Písek

 
 

Projekt Vzdělání pro všechny výhodou 3V

Léto v dětských klubech

Léto v dětských klubech

18.08.20

 

Vyhlášením nouzového stavu a přijetím epidemiologických opatření kvůli viru Covid- 19 byly některé aktivity dětských klubů NADĚJE v Písku posunuty. Nepovedlo se realizovat domluvené adaptační dny v mateřských školách, besedy pro rodiče a rodičovské kluby. Probíhaly pouze konzultace s rodiči dětí, učitelkami ZŠ a MŠ, logopedkami, psychology apod.


Více...
 
Léto v dětských klubech

 

Vyhlášením nouzového stavu a přijetím epidemiologických opatření kvůli viru Covid- 19 byly některé aktivity dětských klubů NADĚJE v Písku posunuty. Nepovedlo se realizovat domluvené adaptační dny v mateřských školách, besedy pro rodiče a rodičovské kluby. Probíhaly pouze konzultace s rodiči dětí, učitelkami ZŠ a MŠ, logopedkami, psychology apod.

Spolek NADĚJE provozuje tři předškolní kluby a čtyři kluby doučování. Jejich financování je zajištěno z  EU, v rámci operačního programu OP VVV díky projektu Vzdělání pro všechny výhodou (3V) s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718.

 

Od 14.5. otevřela NADĚJE kluby doučování pro školní děti a od pondělí 18.5. byly otevřeny i kluby pro předškoláky. Ve školních klubech lektorky pomáhaly dětem s domácími úkoly, přípravou do školy, se zadáním od paní učitelek. Dopisovala se cvičení z českého jazyka, počítalo se, děti psaly do písanek, doháněla se a vysvětlovala se probíraná látka. Nechyběla ani tvorba referátů, které se tiskly do školy. V průběhu prázdnin si děti přicházejí do klubu dokončovat zadání ze školy, procvičují látku českého jazyka a matematiky, aby mohly dobře navázat v září ve výuce. A některé děti se také připravují na reparáty.

Plán výuky předškolních klubů se opírá o pohádky, početní gramotnost, logopedickou prevenci, předčtenářskou přípravu, dovednosti a vědomosti dětí o přírodě aj. Děti se nadále učily hodnocení svého chování, trpělivosti při překonávání překážek v životě. Také se probíralo, jak chránit bezpečí své i druhých, vzájemná pomoc mezi dětmi a uvědomování si nebezpečí, která mohou nastat v době prázdninových akcí.

Děti si během prázdnin mohly vyzkoušet dobrodružnou aktivitu s dobrovolníkem Jirkou  a to  jízdu na paddleboardu na řece U Smetáka, která končila koupáním v řece. Také adrenalinovou Laser game, bezkontaktní hru s laserovými paprsky v temné aréně s překážkami.

            Jelikož s dětmi jezdíme i na výlety, kde si mohou naučené ověřit i v praxi, naplánovali jsme výlet vlakem do Čížové a odtud pěšky do Záchranné stanice Makov. Po cestě děti dostávaly různé úkoly. Např. počítání projíždějících aut, určování jejich barvy, poznávání plodů v zahradách, počítání psů za ploty, ...aj. Cesta uběhla rychleji a my se ocitli u stanice. Zde na nás čekala paní Jiřina Račanová. Některé děti zde již byly a tak za jejich pomoci nováčkům vysvětlila význam záchranné stanice a práci ošetřovatele. Nato nás paní Jiřina provedla kolem voliér a výběhů, povídala o postižených zvířatech a zda mohou být vyléčená zvířata vypuštěna do přírody. Kromě dlouholetých svěřenců umístěných ve stanici jsme se seznámili i s novými přírůstky. Děti si vyzkoušely práci ošetřovatele. Čtyřměsíční srneček velmi rychle vysál láhev mléka. Nová vydra Matýsek předvedl, jak chytá ryby v jezírku a jak se dokáže rozčilovat, když nedostane další. Ve stanici mají i novou sovu Adélku, která ještě neumí klidně sedět na rukavici a tak si tentokrát děti sovu na rukavici nepodržely. Posledními byla tři mláďata jiřiček. Každé bylo jinak staré, protože nebyla z jednoho hnízda. Děti dostaly pinzetu a krmily jiřičky moučnými červy.

 

Na závěr proběhla svačina s opékáním špekáčků. Pak děti pojmenovávaly zvířata na obrázcích. V učebně u rybníka jsme našli malého brhlíka, který se dovnitř dostal otevřenými dveřmi a pleskal se o sklo okna, protože nevěděl, kudy ven. Odnesli jsme ho paní ošetřovatelce do stanice na prohlídku, zda si neublížil. Potom děti ještě absolvovaly stanoviště dřevěného pexesa s lesními zvířaty a aktivitu vodní mlýny.

Akce dětem umožnila prožít spojení s přírodou, zvířaty, ověřily si své poznatky z výuky a dozvěděly se i spoustu nových věcí o životě zvířat. Z prázdninových „nebezpečných aktivit“ si vyzkoušely dodržování bezpečnosti u otevřeného ohně a hašení ohniště. Děkujeme za možnost návštěvy záchranné stanice Makov a přejeme ošetřovatelům stanice úspěchy při uzdravování svěřenců.

Jednou z prohlubujících aktivit tohoto dne bylo i procvičování času, které probíhalo během akce, jelikož si děti musely hlídat, kdy jim pojede vlak, aby ho nezmeškaly. Na zastávce vlaku jsme byli s předstihem a když vlak dorazil, dbali jsme i zde bezpečnostních pravidel. Trochu nás zmátlo hlášení o přijíždějícím vlaku do protisměru na první kolej, protože náš vlak přijel dříve a na druhou. Ale i s tím si děti poradily, zeptaly se ve vlaku a četly informace na světelném panelu. Počasí nám přálo celý den a výlet plný zážitků se vydařil.

 

Zpracovala: Hana Šefránková, manažerka projektu  3V


Méně...
 
Činnost dětských klubů  NADĚJE v době nouzového stavu

Činnost dětských klubů NADĚJE v době nouzového stavu

10.06.20

 

Činnost spolku NADĚJE a realizace projektu Vzdělání pro všechny výhodou (zkr. 3V), byla také poznamenána vyhlášením nouzového stavu a přijetím epidemiologických opatření, která měla snížit přenos viru Covid- 19. 


Více...
 
Činnost dětských klubů  NADĚJE v době nouzového stavu

Činnost spolku NADĚJE a realizace projektu Vzdělání pro všechny výhodou (zkr. 3V), byla také poznamenána vyhlášením nouzového stavu a přijetím epidemiologických opatření, která měla snížit přenos viru Covid- 19.  Ve čtvrtek 12. 3. 2020 vyhlásilo MŠMT uzavření všech typů škol. Na základě této skutečnosti byly do odvolání uzavřeny pro děti také předškolní kluby (Chaloupka, U Rybníčku a Margaretka) a kluby doučování pro žáky základních škol, realizované spolkem NADĚJE.  Přesto všechno byly lektorky klubů k dispozici rodičům pro poskytování poradenství či konzultací. V omezené míře, aby to nebylo rizikové pro lektorky, ani pro rodiče. Lektorky klubů pomáhaly rodičům s přípravou dětí k zápisům do MŠ a do prvních tříd, s vyplněním dokumentů k zápisu do MŠ. Později též i s dokumenty k zápisům do prvních tříd ZŠ. Zajišťovaly předávání úkolů dětem, tiskly materiály ze škol či k procvičování, byly prostředníkem mezi školou, rodičem a žákem. Někteří rodiče žádali i o pracovní listy pro předškoláky, aby děti měly „práci s úkoly“ jako jejich sourozenci školáci.

 

Uzavření všech typů  škol, předškolních klubů, klubů doučování a omezení poskytování sociálních služeb ukázalo, jak složitá situace nastala pro rodiče a děti, které dlouhodobě žijí ve vyloučených lokalitách z nejrůznějších socioekonomických důvodů. Zvlášť obtížná situace nastala pro rodiče samoživitele a pro rodiny s více dětmi. Rodiče dětí nevěděli, kam se obrátit s žádostí o radu, když byly uzavřeny sociální služby, které dané rodiny či jednotlivci pravidelně v případě potřeby využívají.

 

Ve školství došlo k přesunu výuky ve třídách k domácímu distančnímu vzdělávání za pomoci – internetu, mobilních aplikací atd. Učitelé začali komunikovat s rodiči a žáky emailem nebo přes programy jako jsou Bakaláři nebo Edupage.  Posílali odkazy jako je skolákov.cz, gramair.in, vseved.upol.cz aj. Tímto způsobem byly žákům předávány úkoly a látka k nastudování. Rodiče ze segregovaných lokalit nemají doma počítače, notebooky, tiskárny či scannery, aby mohli úkoly dětem předat. Nemají stálé připojení na internet, jsou často offline nebo používají chytré telefony. Vybavení pro plnění úkolů na internetu je často nedostatečné.  Dalším problémem je vysvětlit dětem probírané učivo. Někteří učitelé používají pro distanční výuku a komunikaci s rodiči a žáky WhatsApp, Messenger nebo Skype, kde látku vysvětlují.  Dětem chybí výklad a také jsou opětovně sociálně segregovány ze skupiny ostatních vrstevníků, kteří se této formy skupinové výuky účastnili.

 

Výsledkem distančního domácího vzdělávání je, že děti z vyloučených lokalit zaostávají za svými spolužáky, kteří mají často lepší socioekonomické podmínky. Nůžky sociálního vyloučení a segregace se otvírají. Otázkou je, jak z toho ven. Nezisková organizace Člověk v tísni zpracovala náměty z dat pracovníků několika neziskových organizací v ČR, jak pomoci dětem ze sociálně vyloučených lokalit při vzdělávání v době nouzového režimu.  Mělo by být zajištěno dostupné zadávání úkolů v pravidelném termínu a umístěno na webu školy, na nástěnce před školou, předávání do schránky či  telefonem. Vhodné by bylo myslet na online nástroje, které lze použít na chytrém telefonu – výklad učiva na Youtube, Facebook, Skype,  WhatsApp, Messenger. Pokud  jiný kontakt nefunguje pravidelně ověřovat vše telefonicky.  Pedagog by měl děti, které nejsou online minimálně jednou týdně motivovat a být v kontaktu s rodiči, stále je informovat. Nápomocny mohou být škole neziskové organizace nebo sociální služba v dané lokalitě. Náměty z odkazu níže mohou prospět všem pracujícím s dětmi se sociálním znevýhodněním v případě další nenadálé nouzové situace. Ráda bych pochválila spolupráci pedagogů píseckých škol s lektorkami NADĚJE, která vedla  a nadále probíhá ku prospěchu dětí. Naším společným  cílem je zajistit rovný přístup ke vzdělání pro všechny bez rozdílu.

 

(Zdroj: https://www.clovekvtisni.cz/podnety-pro-ucitele-a-skoly-v-nouzovem-stavu-s-ohledem-na-socialne-znevyhodnene-deti-6525gp )


Zpracovala: Hana Šefránková, manažerka projektu  3V


Méně...
 

Letáček pro rodiče - otevření dětských klubů NADĚJE

24.05.20
 
Více...
 

 

 

NADĚJE, POBOČKA PÍSEK


OTEVÍRÁ

 

své předškolní a školní kluby středisek NADĚJE

 

na základě rozvolňování přijatých mimořádných opatření

a při dodržování základních hygienických zásad

 

od 14. 5.2 020 od 12 – 16h.

školní klub Purkratice, školní klub Svatoplukova, školní klub Nábřeží a NZDM Ostrov Nábřeží a NZDM Ostrov Svatoplukova

 

od 18. 5. 2020 od 8,30 – 12h.

předškolní kluby Margaretka, Chaloupka a U Rybníčku

 

 

Lektorky klubů poskytnou dětem i rodičům poradenství, pomoc s přístupem k on – line vyučování.

Pomohou dětem s přípravou do školy, s čím bude potřeba.

 

Nezapomeňte si roušky!!

 

 

KONTAKT: HANA ŠEFRÁNKOVÁ, m.775 889 706

 

 

 

Dětské kluby jsou podporované Evropskou unií v rámci projektu

Vzdělání pro všechny výhodou (3V)

registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718

 

 Méně...
 

Oznámení o otevření dětských klubů NADĚJE

24.05.20

 

Vzhledem k uvolňování epidemiologických opatření proti nákaze covid 19 a ukončení  nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR k 17. 5. 2020 přistupujeme k znovuotevření předškolních a školních klubů NADĚJE a také k zahájení činnosti sociálních služeb v plném režimu – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a terénní programy.


Více...
 

 

Vzhledem k uvolňování epidemiologických opatření proti nákaze covid 19 a ukončení  nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR k 17. 5. 2020 přistupujeme k znovuotevření předškolních a školních klubů NADĚJE a také k zahájení činnosti sociálních služeb v plném režimu – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a terénní programy.

Školní kluby doučování budou pro žáky otevřeny od čtvrtka 14. 5. 2020.

Předškolní kluby zahájí svou činnost od pondělí 18. 5. 2020.

Sociální služby a aktivity projektu Vzdělání pro všechny výhodou, zkr. 3V budou poskytovány     za předpokladu řádného dodržování hygienických pravidel zaměstnanců i klientů  služeb.

 

 

Za spolek NADĚJE Hana Šefránková, manažerka projektu 3V

m. 775 889 706


Méně...
 

Letáček pro rodiče - uzavření dětských klubů NADĚJE

20.05.20
 
Více...
 

 

NADĚJE, POBOČKA PÍSEK


PŘECHODNĚ UZAVÍRÁ

 

své předškolní a školní kluby středisek NADĚJE

 

s platností od 16.3.2020 do odvolání.

 

Jedná se o předškolní klub Margaretka, Chaloupka a U Rybníčku, dále o školní kluby středisek Purkratice, Svatoplukova, Nábřeží a NZDM Ostrov Nábřeží a NZDM Ostrov Svatoplukova.

 

 

Rodičům bude poskytováno poradenství po telefonu, nebo osobně po telefonické domluvě. Lektorky klubů budou připraveny poskytnout poradenství, pomoc s přístupem na internet a do školských systémů pro potřeby jednání ohledně on – line vyučování. Pomohou, s čím bude potřeba. Neváhejte nás kontaktovat. Domluvíme se na potřebném. 

 

 

 

KONTAKT: HANA ŠEFRÁNKOVÁ, TEL. 775 889 706

 

 

 

 

 

Dětské kluby jsou podporované Evropskou unií v rámci projektu

Vzdělání pro všechny výhodou (3V)

registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718

 

 

 

 

 Méně...
 

Oznámení o uzavření dětských klubů NADĚJE - nouzový stav, nákaza covid 19

20.05.20

Vzhledem k současné situaci šíření onemocnění koronaviru - Covid 19 jsme nuceni přijmout opatření, která zabrání šíření této nákazy ve službách poskytovaných spolkem NADĚJE a ochrání tak pracovníky, ale i klienty služeb – jednotlivce, rodiny a děti.


Více...
 

Vzhledem k současné situaci šíření onemocnění koronaviru - Covid 19 jsme nuceni přijmout opatření, která zabrání šíření této nákazy ve službách poskytovaných spolkem NADĚJE a ochrání tak pracovníky, ale i klienty služeb – jednotlivce, rodiny a děti.

V rámci ochranných opatření dojde od 16. 3. 2020 k omezení provozu sociálních služeb NADĚJE. Omezeny budou terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a také klíčové aktivity projektu Vzdělání pro všechny výhodou, zkr. 3V, číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718.

Dojde k dočasnému uzavření předškolních klubů – Chaloupka, U Rybníčku a Margaretka a také školních klubů doučování ve všech místech poskytování – ve středisku Svatoplukova, středisku Purkratice a ve středisku Nábřeží.

Předškolní a školní kluby budou uzavřeny do odvolání a činíme tak dle vyhlášení nouzového stavu  vládou ČR ze dne 12. 3. 2020 a  dle dalších opatření po tomto datu týkajících se oblasti veřejného zdraví, sociálních služeb a školství. V oblasti školství vláda svým usnesením zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na všech typech škol v ČR. Tato opatření lze aplikovat také na činnost klubů spolku NADĚJE, kam dochází děti předškolního a školního věku za  předškolním a mimoškolním vzděláváním.

O dalším provozu předškolních a školních klubů a návazných činností projektu budeme průběžně informovat.

V rámci projektu Vzdělání pro všechny výhodou bude i nadále poskytováno poradenství rodičům dětí a žáků, kteří navštěvují předškolní či školní kluby, a to online či telefonicky po celou dobu uzavření klubů. V případě potřeby je možno domluvit individuální kontakt za podmínek dodržení všech protiepidemických opatření.

 

Za spolek NADĚJE Hana Šefránková, manažerka projektu 3V

m.775 889 706


Méně...