penzion Brno
Akreditované vzdělávací programy

Řízení organizace, budování týmu

Úvod marketingu v sociálních službách

07.10.16
 
 
Více...

 

 

Akreditace

MPSV č. 2016/0913-VP

 

Rozsah

16 hodin

 

Forma

Prezenční

 

Určeno pro

Vedoucí pracovníky

 

Lektoři

Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS.

 

Anotace

Kurz "Úvod do marketingu v sociálních službách" se věnuje důležitému, i když často opomíjenému tématu marketingu ve specifickém prostředí sociálních služeb. Marketing sociálních služeb nemá v České republice dlouhou tradici, což je dáno mimo jiné tím, že neziskový sektor má relativně mladou historii nebo že v době utváření poskytovatelů sociálních služeb nehrála oblast marketingu významnou roli. Základy marketingu byly původně vyvinuty pouze v organizacích, které se orientují na zisk, tyto organizace se ale zásadně neliší od neziskových organizací a správně uchopený marketing může rozvoj a fungování neziskových organizací významně podpořit. Dvoudenní kurz si klade za cíl přiblížit nástroj marketingu poskytovatelům sociálních služeb, nastínit, jaké jsou jeho možnosti v neziskovém sektoru, jak uspět na trhu klientů, dárců i dobrovolníků, jak komunikovat s potenciálními donátory, jak získat zdroje potřebné k vedení organizace a následně poskytovat požadované služby, jak z dlouhodobého hlediska udržet existenci dané organizace.

 

Stručný obsah kurzu

Vlastnosti a odlišnosti trhu sociálních služeb

PR v neziskovém sektoru

SWOT analýza

Marketingové strategie

Dobrovolnictví

Praktická cvičení

 

Jak spolu vycházet v týmu - úvod do problematiky

13.04.16
 
 
Více...

 

 

Akreditace

MPSV č. 2016/0380-PC/SP/VP

 

Rozsah

8 hodin

 

Forma

Prezenční

 

Určeno pro

Ppracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky

 

Lektoři

Jiří Král, Dip. Mgmt.

 

Anotace

Vzdělávací 8-hodinový kurz je určen pro vedoucí pracovníky zařízení sociálních služeb, kteří chtějí efektivně řídit svůj tým a motivovat své zaměstnance, ale také pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách se zaměřením na sounáležitost pracovníků k týmu a vytvoření dobré pracovní atmosféry podporující společný cíl týmu. Kurz má seznámit pracovníky s možnostmi, jak reagovat na standardní situace, které nastávají v týmu, a to pomocí komunikačních dovedností, jež napomáhají  předcházet konfliktům a manipulacím. Vzdělávací program také nabízí řešení pro případ, kdy ke konfliktu dojde. Dále se kurz zaměřuje na konkrétní role a typologii pracovníků v týmu, možnostem, jak přispět ke zvýšení výkonnosti týmu nebo jak odbourat stres pro udržení efektivity práce. Kurz je veden interaktivně a prakticky, s množstvím modelových situací, ve kterých si účastníci mohou své dovednosti ověřit. Důraz je kladen na motivaci a stmelení týmu, charakteristiky nezbytné pro správné fungování týmu, s ohledem na specifické prostředí oblasti sociálních služeb.  

 

Stručný obsah kurzu

Budování, komunikace a přínos jednotlivce v týmu

Stabilita a funkčnost týmu založená na dobré komunikaci jednotlivců a jejich roli

Řešení nastalého konfliktu a manipulace v týmu

Týmová práce pod stresem a udržení vlastní motivace

 

"Takhle jsem to nechtěla!" Zásady efektivního task managementu v sociálních službách

04.03.16
 
 
Více...

 

Akreditace

MPSV č. 2015/1141-VP


Rozsah

8 hodin


Forma

Prezenční


Určeno pro

Vedoucí pracovníky


Lektoři

PhDr. Ivo Gabrhelík, CSc., Mgr. Dita Palaščáková, Mgr. Jana Paloušková


Anotace

Oblast delegování, zadávání a kontrola plnění úkolů (task management) patří k zásadním kompetencím vedoucích pracovníků v organizacích poskytujících sociální služby. Pokud se nedaří efektivně stanovovat a kontrolovat plnění úkolů, plýtvá se časem a motivací  zaměstnanců, která je na poli poskytování sociálních služeb cennou devizou. Cílem prakticky zaměřeného kurzu je zorientovat účastníky v základních principech efektivního task managementu, definovat nejčastější chyby, účinně jim předcházet a seznámit se s praktickými technikami a vhodnými aplikacemi, které mohou oblast task managementu v organizaci maximálně zefektivnit. Kurz  je určen všem pracovníkům z oblastí sociálních služeb, kteří se potřebují orientovat v úkolech, které mají plnit i těm, kteří zadávají úkoly svým podřízeným.


Stručný obsah kurzu

Úkoly a jejich zadávání a kontrola v kontextu motivace pracovníků sociálních služeb
Komunikace a management úkolů
Pravidlo SMART a jeho využití při zadávání úkolů
Time management a management úkolů

 

Time management pro vedoucí pracovníky sociálních služeb

04.03.16
 
 
Více...

 

Akreditace

MPSV č. 2015/1228-VP


Rozsah

8 hodin


Forma

Prezenční


Určeno pro

Vedoucí pracovníky


Lektoři

Josef Hrdinka, Ph.D.


Anotace

Vzdělávací program je určen především pro vedoucí pracovníky zařízení sociálních služeb, účastnit se můžou ale i další, zejména sociální pracovníci, kteří s vedoucími pracovníky úzce spolupracují a potřebují se naučit efektivně využívat svůj čas. Účastníci získají základní teoretické informace o problematice využívání času, který mají k dispozici. Vede je k uvědomění, kolik času se nenávratně promrhá chaotickým přístupem k práci. Naučí se nejen odstranit různé "zloděje" času, ale i lépe plánovat pracovní cíle, využívat osvědčené metody lepšího využití času. Kurz obsahuje praktické příklady, ukázky a cvičení využití času, stanovení cílů, přínosu týmové práce a delegování odpovědnosti spolupracovníkům.


Stručný obsah kurzu

Hospodaření s časem
Otestování využívání svého pracovního a osobního času
Klíče k organizaci svého času
Definování a naplňování krátkodobých a dlouhodobých cílů
Plánování k využití osobního a pracovního času
Odhalení a odstranění „zlodějů“ času
Rovnováha potřeb vlastních a druhých lidí, umění říkat ne
Spolupráce a delegování odpovědností

 

Role korporátní kultury a paradigmatu v týmech poskytujících sociální služby - úvod do problematiky

05.02.15
 
 
Více...

 

 

Akreditace

MPSV č. 2014/1356-PC/SP

 

Rozsah

8 hodin

 

Forma

Prezenční

 

Určeno pro

Především pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách

 

Lektoři

Mgr. Ilja Hradecký

 

Anotace

Kurs se zaměřuje na účastníky procesu poskytování sociálních služeb, tj. na sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a na vedoucí zaměstnance. V podtextu trvá centrální zaměření na klienta, resp. cílovou skupinu klientů. Cílem kursu je povzbudit v pracovnících smysl pro loajalitu, pro budování vztahů mezi zaměstnanci navzájem, pro korektní vztahy mezi podřízenými a nadřízenými, pro budování korporátní kultury. Zvláštní akcent se klade na roli zaměstnavatele jako poskytovatele sociálních služeb, jeho etické hodnoty, pravidla pro jednání s klienty a také etiketa na pracovišti sociální služby. Součástí kursu je ujasnění souvislostí mezi etickými hodnotami poskytovatele, standardy sociálních služeb a integritou vlastní osobnosti každého zaměstnance.

 

Stručný obsah kurzu

Specifikum sociálních služeb v požadavcích na pracovníky

Etické hodnoty poskytovatele

Osobnostní předpoklady pro práci v sociálních službách

Týmová práce a komunikace

 

Manažerské dovednosti pro poskytovatele sociálních služeb - tvorba a vedení týmu

04.03.16
 
 
Více...

 

Akreditace

MPSV č. 2015/1139-PC/SP/VP


Rozsah

8 hodin


Forma

Prezenční


Určeno pro

Pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky


Lektoři

Josef Hrdinka, Ph.D.


Anotace

Vzdělávací program je určen především pro vedoucí pracovníky zařízení sociálních služeb, zaměřuje se na základní znalosti významu, vzniku, fungování a přínosu spolupráce v týmu. Firmy a organizace, které kladou důraz na týmovou spolupráci, jsou efektivnější, protože využívají synergický efekt skupinové dynamiky. V sociálních službách je spolupráce celého týmu zásadní a velmi důležitá v zájmu klienta. Proto je velmi užitečné a žádoucí vzdělávání pracovníků v oblasti týmové spolupráce a jejich zapojování do funkčních týmů. Kurz obsahuje praktické příklady, ukázky a cvičení tvorby skupiny, stanovení cílů, forem vedení a týmové komunikace. Kurz je určen především pro pracovníky na manažerských pozicích, kteří jsou za vedení týmu odpovědní, účastnit se můžou ale i další pracovníci, kteří tým tvoří a u kterých je žádoucí, aby znali zásady správného fungování týmu.


Stručný obsah kurzu

Význam a vytváření týmu pro práci v organizaci
Pět fází životního cyklu pracovního týmu
Vůdce, formy vedení, interní a externí komunikace
Definování poslání a cílů
Role členů týmu, kompetence
Proč týmy selhávají