penzion Brno
Program činnosti >

Program pro lidi s handicapem

Zlín, Nedašov, Otrokovice, VsetínLitoměřice


Program pro lidi s handicapem (od roku 1992) je komplexem služeb dětem, mladým lidem a dospělým se zdravotním postižením, nejvíce služeb je určeno lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Jeho záměrem je všestranný rozvoj osobnosti lidí se zdravotním postižením s individuálním přístupem, podpora kvality jejich života. Cílem je jejich integrace do společnosti. Program je koncipován jako komplexní systém pro klienty od dětského věku až do stáří. Zahrnuje služby pobytové, ambulantní i terénní.
Služby denních stacionářů nabízejí svým klientům možnost aktivního trávení volného času, osobní rozvoj, kontakt s okolním světem. Rodinám pak umožňují mít zaměstnání a odpočinek v často velmi náročné péči o svého blízkého.
Sociálně terapeutické dílny se zaměřují na sociálně pracovní rehabilitaci klientů. Cílem je získání nových dovedností, posílení sebedůvěry, posílení pocitu vlastní odpovědnosti, učení se spolupráci a podle možností přípravu na otevřený trh práce.
Osobní asistence je terénní službou, poskytovanou v přirozeném prostředí. Cílem je zejména pomoci klientovi k větší samostatnosti, uvědomění si vlastní hodnoty a jedinečnosti a podpora k zapojení do života společnosti.
Domov a týdenní stacionář je určen lidem s těžším stupněm zdravotního postižení, služby jsou koncipovány tak, aby vytvářely domácí prostředí. Klienti žijí v malých komunitách. Je zajištěna komplexní péče – výchovná, pečovatelská, zdravotnická, rehabilitační a terapeutická. Snahou je co největší otevřenost vůči vnějšímu prostředí.
Chráněné bydlení je zaměřeno na posílení samostatnosti člověka se zdravotním postižením. Cílem je dosažení určité míry soběstačnosti. Někteří z klientů odcházejí po určité době do reálného života a přestávají být příjemci sociálních služeb.
Součástí programu jsou:

  • terénní služby: osobní asistence
  • ambulantní služby: denní stacionáře, sociálně terapeutické dílny
  • pobytové služby: týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení
  • posílení zaměstnatelnosti: zprostředkování pracovních příležitostí na trhu práce
  • zdravotní péče: stálá zdravotní péče, externí lékař
  • nabídka vzdělávání a pedagogická práce
  • duchovenská a pastorační péče
  • doplňkové služby: rekreační a rekondiční pobyty, účast na sportovních soutěžích, nabídka aktivního i pasivního kulturního vyžití