penzion Brno
Akreditované vzdělávací programy

Problémové situace

Úvod do problematiky práce a komunikace s klienty s psychiatrickou diagnózou

04.03.16
 
 
Více...

 

Akreditace

MPSV č. 2015/0863-PC/SP/PP


Rozsah

8 hodin


Forma

Prezenční


Určeno pro

Pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a osoby pečující


Lektoři

Bc. Zuzana Fišarová, RS, PhDr. Danuše Slánská, prim. MUDr. Irena Zrzavecká


Anotace

Vzdělávací program seznamuje s psychiatrickou problematikou sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v kontextu současné sociální práce a poskytování sociálních služeb. Cílem je seznámit frekventanty se základními pojmy psychopatologie, které potřebují jak ke správnému přístupu ke klientovi a k pochopení jeho chování, tak ke správné interpretaci lékařských sdělení, se kterými přijdou do styku. Pozornost je věnována popisu jednotlivých psychických poruch a chorob s ohledem na potřeby sociálních pracovníků porozumět chování svých klientů a zejména doporučením vhodných komunikačních prostředků pro klienty se specifickými potřebami.


Stručný obsah kurzu

Úvod do psychopatologie v kontextu sociální práce
Lékařská vodítka pro diagnostiku v primární péči
Způsob léčby
Legislativní kontext
Komunikace s psychiatrickými klienty
Navázání, udržení a ukončení kontaktu s psychiatrickým klientem

 

Přiměřená sebeobrana při poskytování sociálních služeb

05.02.15
 
 
Více...

 

 

Akreditace

MPSV č.

 

Rozsah

16 hodin

 

Forma

Prezenční

 

Určeno pro

Pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky

 

Lektoři

Bc. Pavel Matula

 

Anotace

Kurz je vytvořen tak, aby spojoval tři oblasti v jeden celek – teoretické východisko daného problému, zkušenosti z praxe jednotlivých frekventantů a praktický nácvik dovedností. V úvodní části se kurz zaměřuje na práci s pojmy jako problémové chování, jeho projevy a příčiny se zaměření na specifika prostředí sociálních služeb, tuto oblast dále propojuje s vlastními zkušenostmi frekventantů tak, aby získali náhled na rizikové situace, ve kterých se ocitají společně s klientem sociálních služeb vždy v daném kontextu. K tomu se v kurzu přidávají možné strategie řešení vedoucí nejen k deeskalaci napětí u klienta, ale i k prevenci rizikového chování. Kostrou kurzu je pak nácvik praktických dovedností přiměřené sebeobrany v podobě úchopů, a to rozdělených podle typu situace, ve které se zaměstnanec společně s klientem sociálních služeb ocitá. Tyto úchopy vycházejí z publikace MPSV "Práce s klientem s rizikem v chování" a zároveň reflektují dosavadní zkušenosti v jejich používání zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb. Filozofií kurzu je však těmto situacím předcházet, a když už nastanou, tak je šetrně řešit.

 

Stručný obsah kurzu

De-eskalace napětí, prevence agresivního a problémového jednání

Pravidla přiměřené sebeobrany

Nácvik přiměřené sebeobrany – 90% časové dotace

 

Úvod do komunikace s manipulativními a agresivními klienty

07.10.16
 
 
Více...

 

 

Akreditace

MPSV č. 2016/0914-PC/SP/PP

 

Rozsah

8 hodin

 

Forma

Prezenční

 

Určeno pro

Pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a osoby pečující

 

Lektoři

Bc. Pavel Kalpakcis

 

Anotace

Seminář nabízí nástroje profesionální komunikace pracovníka sociálních služeb, které potřebuje, aby byl schopen řešit konfliktní a jinak náročné situace při komunikaci s klientem. Konflikty a emoce bývají častou příčinou menší efektivity poskytované služby daným pracovníkem. Mohou také vést k vnitřní nespokojenosti pracovníka a tím z dlouhodobého pohledu k syndromu vyhoření. Cílem semináře je připravit účastníky co nejlépe zvládat a předcházet  komunikačně náročným situacím, se kterými se ve své práci setkávají. Mezi takové situace patří -  konflikty, emočně vypjaté situace, manipulativní jednání, apatický či naopak provokativní přístup ze strany klienta. Dalším z cílů semináře  je vybavit pracovníky takovými nástroji komunikace, aby si uměli v takto náročných situacích poradit, věděli jak nejlépe zamezit vzniku konfliktu a své jednání uměli řídit uvědoměle. Součástí semináře je také praktický nácvik v modelové situaci.

 

Stručný obsah kurzu

Manipulace, typy manipulátorů

Manipulační strategie, taktiky

Způsoby obrany proti manipulaci

Konfliktní, problémové a agresivní chování

Eskalace napětí a strategie při řešení konfliktních situací

Asertivní přístup v konfliktních situacích

 

Přiměřená sebeobrana při poskytování sociálních služeb II.

13.04.16
 
 
Více...

 

 

Akreditace

MPSV č. 2016/0244-PC/SP/PP

 

Rozsah

16 hodin

 

Forma

Prezenční

 

Určeno pro

Pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a osoby pečující

 

Lektoři

Bc. Pavel Matula

 

Anotace

Kurz je koncipován jako pokračování a rozšíření kurzu Přiměřená sebeobrana při poskytování sociálních služeb (číslo akreditace u MPSV: 2015/0050-PC/SP), vrací se k němu a obsahově ho rozšiřuje. Vychází z poptávky frekventantů po opakování a rozšíření části věnované praktickému nácviku fyzických dovedností získaných během prvního kurzu. Tyto dovednosti je nutné po určitém čase zopakovat, aby došlo k jejich upevnění, lepšímu zapamatování a tím možnosti jejich využití v praxi. Kurz také přináší nové dovednosti při řešení konfliktních situací. Stejně jako základní kurz, také tento je zaměřen především na praktický nácvik dovedností, řešení konkrétních situací z praxe frekventantů, ale nezapomíná ani na teoretické východisko dané problematiky. Cílem kurzu je naučit frekventanty především předcházet konfliktním a problémovým situacím, a postupům, jak je řešit, v případě, že nastanou.

 

Stručný obsah kurzu

Práce s pojmy agrese, agresivita, hněv, konflikt

Násilné osoby v sociálních službách

Pravidla šetrné sebeobrany

Praktický nácvik sebeobrany – 80%  časové dotace kurzu

 

Řešení konfliktních situací s klientem sociálních služeb

13.04.16
 
 
Více...

 

 

Akreditace

MPSV č. 2014/1357-PC/SP

 

Rozsah

12 hodin

 

Forma

Prezenční

 

Určeno pro

Pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky

 

Lektoři

Miroslava Chrzová, DiS.

 

Anotace

Vzdělávací program přináší účastníkům informace o souvislostech, přístupech a některých technikách při řešení konfliktního, problémového nebo agresivního chování klientů sociálních služeb, o hlavních příčinách agresivity a jejich provázanost. Posluchači se také seznámí se základními komunikačními dovednostmi v konfliktních a problémových situacích, které můžou při poskytování sociálních služeb nastat, se základními postupy zvládání problémových klientů, dostanou příležitost nahlédnout na vlastní jednání a emoce ve vypjatých situacích. Vzdělávací program je doprovázen praktickými ukázkami a možností praktického nácviku vlastního jednání při řešení konfliktních situací.

 

Stručný obsah kurzu

Práce s pojmy agresivita, emoce, spouštěče agresivního chování

Práce s vlastními emocemi

Druhy problémového jednání

Osobní bezpečnost pracovníka

Prevence agresivního, problémového jednání

Asertivita – prevence i obrana

10 pravidel asertivního jednání

 

Úvod do problematiky dluhového poradenství I.

05.02.15
 
 
Více...

 

 

Akreditace

MPSV č. 2014/0580-PC/SP/VP/PP

 

Rozsah

6 hodin

 

Forma

Prezenční

 

Určeno pro

Sociální pracovníky, vedoucí pracovníky, pracovníky v sociálních službách, osoby pečující

 

Lektoři

Bc. Kateřina Pavlů

 

Anotace

Vzdělávací program ve dvou na sebe volně navazujících kurzech se zaměřuje na předlužení jednotlivců i rodin a na specifika práce s těmito osobami. Nabízí základní orientaci v aktuální legislativě a dalších zdrojích, kde získat informace k tomu, jak pomoci. Zabývá se problematikou registrů, debt managementem i praktickými radami, jak konkrétně pomoci zadluženým osobám.

 

Stručný obsah kurzu

Navázání kontaktu s dlužníky, práce s motivací

Legislativa a další zdroje, kde lze nalézt informace k účinné pomoci

Vedení dokumentace

Předlužení