penzion Brno
Program činnosti >

Misijní program

Všechny pobočky


Misijní program (od roku 1990) je naplněním stanov NADĚJE a pilířem veškerých jejích aktivit. Vychází z přesvědčení, že k charitativní pomoci a sociální službě je potřebné přidat i pomoc duchovní. Křesťanská pastorační péče a misijní služba jsou důležitou součástí služeb. NADĚJE udržuje v místech svého působení aktivní vztahy s místními církvemi, jejich duchovními i laiky. Misijní program zastupuje kaplanskou službu, která v českých sociálních službách není zavedena.
Misii chápeme ne jako vnucování našich idejí, ale zvěstování radostné zprávy o Boží lásce v Ježíši Kristu, o lásce ke každému člověku. Toto zvěstování jde ruku v ruce s úsilím

o pomoc potřebným lidem v jejich tělesných a materiálních potřebách.
Na začátku v uprchlických táborech a v prvních letech činnosti v Praze jsme díky domácím i zahraničním dárcům rozdali několik tisíc výtisků Evangelií, stovky Nových zákonů a celých Biblí a mnoho jiné křesťanské literatury nejen v českém a slovenském jazyce, ale i v celé řadě dalších jazyků.
Od počátku činnosti NADĚJE se konají pravidelná bohoslužebná shromáždění. Každou neděli se v Praze ve středisku pro lidi bez domova scházejí lidé, kteří mají o evangelium zájem. Pravidelné pobožnosti se konají v Domech pokojného stáří, klientům se kromě pravidelných bohoslužeb nabízí možnost dopravy do místního kostela. Staré, postižené a opuštěné lidi navštěvují na jejich přání duchovní pastýři podle jejich konfese.
Prevenci sociálně patologických jevů, zejména mezi mladými lidmi, má za cíl misijní práce ve střediscích pro děti a mládež. Nejen profesionální kazatelé, i mnozí z našich spolupracovníků se snaží v každodenních rozhovorech s klienty vyslechnout jejich otázky a vyprávět přiměřeným způsobem o Boží lásce ke všem lidem. Pro zájemce o hlubší studium Písma se konají biblické hodiny.
V roce 2001 vydala NADĚJE ojedinělý Slovník křesťanských pojmů pro neslyšící ve formě knihy s videokazetou. Pojmy obsažené v tomto slovníku, které v dosud vydaných slovnících pro neslyšící většinou chyběly, napomáhají i neslyšícím porozumět zvěsti o Ježíši Kristu a jeho nabízeném království.
Součástí programu jsou:

  • pastorační péče podle konfese klientů
  • biblické hodiny
  • bohoslužby slova, často v ekumenické podobě
  • nabídka osobních rozhovorů, naslouchání
  • doprovod a doprava klientů z domovů do kostela na bohoslužby
  • spolupráce s místními církvemi
  • zprostředkování křesťanské literatury