Písek

 
 

Projekt Vzdělání pro všechny výhodou 3V

Regionální konference pro Jihočeský kraj „START ZE ZADNÍ ŘADY,“ sociální aspekty vzdělávání a možnosti podpory znevýhodněných dětí

26.05.21

Písecká pobočka NADĚJE se zúčastnila ve středu 14. dubna 2021 online regionální konference pro Jihočeský kraj s názvem:

„START ZE ZADNÍ ŘADY,“ sociální aspekty vzdělávání a možnosti podpory znevýhodněných dětí


Více...
 

Písecká pobočka NADĚJE se zúčastnila ve středu 14. dubna 2021 online regionální konference pro Jihočeský kraj s názvem:

„START ZE ZADNÍ ŘADY,“ sociální aspekty vzdělávání a možnosti podpory znevýhodněných dětí

 

Na konferenci byla představena prezentace vedoucí pobočky Mgr. Andrey Štorkové s názvem:
Když Vás NADĚJE podrží aneb spolupráce neziskovky s rodinou a školou při podpoře sociálně znevýhodněných romských žáků

 

Více informací o konferenci na odkazu: https://www.socialni-zaclenovani.cz/konference-jihocesky-kraj/

 

 


Méně...
 
Předškoláci z NADĚJE natočili video vzkaz

Předškoláci z NADĚJE natočili video vzkaz

30.12.20

Současná koronavirová situace ovlivňuje naše životy, společná setkávání, omezuje sociální kontakty. Před měsícem jsme se mohli vidět s našimi přáteli v Diakonii Blanka alespoň na terase zimní zahrady. Děti vyráběly přání, vánoční obrázky a věnečky pro výzdobu pokojů, dveří a nástěnek jako dárky k potěšení. Nacvičovaly pásmo básniček a písniček. Moc se těšily na setkání.


Více...
 
Předškoláci z NADĚJE natočili video vzkaz

 

Současná koronavirová situace ovlivňuje naše životy, společná setkávání, omezuje sociální kontakty. Před měsícem jsme se mohli vidět s našimi přáteli v Diakonii Blanka alespoň na terase zimní zahrady. Děti vyráběly přání, vánoční obrázky a věnečky pro výzdobu pokojů, dveří a nástěnek jako dárky k potěšení. Nacvičovaly pásmo básniček a písniček. Moc se těšily na setkání. Tentokrát nám ale středeční ranní telefonát oznámil, že se nemůžeme vidět. Jak to ale dětem vysvětlit, aby situaci pochopily? Mysl pracovala na plné obrátky a došlo na kompromis. Slovo dalo slovo a domluvili jsme se na předání dárečků v blízkosti předškolního klubu na Nábřeží. Další improvizací bylo natočení videa s několika básničkami pro seniory. Mobil sice na začátku trochu pokulhával, ale nakonec se podařilo několik básniček natočit. Video záznam jsme doplnili titulky a poslali seniorům do Diakonie, kde bude vystoupení dětí promítnuto za pomoci dataprojektoru na plátno. Děti třech dětských klubů Margaretka, Chaloupka a Klíček doufají, že video a dárky k výzdobě prostor a přes padesát dárečků odloučené seniory potěší. Po vystoupení děti předaly dárky, které vyrobily. Popřály pevné zdraví a krásné svátky! Pro podpoření předvánoční atmosféry si děti zapálily prskavky.

V písecké NADĚJI je od 1. 7. 2019 a bude do 30. 6. 2022 realizován projekt Evropské unie „Vzdělání pro všechny výhodou“ s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718. Cílem projektu je pomoc předškolním dětem a žákům se sociálním znevýhodněním. Předškoláci se v dětských klubech mohou scházet, vzdělávat a tvořit obdobně jako v mateřské škole. Za běžného chodu klubů navštěvujeme s dětmi knihovnu, muzeum, Sladovnu, kde probíhají interaktivní programy pro děti. Jezdíme také na výlety, pořádáme různé akce pro děti.  Vystoupení dětí v domovech pro seniory mají velký  význam pro mezigenerační vztahy v dnešní době a vytvářejí pozitivní vazby mezi jednotlivými generacemi. Lektorky dětských klubů mohou také radit rodičům v otázkách vzdělávání a zdraví jejich dětí. Školákům pomáháme se zvládnutím probíraného učiva, děti si zde píší domácí úkoly, připravují referáty, procvičují učivo. Lektorky spolupracují s píseckými školami, aby pomoc dětem při vzdělávání byla co nejúčinnější a individuální.

 

Za NADĚJI

Hana Šefránková, vedoucí práce s dětmi a mládeží

 


Méně...
 
Projekt 3V pomáhá dětem a žákům se sociálním znevýhodněním na území města Písku

Projekt 3V pomáhá dětem a žákům se sociálním znevýhodněním na území města Písku

25.11.20

Písecký spolek NADĚJE dlouhodobě pracuje s dětmi a mládeží v rámci zajišťování sociálních služeb nízkoprahového centra pro děti a mládež v Písku. Vedle této činnosti jsou realizovány také aktivity zaměřené na vzdělávání dětí, jak předškolního věku, tak žáků základních škol. Vzdělávací aktivity pro děti a žáky jsou často podpořeny projekty financovanými z ESF.


Více...
 
Projekt 3V pomáhá dětem a žákům se sociálním znevýhodněním na území města Písku

 

Písecký spolek NADĚJE dlouhodobě pracuje s dětmi a mládeží v rámci zajišťování sociálních služeb nízkoprahového centra pro děti a mládež v Písku. Vedle této činnosti jsou realizovány také aktivity zaměřené na vzdělávání dětí, jak předškolního věku, tak žáků základních škol. Vzdělávací aktivity pro děti a žáky jsou často podpořeny projekty financovanými z ESF.

Spolek NADĚJE dále připravuje programy pro děti, které jsou zaměřené na smysluplné trávení volného času jako prevence různých patologických jevů. Práce spolku spočívá také v podpoře rodičů v podobě poskytování poradenských služeb, doprovodů při jednání s úřady či školami atd.

 

Spolek NADĚJE, pobočka Písek je podporována Evropskou unií, prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.  Díky podpoře z EU je na území města Písku realizován projekt s názvem Vzdělání pro všechny výhodou (zkráceně 3V), registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718. Projekt 3V probíhá na území města Písku od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2022. Cílem projektu je podpora dětí a žáků se sociálním znevýhodněním. V rámci projektu je realizováno několik klíčových aktivit, jako je předškolní vzdělání dětí ve třech neformálních předškolních klubech (Chaloupka, Klíček a Margaretka) a práce s rodiči těchto dětí v podobě pořádání rodičovských klubů a besed. Dále provozování školních klubů doučování s cílem zmírnit důsledky školní neúspěšnosti žáků z různých důvodů (špatné sociální podmínky pro přípravu dětí, různé poruchy učení či fyzický, mentální nebo sociální handicap). Díky finanční podpoře z ESF jsou všechny aktivity pro děti předškolního věku a žáky základních škol poskytovány zdarma.

 

Projekt počítá také s aktivitami, které budou zaměřeny na veřejnost s cílem informovat o tématu inkluze. Kromě toho bude v měsíci dubnu 2021 uspořádána konference s názvem „Problematika vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit“ se zaměřením na sociální vyloučení a inkluzivní vzdělávání jako jeden z podpůrných přístupů práce s dětmi ze sociálně  vyloučených lokalit. Pro veřejnost a školy je naplánována výstava práce dětí a žáků z předškolních a školních klubů NADĚJE.

 

Samotný projekt bude téměř v polovině své realizace. Do této doby bylo podpořeno v neformálním předškolním vzdělávání  30dětí a v rámci doučování 55 žáků základních škol.

 

Jak uvádí paní Ing. Taťána Mládková ze Svazku obcí regionu Písecko:“ Projekt Vzdělání pro všechny výhodou (3V) není pouze nahodilou projektovou aktivitou realizovanou v Písku. Spolek NADĚJE je členem pracovních skupin v rámci Místního akčního plánování rozvoje vzdělávání na Písecku II (MAP II Písecko). Neformální předškolní kluby jako je předškolní klub Chaloupka v lokalitě Svatoplukova, předškolní klub Klíček nově na adrese Roháčova ulice nedaleko pošty a také předškolní klub Margaretka na nábřeží 1. máje patří strategicky do sítě aktérů ve vzdělávání v rámci tohoto projektu. Do aktivit je samozřejmě zahrnuta i činnost bezplatného doučování pro žáky základních škol, kteří potřebují zvýšenou podporu a individuální přístup“.

 

I projekt Vzdělání pro všechny výhodou, zkr. 3V  se díky současné situaci šíření viru covid-19 střetává s mnoha překážkami, ale i přesto se snažíme pomáhat zejména žákům ze základních škol, které se potýkají s distančním vyučováním. Žáci často nemají přístup k počítačové technice, neumí s ní dobře pracovat a bez pomoci nejsou schopni zpracovat zadané domácí úkoly. Pomáháme např. s tiskem zadaných úkolů, s jejich zpracováním, zpětným odesláním  učitelům, s vysvětlením a procvičováním probírané látky při dodržování všech hygienických pravidel, aby nedocházelo k šíření nákazy. Využíváme při doučování výuku face to face v počtu jeden lektor na jednoho žáka. Rodičům je k dispozici osobní, telefonické či online poradenství v otázkách vzdělávání dětí předškolního i školního věku.

 

Více informací o daném projektu  zjistíte na webových stránkách spolku NADĚJE: https://www.nadeje.cz/pisek/projekt_vzdelani_pro_vsechny_vyhodou_3v

 

Zpracovala: Mgr. Petra Martíšková, manažerka projektu 3V

 


Méně...
 
Výuka v NADĚJI pokračuje

Výuka v NADĚJI pokračuje

10.11.20

Podzimní nepříznivý vývoj epidemie koronaviru ovlivnil zcela určitě chod některých rodin. Distanční výuka ve školách dostala děti do podobné situace jako na jaře. Jsou doma, izolované od spolužáků a učitelů. A rodiče řeší připojení do různých systémů škol k online vyučování. Školy zvládly přípravu na další vlnu epidemie koronaviru v letním období, proškolily své pedagogy, vytvořily krizové plány. Učitelé se tak mohou dětem věnovat v online prostředí. Rodiny mohou být bez možnosti připojení k internetu, mají - li více dětí, bývá problém s připojením k výuce. S učitelem a spolužáky může být třeba připojeno pouze jedno dítě v případě, že rodina vlastní a dobře ovládá chytrý telefon.


Více...
 
Výuka v NADĚJI pokračuje

 

Podzimní nepříznivý vývoj epidemie koronaviru ovlivnil zcela určitě chod některých rodin. Distanční výuka ve školách dostala děti do podobné situace jako na jaře. Jsou doma, izolované od spolužáků a učitelů. A rodiče řeší připojení do různých systémů škol k online vyučování. Školy zvládly přípravu na další vlnu epidemie koronaviru v letním období, proškolily své pedagogy, vytvořily krizové plány. Učitelé se tak mohou dětem věnovat v online prostředí. Rodiny mohou být bez možnosti připojení k internetu, mají - li více dětí, bývá problém s připojením k výuce. S učitelem a spolužáky může být třeba připojeno pouze jedno dítě v případě, že rodina vlastní a dobře ovládá chytrý telefon. 

Rodiny, které potřebují poradit s výukou dětí, mají v Písku možnost využít pomoci neziskové organizace, spolku NADĚJE. Lektoři čtyř školních klubů středisek NADĚJE pomohou dětem se zadáním ze školy. Dohledají chybějící úkoly, zprostředkují naskenování vypracovaných úkolů učitelům. Lektorky komunikují s učiteli telefonicky nebo mailem. Je možné se obrátit na NADĚJI i s žádostí o pomoc s kontaktováním nekomunikujících rodin.

Školní kluby nabízí dětem doučování v době od 12 - 16h. za dodržování přísných hygienických opatření. V současné situaci po domluvě termínu a času, aby se zabránilo kontaktu dětí ve větším množství  a také je větší klid na práci dítěte s lektorem. Kapacity školních klubů zatím nejsou naplněny a proto je stále možno přijímat nové zájemce o pomoc s výukou a doučováním. Pokud rodiče nemají možnost zajistit dětem přístup k zadání, stačí mít hesla do školních systémů nebo jméno pedagoga a lektorky pomohou rodičům zadání zajistit. Ideálním stavem je, když děti mají s sebou na doučování aktovky se svými sešity a učebnicemi a dalšími potřebnými učebními pomůckami a může se začít doučovat. V klubech jsou k dispozici psací a rýsovací potřeby, počítače, tiskárna se skenerem. Není tedy žádným oříškem např. zadané pracovní listy vytisknout a naskenovat paní učitelce, vypracovat se staršími dětmi referáty nebo prezentace. Vzdělávání dětí v dětských  klubech NADĚJE je zajištěno prostřednictvím projektu  3V - Vzdělání pro všechny výhodou (registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718), podpořeného z Evropské unie, v rámci operačního programu OP VVV na období od 1.7.2019 do 30.6.2022. Lektorky klubů kromě vzdělávání dětí a komunikace se školami pomáhají rodinám i při jednáních s jinými institucemi jako např. PPP, SPC, OSPOD nebo logopedy. Po domluvě se školou a rodiči můžou pomoct s distribucí učebnic, sešitů či pracovních listů. Dětem se v našich klubovnách dostane maximální podpory lektorek při mimoškolní přípravě. Po domluvě se zde mohou děti přes počítač připojit i na sociální sítě a sdílet tak nějaký čas s kamarády a spolužáky.

Z pohledu lektorek se osvědčilo, když učitelé dětem zadávají práci na týden dopředu. Dítě se tak nemusí zdržovat hledáním zadání a může pracovat téměř okamžitě po příchodu na doučování. Co má dělat má u nás vytisknuto a splněné se odškrtává. Také je skvělé, když učitelé určí u mladších dětí na prvním stupni jasné priority na příklad v českém jazyce a matematice a vybírají pro děti podstatné učivo. Určitě děti velmi motivuje zpětná vazba od učitele a důslednost pedagogů při odevzdávání splněných zadání. Nadále je nabízeno poradenství rodičům, dětem i pedagogům prostřednictvím telefonických a emailových kontaktů lektorek klubů  uvedených na webových stránkách písecké NADĚJE (pod záložkami sekce děti a mládež). Kontakty na lektorky mohou rodiče získat i u vedení škol a třídních učitelů, kam byly zaslány letáčky elektronickou cestou.  

Dětem od tří do šesti let se neuzavřely ani předškolní kluby NADĚJE (Chaloupka, Klíček a Margaretka). Fungují v náročném období s omezením denní kapacity na šest dětí. Omezeny jsou z pochopitelných důvodů setkání rodičů v rámci rodičovských klubů a besedy s odborníky ve vzdělávání. Rodiče však o aktivity projektu 3V nepřijdou, budou nabízeny v náhradních termínech. Stále jsou rodičům jednotlivě poskytovány poradenské služby a konzultace o jejich dětech.

Předškolní děti přišly v říjnu o plánovanou akci v knihovně. Moc se těšily, připravovaly si pohádku O veliké řepě, opakovaly třídění a poznávání ovoce a zeleniny, poznávaly podzimní plody a též se učily pásmo básniček s podzimní tématikou. Snažení dětí mělo být ke konci října završeno s novou paní lektorkou lekcí v dětském oddělení knihovny s obdobným obsahem. Bohužel Městská knihovna do odvolání zrušila pravidelné programy i vzdělávací lekce. Nevadí, budeme se těšit na lekci v příznivější době.

Nacvičovaná pásma básniček a písniček děti chodí předvádět i do seniorských domů v Písku. Tyto návštěvy našich dětí se těší veliké oblibě, jelikož dochází ke kontaktu generací. Děti po vystoupení s pásmem ještě obcházejí jednotlivé seniory s aktivitami na jemnou motoriku, kdy úkol nejprve vysvětlí, ukážou a pak dají seniorům možnost si činnost vyzkoušet. O tyto programové akce obě strany nyní přicházejí a tak došlo po vzájemné dohodě aktérů k náhradnímu řešení. Děti v předškolních klubech vytvoří seniorům přáníčka s podzimní tématikou a senioři na oplátku pro děti vytvoří dárečky. Fantazii se meze nekladou!  K předání dojde v listopadu a prvními obdarovanými budou senioři Diakonie Blanka. Všechno je začátkem nového školního roku jinak, ale nevadí. Budeme čekat na další vývoj epidemiologické situace a těšit se na vzájemné osobní setkání se seniory!

 

Za NADĚJI

Hana Šefránková, vedoucí práce s dětmi a mládeží


Méně...
 
Něco končí, něco začíná

Něco končí, něco začíná

02.11.20

Po společné domluvě spolku NADĚJE s městem Písek, Agenturou pro sociální začleňování a Platformou pro sociální bydlení, kdy se všechny zúčastněné strany shodly, že podmínky v ubytovně jsou v dnešní době nevyhovující a neumožňují žít důstojný život ubytovaným rodinám, předala v říjnu NADĚJE objekt ubytovny v Purkraticích zpět do užívání Městu Písek.

Místo zmiňovaného střediska v Purkraticích otevřela NADĚJE v srpnu nové středisko v Roháčově ulici.  Do tohoto střediska se přestěhovaly dětské kluby a sociální pracovnice sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi z Purkratic a také středisko z Fügnerova náměstí s terénním programem.


Více...
 
Něco končí, něco začíná

 

Po společné domluvě spolku NADĚJE s městem Písek, Agenturou pro sociální začleňování a Platformou pro sociální bydlení, kdy se všechny zúčastněné strany shodly, že podmínky v ubytovně jsou v dnešní době nevyhovující a neumožňují žít důstojný život ubytovaným rodinám, předala v říjnu NADĚJE objekt ubytovny v Purkraticích zpět do užívání Městu Písek.

Místo zmiňovaného střediska v Purkraticích otevřela NADĚJE v srpnu nové středisko v Roháčově ulici.  Do tohoto střediska se přestěhovaly dětské kluby a sociální pracovnice sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi z Purkratic a také středisko z Fügnerova náměstí s terénním programem.

Ve středisku Roháčova fungují předškolní a školní klub Klíček. V předškolním se připravují děti ve věku 3 - 6 let pod vedením lektorky na vstup do mateřské a základní školy. Děti školního věku si pod dohledem pracovnice mohou napsat domácí úkoly, připravit referáty, opakovat si učivo do školy. Po skončení doučování mohou děti trávit v klubovně volný čas, tvořit, vyrábět, využít počítač, zahrát si různé společenské a stolní hry. Finanční prostředky na vzdělávání dětí ve zmiňovaných klubech jsou zajištěny prostřednictvím projektu Vzdělání pro všechny výhodou (registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718), podpořeného z Evropské unie, v rámci operačního programu OP VVV na období od 1.7.2019 do 30.6.2022.

V současné době fungují předškolních kluby (Chaloupka, Klíček a Margaretka) v rámci nouzového stavu dle stanoviska KHS Jihočeského kraje s maximálním počtem šesti dětí. Výuka probíhá téměř ve stejném režimu. Více větráme, dezinfikujeme, používáme roušky.....

V době uzavření škol lze využít telefonického nebo online poradenství rodičům i žákům ZŠ, online doučování prostřednictvím internetu, emailu atd. Dále je možno domluvit se individuálně na předávání materiálů mezi školou, rodičem a žákem, doučování dětí v našich klubech probíhá nadále za dodržování přísných hygienických podmínek. V případě zájmu mohou žáci kontaktovat lektorky a přijít si vypracovat zadání ze škol do kluboven NADĚJE. V rámci spolupráce bylo ředitelům píseckých škol nabídnuto toto řešení situace elektronickou cestou. Ředitelé předali informace svým pedagogům, kteří naši nabídku pomoci vítají.

 

 

Sociálně aktivizační služba Klíč poskytuje poradenství rodinám, které jsou v obtížných životních situacích. Se sociální pracovnicí mohou řešit zajištění zaměstnání, dluhy, bydlení. Pracovnice pomáhá rodině s podporou vzdělávání dětí, s komunikací s institucemi, může klienta doprovázet.

 

Tým pracovnic terénního programu poskytuje služby osobám žijícím na území města Písku a přilehlého okolí (města spadající pod okres Písek), které se ocitly ve složité nebo nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami. Sociální pracovnice se věnují návštěvám přímo v domácnostech rodin, nebo v případě potřeby v prostorách kontaktní kanceláře v Roháčově ulici.

 

Oficiální otevření střediska v Roháčově ulici 2572 nemůže pro veřejnost, spolupracující instituce a spřátelené organizace v současné situaci proběhnout a plánované setkání odkládá NADĚJE na příznivější čas.


Méně...
 
Provoz předškolních i školních klubů spolku NADĚJE v době nouzového stavu zachován

Provoz předškolních i školních klubů spolku NADĚJE v době nouzového stavu zachován

14.10.20

Na základě jednání s řídícím orgánem projektu MŠMT ČR a Krajskou hygienickou stanicí nebude, v době vyhlášení nouzového stavu a uzavření základních škol, přerušena činnost předškolních ani školních klubů doučování spolku NADĚJE.


Více...
 
Provoz předškolních i školních klubů spolku NADĚJE v době nouzového stavu zachován

Na základě jednání s řídícím orgánem projektu MŠMT ČR a Krajskou hygienickou stanicí nebude, v době vyhlášení nouzového stavu a uzavření základních škol, přerušena činnost předškolních ani školních klubů doučování spolku NADĚJE. 

Činnost předškolních klubů a klubů doučování, v rámci projektu Vzdělání pro všechny výhodou, zkr. 3V, registrační číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718, bude zachována za předpokladu řádného dodržování bezpečnostních hygienických pravidel. V klubech je povinné nošení roušek, výjimkou jsou děti předškolního věku, dodržování rozestupů mezi dětmi, pravidelné mytí a dezinfekce rukou. Pro skupinové činnosti platí pravidlo max. účasti 6 osob.

Jsme si vědomi vážnosti situace kvůli dočasnému uzavření základních škol, proto nabízíme možnost telefonického nebo online poradenství rodičům i žákům. Možné je také zprostředkovat online doučování prostřednictví internetu, emailu, chatu atd. Pomůžeme s předáváním materiálů - zadaných úkolů mezi školou a žákem při dodržování přísných hygienických opatření. V případě zájmu kontaktujte paní Hanu Šefránkovou, telefon: 775 889 706.

Děkujeme za pochopení.


Méně...