penzion Brno
Akreditované vzdělávací programy

Zvládání zátěže a nástroje seberozvoje

Spirituální kompetence osob poskytujících sociální služby

13.04.16
 
 
Více...

 

 

Akreditace

MPSV 2016/0245-PC/SP/VP/PP

 

Rozsah

8 hodin

 

Forma

Prezenční

 

Určeno pro

Pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky a osoby pečující

 

Lektoři

Josef Hrdinka, Ph.D.

 

Anotace

Jednodenní kurz má za cíl osobám pracujícím v sociálních službách zprostředkovat základní informace o dimenzích lidského života, o jejich potřebách a formách jejich naplňování. Duchovní (spirituální) rozměr života je nedílnou součástí života v průběhu životního cyklu a doplňuje další dimenze života. Účastníci se seznámí s historií spirituality v dějinách, v hlavních náboženstvích, s deficitem spirituality v moderní společnosti a jeho individuálními a společenskými dopady (noogenní neurózy...). Kurz je zaměřen informačně i prakticky. Nabízí účastníkům přehled kompetencí pracovníků podle ASERVIC a řadu konkrétních forem spirituální péče s klienty (jako pastorační identifikace potřeb, empatického naslouchání, čtení náboženských textů v hagioterapii apod.). Kromě přehledu a nabídky získání dovedností je cílem kurzu prostřednictvím vlastní spirituality motivovat k citlivější práci s klienty.

 

Stručný obsah kurzu

Duchovní rozměr člověka a spirituality v kontextu lidského života

Návrat duchovní péče do sociální péče

Pochopení spirituálních potřeb klientů

Prevence „noogenní neurózy“

Poznání a osvojování spirituálních kompetencí

Rozvoj a využití osobní spirituality ve službě klientům

 

Základní výcvik asertivity pro pracovníky sociálních služeb

02.07.15
 
 
Více...

 

 

Akreditace

MPSV č. 2015/0385-PC/SP/VP/PP


Rozsah

8 hodin


Forma

Prezenční


Určeno pro

Pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky a osoby pečující


Lektoři

Mgr. Jan Kožešník


Anotace

Základní výcvik asertivity pro pracovníky sociálních služeb je určen pro všechny pracovníky v sociálních službách bez rozdílu pracovní pozice. Hlavním cílem je posílení této specifické  sociální dovednosti v užití v běžné praxi sociální práce, v kontaktu s "náročným" klientem. Během výcviku je pracováno se spontánními reakcemi za účelem vedení k přiměřenému projevu emocí, umění stát si za svým a rozpoznání a zastavení manipulativního chování. Asertivita se stává dovedností, která šetří emoční i mentální nasazení ve stresu a dává prostor k dalšímu konstruktivnímu jednání bez způsobováním újmy druhým a s pocitem zachované úcty a důstojnosti vůči sobě. Výcvik je rozdělen na teoretickou a praktickou část, přičemž praktická část převažuje. V teorii jde o pochopení základů tématu, asertivních zásad i práv včetně rizika užití asertivity. V praktické části budou účastníci v bezpečném prostředí nacvičovat vybraných 13 asertivních technik. Ve třetím bloku dojde ke specifickému zaměření asertivity v konkrétních situacích v sociálních službách s diskusí, jaké techniky je možné využívat. Důležitým prvkem je rozvíjení tématického náhledu a dramatizace.


Stručný obsah kurzu

Teorie asertivity a její aplikace, psychosociální východiska
Sebepoznání – test
Mapy asertivity
Nácvik technik
Asertivita v sociálních službách

 

Úvod do etiky v sociálních službách

05.02.15
 
 
Více...

 

 

Akreditace

MPSV č. 2014/0577-PC/SP/VP/PP

 

Rozsah

8 hodin

 

Forma

Prezenční

 

Určeno pro

Sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, osoby pečující, vedoucí pracovníky

 

Lektoři

Mgr. Jitka Beránková, Mgr. Ilja Hradecký, Mgr. Helena Wernischová

 

Anotace

Vzdělávací program se zabývá morálními hodnotami jak pracovníků pracujících v zařízení sociálních služeb, tak hodnotami celých organizací a morálním chováním pracovníků při výkonu jejich zaměstnání. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům orientaci v základních etických pojmech, v Etickém kodexu sociálních pracovníků v ČR, znát základní povinnosti poskytovatele sociálních služeb v oblasti etiky, v neposlední řadě poskytnout účastníkům prostor  pro zamyšlení se nad složitými etickými situacemi, se kterými se během výkonu svého povolání můžou setkat.

 

Stručný obsah kurzu

Etika – morálka, hodnoty

Praktický rámec etiky v oblasti poskytování sociálních služeb

Pomoc a kontrola

Moc a zacházení s ní

Etika ve vnímání a přístupu k seniorovi v sociální službě

Eutanázie

 

Duševní hygiena a syndrom vyhoření v praxi pracovníků pomáhajících profesí - úvod do problematiky

05.02.15
 
 
Více...

 

 

Akreditace

MPSV č. 2014/0579-PC/SP/VP/PP

 

Rozsah

6 hodin

 

Forma

Prezenční

 

Určeno pro

Sociální pracovníky, vedoucí pracovníky, pracovníky v sociálních službách, osoby pečující

 

Lektoři

Mgr. Zuzana Vajďáková

 

Anotace

První část školení je zaměřena na stres a náročné životní situace. Účastníci pomocí testu zjistí aktuální úroveň prožívaného stresu a seznámí se s jednotlivými oblastmi, ve kterých se může stres projevovat právě v jejich životě (emocionální, psychické, sociální apod.). V rámci interaktivního cvičení navrhnou strategie, které jim mohou pomoci v daných oblastech zvýšenou zátěž zvládat. Díky sdílení zkušeností s ostatními účastníky se seznámí s laickými technikami zvládání zátěže. Prakticky si vyzkouší základní akutní, preventivní a následné techniky zvládání zátěže, které mohou využít jak na pracovišti, tak v osobním životě. Druhý tématický blok je zaměřen na syndrom vyhoření. Účastníci se seznámí s jeho definicí, projevy a důsledky na pracovišti i v osobním životě. Na základě vlastní zkušenosti navrhnou strategie jeho zvládání. Prakticky si vyzkouší  techniky práce s tělem a myslí, které mohou být při zvládání syndromu vyhoření využívány.

 

Stručný obsah kurzu

Stres – vymezení pojmu, jeho příčiny, důsledky

Roviny projevů stresu

Základní techniky zvládání stresu

Zdravý životní styl jako prevence stresu

Syndrom vyhoření – příčiny, důsledky, strategie zvládání

 

Relaxační a dechová cvičení jako aktivní nástroj prevence vyhoření

05.02.15
 
 
Více...

 

 

Akreditace

MPSV č. 2013/0232-PC/SP/VP/PP

 

Rozsah

16 hodin

 

Forma

Prezenční

 

Určeno pro

Sociální pracovníky, vedoucí pracovníky, pracovníky v sociálních službách, osoby pečující

 

Lektoři

Lucian Kantor

 

Anotace

Frekventanti se seznámí s mechanismem vzniku vyhoření a jeho spouštěči, především s neblahými účinky stresu. Dále pak se seznámí s možnostmi zvládání stresu, především pomocí dechových a relaxačních cvičení. Na této teoretické bázi si frekventanti budou aktivně osvojovat praktické dovednosti dechových a relaxačních technik. Frekventanti by měli být po absolvování modulu schopni aplikovat praktické dovednosti do své praxe. Měli by umět využívat dechu jak k aktivaci organismu, tak i k jeho relaxaci. Praktickou aplikací by měli aktivně zvyšovat svůj práh frustrační tolerance, a tím předcházet syndromu vyhoření.

 

Stručný obsah kurzu

Stres jako běžná a nedílná součást života

Biologický model řízení stresu

Vymezení pojmu stres – eustres x distres

Příznaky stresu – funkcionální analýza

Signály vysoké zátěže, cesty zvládání stresu

Správné dýchání – vstupní brána ke kontrole emocí
Dechová cvičení

Nácvik Jacobsonovy progresivní relaxace

Relaxační cvičení

Zvládání simulovaných zátěžových situací

 

Zvládání stresu a stresové zátěže - úvod do problematiky

05.02.15
 
 
Více...

 

 

Akreditace

MPSV č. 2016/0248-PC/SP/VP/PP

 

Rozsah

8 hodin

 

Forma

Prezenční

 

Určeno pro

Sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, osoby pečující, vedoucí pracovníky

 

Lektoři

Bc. Pavel Matula

 

Anotace

Účastníci kurzu porozumí pojmům stres, zátěž, syndrom vyhoření, budou znát příčiny a symptomy. Dostanou příležitost k reflexi vlastní situace v kontextu stresové zátěže a syndromu vyhořením, hledání vlastních zdrojů a možnosti změny, seznámí se s nabídkou forem řešení. Prostor bude věnován také ukázce a nácviku relaxačních technik.

 

Stručný obsah kurzu

Práce s pojmy stres, stresová zátěž

Práce s pojmy syndrom vyhoření, příčiny, symptomy

Intervence, terapie a prevence v kontextu syndromu vyhoření

Překonávání stresu

Relaxace, autogenní trénink