁVENÝ V KARANTÉNĚ.

DALŠÍ POTŘEBNÉ INFORMACE ZÍSKÁTE NA TELEFONNÍM ČÍSLE 775 889 706.

 

 

 

 

TĚŠÍME SE NA VAŠE PRÁCE A PŘEJEME DOBRÉ TVŮRČÍ NÁPADY.

 

 


Méně...